Studie Openbaring

Studie Openbaring 2 en 3 - Laodicéa


Studie Openbaring 3 - Laodicéa

  1. Laodicéa.
  2. De aankondiging van Christus.
  3. Het werk van de satan in de Gemeente.
  4. De toestand van onze Gemeentelijke periode.
  5. Wat is er te koop in de winkel van de Heer?
  6. Kastijding en Christus Die buiten de kerk geplaatst is.

Laodicéa.

Opb.3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

 

Toen kwamen we aan bij onze huidige Gemeentelijke periode. Deze periode is van ongeveer 1950, rond de stichting van de Joodse staat tot aan de Opname van de Gemeente.

Mr. Bean illustreerd mooi hoe moeilijk de gelovigen het hebben in deze tijd om wakker te blijven! 

Het woord Laodicéa is gevormd uit twee delen: 1. laos: volk, en 2. dikazo: persoonlijke opinie of een decreet, b.v. een uitspraak door een rechter).

Laodicéa kan dus zowel volksopinie als volksberechting betekenen.  Het gaat om zoiets als democratie, iets wat toegespitst is op menselijke zelfzuchtige en ongoddelijke verlangens. Men maakt dan wetten die mensen goed vinden en laat los om te zien hoe God het heeft bedoeld. De opinie en macht van het volk gaat al snel over in opinie en macht over het volk. Menselijke wetten leiden tot slavernij. Enkel Gods wet kan “de wet der vrijheid” genoemd worden (Jak.2:12).

 

Terug naar begin

De aankondiging van Christus.

Opb.3:14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods:

 

De Amen.

De Here meld Zich. Zoals Hij dat in de vorige brieven ook heeft gedaan. Hij is de Amen, dat “zo is het” betekent. En ons gebed in Jezus’ Naam afsluit. Zo is deze laatste Gemeentelijke brief ook het sluitstuk van de Gemeentelijke periode. Wie sluit deze periode af? Juist, de Amen!

 

De trouwe en waarachtige Getuige.

Hij is tevens de trouwe en waarachtige Getuige. Daarvan lezen we in Johannes 5 het volgende:

Joh.5:36 Maar Ik heb een getuigenis meerder, dan die van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft, om die te volbrengen, dezelve werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat Mij de Vader gezonden heeft.

37 En de Vader, Die Mij gezonden heeft, Die heeft Zelf van Mij getuigd. Gij hebt noch Zijn stem ooit gehoord, noch Zijn gedaante gezien.

38 En Zijn woord hebt gij niet in u blijvende; want gij gelooft Dien niet, Dien Hij gezonden heeft.

39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

 

Ook in Johannes 1 waar de Here Jezus het Woord Gods genoemd wordt, wordt gesproken over getuigen, dan wel getuigenis. Het gaat namelijk om de inhoud van hetgeen gesproken is. Precies zo, op deze manier gaat het ook in een rechtszitting als een getuige opgeroepen wordt. Het gaat om de inhoud van zijn of haar woorden. De inhoud wordt meegenomen in de uitspraak van de rechter, tenzij blijkt dat het gaat om een vals getuigenis.

 

Het Begin der schepping Gods.

Juist en in het bijzonder in onze dagen, staat het getuigenis dat de schepping ontstaan is door God, dus dat Hij de Schepper is, zeer zwaar ter discussie. Dit verwoorde ik ook al in de preek over de antichrist. Want de evolutietheorie is de algemeen aanvaarde leer die binnen het onderwijs is geslopen. En in ‘theorie’ zit het Griekse woordje ‘Theos’, dat God betekent. Het gaat in de evolutietheorie om een andere getuigenis van een andere god, dan om de trouwe en waarachtige getuigenis dat God de Schepper is van hemel en aarde. Deze leer wordt ‘in de plaats gesteld’ (Grieks “anti”) van Gods Woord, namelijk Christus en is dus antichristelijk en afkomstig van de antichrist. En dat is recht door zee, zoals het hoort. Want als we verder lezen, zien we dat “recht door zee” is afgenomen in onze dagen.

 

Terug naar begin

Het werk van de satan in de Gemeente.

15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

Een van de meest kwalijke zaken dat wij, in Nederland, door “Laos Dikazo”, onze publieke opinie, hebben gekregen, is tolerantie. Want dat wil zeggen dat je niet met hem of haar dezelfde mening bent toegedaan, maar je hem of haar toch laat doen wat tegen jouw principes (als daar dan nog sprake van is), ingaat.

Dan laat je dus niet meer het achterste van je tong zien en maakt een tolerant persoon onverschillig en afvlakkend. Met name de westerse ‘Christelijke’ wereld is tolerant geworden. Dit in tegenstelling tot de Islamitische wereld die juist veel minder tolerant is geworden ten aanzien van hun geloof. Een van de belangrijkste geestelijk leiders van Iran, zei over de Arabische lente, dat moslims wereldwijk bewuster geworden zijn van hun religie, dus dieper islamitisch zijn geworden. Ik noem dat gewoon radicaler en fundamentalistisch. Daar is niets mis mee, hoewel wij die woorden juist vanuit die “publieke opinie” als Tolerantie zorgt ervoor dat Jezus Christus niet de enige Weg, Waarheid en Leven is....negatief bestempelen. De enige “maar” die ik wil noemen is dat het gaat om het geloof in Allah in plaats van Jezus Christus. Maar ook ik ben een fundamentalist. Christus is namelijk mijn fundament. Hij is Degene waarvoor ik mijn aardse leven durf te verliezen. (Ja, zelfs al heb verloren en met Hem ben opgestaan!) Niet te verwarren met terrorisme, want dat is met geweld je wetten opleggen of uitvoeren.

Steeds meer van hen gaan voor Allah door het vuur, terwijl de Angelsaksische volkeren dit prima vinden en geen enkel weerwoord nodig vinden, maar water bij de wijn doen. Kortom: In deze Gemeentelijke periode, waarin de publieke opinie centraal is komen te staan, wordt men daar niet meer warm of koud van! Dan ben je dus lauw! Een satanistische troef.

 

 

16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

Het “uit Mijn mond spuwen” is ons woord “braken” of overgeven zo u wilt. Met andere woorden het gaat om het krachtig verwijderen, dan wel verwijderen door kracht. En kracht is in de Bijbel doorgaans de uitbeelding van het werk dat de Geest doet. En dan is het cirkeltje mooi rond, want uit de mond komt lucht (pneuma) en dat is geest. Want wij kunnen alleen maar spreken doordat en lucht uitgaat. Zo is het ook hier. Zijn mond is waar Zijn getuigenis vanuit gaat. Ik bedoel: God spreekt!

Als men met kracht uit Zijn mond wordt weggedaan, is men niet meer in Christus Jezus en dat is de uitbeelding van onze dagen. In onze dagen zijn er dan nog wel Gemeenten ondanks de enorme secularisatie, maar men is lauw, onverschillig, afvlakkend en niet in Jezus Christus. Vele naamchristenen zijn het Woord Gods kwijtgeraakt en hebben talloze andere leringen met open armen aangenomen. Zoals de leer van de Nikolaieten (democratie) en de leer van Bileam (het verenigen van de wereld met de kerk). Maar ook humanisme (evangelie zonder Christus) en de New Age leer (verheffen van de eigen ik, namelijk verheffen tegen God (Jes.14)) hebben hun ingang in de kerken gevonden.

De huidige toestand van onze Gemeentelijke periode is dat men volledig onverschillig is komen te staan ten opzichte van Gods Woord en zelf wel uitmaakt wat de Bijbel zou moeten betekenen. Men is de inhoud van Die Getuige kwijtgeraakt. Dat lezen we dan ook in het volgende vers.

 

Terug naar begin

De toestand van onze Gemeentelijke periode.

17 Want gij zegt: Ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

Trouwens, het is niet zo dat ik dit vind. Ik beaam wat Jezus Christus Zelf over ons zegt. Hij noemt een paar belangrijke zaken op. Wij vinden hoofdzakelijk Christenen in de Angelsaksische landen. Het Verenigd Koninkrijk (UK), de Verenigde Staten (VS), West-Europa, Scandinavië, Republiek Zuid Afrika (RSA), Canada en Australië. Deze landen zijn de welvarendste landen ter wereld. Ze zijn niet alleen financieel gezien rijk, maar ook op sociaal gebied (volksverzekeringen) en op het gebied van de rechten van de mens. Dit is vanaf het begin van deze periode van Laodicea alleen nog maar meer geworden en heeft mijns inziens haar hoogtepunt bereikt rond de millenniumwisseling, dan wel vanaf 9/11. En van dat hoogtepunt zullen we dus weer afglijden en het zal zelfs helemaal eindigen vanaf de Opname van de Gemeente. Dat is de ene kant van dit verhaal. De andere kant is natuurlijk de geestelijke uitbeelding van de rijkdom die wij in Christus Jezus hebben. Ik bedoel natuurlijk het volgende:

 

Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

Toronto Blessing (Canada)Niet alleen zijn naamchristenen deze zegening kwijtgeraakt, maar zijn zelfs Wedergeboren gelovigen deze waarheid vergeten. Daardoor heeft bijvoorbeeld het welvaartsevangelie enorm wortel kunnen schieten en zitten haar Gemeenten tot de nok toe vol. De Gemeenten waar serieus Bijbelonderwijs wordt gegeven zijn kleine Bijbelclubjes geworden, terwijl in de Gemeenten waar de laatste trends worden gevolgd, zoals Toronto-blessing en Lake-side, en waar de Bijbel dicht blijft, steeds meer aanhangers krijgen en de grootste sporthallen moeten afhuren om iedereen maar binnen te krijgen. Tegen ons, als Gemeentelijke periode van Laodicéa zegt de Here dan ook:

…gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt.

 

Deze periode zit vol met mensen, gelovigen, die de rijkdom van Zijn genade en rijkdom van alle geestelijke zegeningen die wij in Christus hebben, zijn kwijt geraakt, dan wel zijn vergeten. En zit vol met geestelijk gezien ellendige, arme, blinde en naakte gelovigen, die zonder kennis van de inhoud van het Woord, door het leven gaan. Daarom geeft de Here Jezus Christus ons een advies.

 

Terug naar begin

Wat is er te koop in de winkel van de Heer?

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

 

Het advies van de Here is dat wij van Hem zouden kopen. Met andere woorden, dat wat Hij voor je heeft, kost je wat. Het gaat niet om contant betalen en je hoeft ook niet te pinnen bij de Heer. Het kost je inspanning en je aardse vermogen. Want als je veel waarde hecht aan aardse rijkdom, ben je vergeten dat de Here Jezus Zelf zei:

 

·         Matt.6:19 Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20 Maar vergadert u schatten in den hemel, waar ze noch mot noch roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven noch stelen; 21 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

 

·         Mark.10:25 Het is lichter, dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods ingaat.

 

En de Here Jezus zei nog iets over dat het je iets kost, het is niet gratis…

 

·         Luk.9:23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij. 24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden. 25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade zijns zelfs lijden?

Vandaag de dag hebben we het altijd maar druk, druk, drukker, drukker, drukst. Wij zijn helemaal vergeten hoe makkelijk wij het vandaag de dag in huis hebben, door alle luxe. Wij besparen enorm veel tijd doordat we niet meer met de hand hoeven te wassen, wij hebben een wasmachine. We hoeven de was niet aan de lijn te hangen en het weer in de gaten te houden, wij hebben een droogtrommel. Wij hoeven de afwas niet te doen, dat doet de vaatwasser voor ons. We hoeven niet meer naar de bibliotheek te fietsen om iets na te zoeken in een dure enceclopedie die niet in onze boekenkast past, want wij “googlen” even. En toch hebben wij het drukker dan zij die wel al die andere klussen ook moesten doen. Vraag de generatie van 70 en 80 jarigen maar eens of het drukker is geworden? Of men gehaaster is geworden? Komen wij dan tijd tekort? Ook dat is te koop bij de Heer.

 

Ef.5:16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.

Met andere woorden, ga bewust om met je tijd in deze boze dagen.

 

Goud

Goed, wat is er dan te koop in de winkel van de Here?

18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden;

Allereerst is er natuurlijk goud. Goud is in de Bijbel de uitdrukking van eeuwige dingen. Dat is die hemelse schat waar de Heer over sprak. Als het beproefd is als het uit het vuur komt, wil dat zeggen dat het geoordeeld is, want vuur is oordeel en verteert alles dat niet vuur bestendig is, volgens de Bijbel. Dus dit goud van de Heer is goud dat je ontvangt als loon, dat is oordeel overigens, omdat jezelf schatten in de hemel hebt vergaderd. En zo hoort het. Je hebt gebouwd op het fundament dat reeds gelegd is en je hebt gebouwd met goud, zilver en kostelijke gesteenten. Leest u heel 1Kor.3 maar eens.

 

Witte klederen.

18 …en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde;

Ook hierbij gaat het om het ontvangen van loon, namelijk ter gelegenheid van het komen te staan voor de Rechterstoel van Christus. Dit is prachtig beschreven in 2Kor.5. Daar staat namelijk ongeveer hetzelfde als hier.

 

2 Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden.

3 Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

4 Want ook wij, die in dezen tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worde.

 

Volgens mij is het zo dat de uitgangspositie voor de Rechterstoel is: bekleed.  Maar dat je dus ook je kleed kunt verliezen in de hemel en dan sta je dus niet in je hempie, maar minder dan dat. Maar je kunt ook een kleed over je kleed krijgen en dat is bekleed worden. Misschien heb je het dan erg warm met al die kleren? Grapje! Maar overkleed worden is het hoogste wat je als loon kunt behalen, volgens de Bijbel.

Kleding in de Bijbel zijn de uitbeelding van bescherming, bedekking van de schaamte. De schaamte is een ander woord voor geslachtsdeel. Het woord schaamte zit niet meer in onze dagelijkse Nederlandse taal. Het haar dat bij het geslachtsdeel groeit, noemen we overigens nog wel schaamhaar. Kleding zorgt ervoor dat we onszelf niet “tentoonstellen”. Want dat ligt daarin toch enigszins opgesloten.

 

Ogenzalf.

18 …en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.

 

Het tweede dat wij bij de Here mogen kopen, is zalf. Ogenzalf wel te verstaan. Ogenzalf heeft tot doel dat men weer kan zien. Het zalven van de ogen gebeurt met olie. Want met olie wordt in de Bijbel gezalfd. In de Bijbel komt sporiadisch voor de combinatie van zien, dat we met de ogen doen en olie. Bijvoorbeeld deze in Zach.4:2.

Zach.4:2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie, en ziet, een geheel gouden kandelaar, en een oliekruikje boven deszelfs hoofd, en zijn zeven lampen daarop; die lampen hadden zeven en zeven pijpen, dewelke boven zijn hoofd waren;

 

Een veel mooier voorbeeld dit deze, is denk ik de genezing te Bethsaida van de blinde man. Daar blijkt dat het speeksel van de Here, dezelfde werking heeft als het ogenzalf uit Opb.3.

 

Mark 8:22 En Hij kwam te Bethsaida; en zij brachten tot Hem een blinde, en baden Hem, dat Hij hem aanraakte.

23 En de hand des blinden genomen hebbende, leidde Hij hem uit buiten het vlek, en spoog in zijn ogen, en leide de handen op hem, en vraagde hem, of hij iets zag.

24 En hij, opziende, zeide: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, wandelen.

25 Daarna leide Hij de handen wederom op zijn ogen, en deed hem opzien. En hij werd hersteld, en zag hen allen ver en klaar.

 

Dit is onder andere de uitbeelding van de dagen van Laodicea, onze dagen, vandaag de dag, waarin men blind is en als men dan denkt iets te zien, dan is dat niet scherp. Het Woord Gods is in vele kerken een voorleesboek geworden, waarin de dominee zelf niet eens meer geloofd. Of het is een boek waar men macht in ziet om de kerkleden onder de wet te plaatsen. De Bijbel predikt niet de wet, zoals soms wordt verondersteld of geleerd, maar predikt de verlossing van de wet.

 

Gal.4:5 Opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden.

De aanneming tot kinderen = het aanstellen tot zonen. Als een vader jongens krijgt, noemen wij dat zijn zonen. In de Bijbel is de betekenis van zoon veel dieper dan in ons taalgebruik. Een zoon wil in de Bijbel zeggen dat hij van zijn vader erft. De Vader in de hemel zei dan ook meerdere malen tegen de Here Jezus dat Hij Zijn Zoon was. En helemaal precies, maar dat heb ik ook al uitgelegd in de Bijbelstudie van Matt.24, de Here Jezus werd officieel Gods Zoon, toen Hij opstond uit de dood en God zei dat Jezus Christus toen aangesteld was tot Zoon. (Hebr.1:5 en 5:5)

 

Galaten spreekt dus over onze verlossing van de wet, zodat wij niet alleen Zijn kinderen zouden zijn, maar dat ook wij (net als Christus) aangesteld zouden worden tot zonen. Erfgenamen van God en medeerfgenamen van Christus zegt Romeinen 8:17. En over dat doel, namelijk dat wij zonen Gods zouden worden, gaat het volgende vers over.

 

Terug naar begin

Kastijding en Christus Die buiten de kerk geplaatst is.

19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

 

Welke vader voedt zijn zoon nu niet op? De Here God doet dat wel. Uw zonden zijn al vergeven, dus wij leven al uit Zijn genade. Zijn kastijding / straf / opvoeding is niet als vergelding van de zonde, want dat probleem heeft Hij al voor ons opgelost. Zijn straf die Hij ons geeft, doet Hij om ons van baby’s, mannen te maken. Daar gaat Hebr.12 over.

Hebr.12:7 Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt Zich God jegens u als zonen; (want wat zoon is er, dien de vader niet kastijdt?)

 

 

 

20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

 

Dit is een zeer bekent vers, dat nogal vaak uit zijn verband wordt gerukt. Doorgaans gebruikt men dit vers voor mensen die de Here nog niet kennen, terwijl dit volgens mij slaat op de mensen die Hem wél kennen, maar Hem buiten de kerk sluiten.

“Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop”, wil in dit verband zeggen, dat kunt u concluderen uit de context waarin het staat, dat de Here buiten de kerk staat. Dit is de omschrijving van de lauwe Gemeentelijke periode van onze dagen. Niet de Here Jezus Christus is de norm binnen de Gemeente, maar de mens is tot norm gesteld in de Gemeente. Uit de mens komen zijn eigen gedachten en eigen filosofie voort, waarvan de Bijbel zegt:

Kol.2:8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

 

Wat de Here wil is binnen gelaten worden in de Gemeente. Dat houdt in dat men Jezus Christus dus weer als norm zou moeten hanteren en dus weer terug zou moeten gaan naar de Bijbel. Want de Bijbel is het Woord Gods. En Gods Woorden spreekt Hij met Zijn stem. “…indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen…”

 

Dus terug naar de Bijbel. Door daar gehoor aan te geven, doet men de deur weer voor Hem open. Als dat eenmaal gebeurt dan gaat de Here verder…

…Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.

En avondmaal houden, wil zeggen: Gemeenschap.

 

21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon.

 

Het zitten in Zijn troon betekent delen (erven / mee erven (rom.8:17)) in Zijn heerschappij. Het ontvangen van heerschappij, dan ben je dus koning!

 

22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

 

Terug naar begin