Studie Openbaring


Studie Openbaring 3 - Sardis.

  1. Sardis (De Gemeentelijke periode omstreeks 1500 tot 1750) “de kerkhervorming”.
  2. Aankondiging van Christus.
  3. Toestand van deze Gemeentelijke periode.
  4. Niet VOL.
  5. “Leven uit geloof & belofte”.

Sardis (De Gemeentelijke periode omstreeks 1500 tot 1750) “de kerkhervorming”.

Volgens twee Bijbelkenners, maar dit heb ik zelf niet terug kunnen vinden, betekent Sardis “ontkomenden, ontvluchten”. Daar vond ik de volgende verklaring van.

Sardis betekent “kostbare steen” (zie de sardius- of sardonixsteen; Op 4:3; 21:20) of “overblijfsel”. Gezien die “kostbare steen” denkt men aan een overblijfsel, iets wat buitengewoon is. Anderen menen dat het woord eigenlijk betekent “ontsnappen”, “ontsnapten” of “zij die uitkomen”.

 

 

Opb.3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

Terug naar begin

Aankondiging van Christus.

Opb.3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren:

 

De “7” die gekoppeld zijn aan Christus, zijn volgens mij altijd de uitbeelding van de Gemeente. Waarvan in Openbaring 5 wordt gezegd:

6 …dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen.

Deze “7” vormen dan ook één lichaam, namelijk Zijn Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is (Ef.5:23; Kol.1:18).

 

Terug naar begin

Toestand van deze Gemeentelijke periode.

Opb.3:1 En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: … Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood.

 

Deze periode begint ongeveer bij meneer Luther (1517), die 95 stellingen spijkerde op de deur. Het begin van wat al langere tijd broedde, namelijk revolutie, opstand en verzet tegen de moederkerk. Het ging hard tegen hard en men heeft hard gewerkt aan het zich losmaken van het Room Katholieke gedachtegoed, iets waar de Heer hen toe had opgeroepen. Namelijk zich bekeren van de profetes Jezabel (Thyatire vers 21-23).

 

Hoewel dit in onze ogen hartstikke goed lijkt, zouden we ons bedenken wat de Heer er van vindt en niet hoe wij dit vinden. Jezus Christus is hier niet al te positief over.

…dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood

Waarom dat zo is, gaat de Heer dus dan ook nu uitleggen.

Terug naar begin

Niet VOL.

2 Zijt wakende, en versterk het overige, dat sterven zou; want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God.

 

Deze Gemeentelijke periode sliep men, volgens de Here, want Hij wekt ze door te zeggen: “Zijt wakende”. Want als men dan eenmaal weer wakker is geworden, alert is en terug gaat naar de Bijbel, zou men Sardis kunnen versterken. Want het “overige”, is de verwijzing naar dat overblijfsel, dat overige, dat de naam Sardis in zich heeft. Want de kerkhervorming zou Sardis niet terugbrengen naar het Levende Woord Gods, “dat sterven zou”. Waarom dan? Ze leken zo goed bezig te zijn. De Heer zegt hierover: “want Ik heb uw werken niet vol gevonden voor God”.

 

Wij hebben achteraf makkelijk praten. De reformatie onder Luther en Calvijn bracht een begin van de stroming die wij vandaag kennen als de gereformeerde kerk en de hervormde kerk. De reformatie was wel aardig, een redelijk goed begin, er is gepoogd de hervorming goed door te zetten, maar het is niet VOL. Dat heeft te maken dat de reformatie zich vast liet houden door de politiek en politiek is van de wereld. Men had dan ook voornamelijk een politiek belang, waardoor de kerk hervormde. In deze dagen is heel Europa op de kop gezet. Dit kon men niet op eigen kracht doen en had dus een sterke achterban nodig om dit door te kunnen zetten. Deze kerkleiders stonden dan ook onder bescherming van de rijken, de adel in die dagen.

 

“Ik kom als een dief”

3 Gedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het, en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

 

Dat is nog steeds zo. Deze groep waakt nog altijd niet en slaapt dus. “zo zal Ik over u komen als een dief”, dat slaat natuurlijk op de Wederkomst van Jezus Christus. Daar is niets aan veranderd tot aan vandaag de dag. Men is namelijk helemaal niet gericht op Zijn Wederkomst. Sinds dat het christendom, namelijk de oprichting van een wereldkerk is ontstaan, is men de toekomstverwachting, dat Christus weer terug zou komen helemaal kwijt geraakt. Want Christus zou Zijn rijk hier op aarde vestigen, maar aangezien men in die eeuwen zei dat de kerk Gods rijk was… Waarom zou de Heer dan terugkomen als Zijn rijk al op aarde is gevestigd? Het enige wat men overhoud is de Jongste Dag, die men dan ziet als de Wederkomst van de Here.

zo zal Ik over u komen als een dief, en gij zult niet weten, op wat ure Ik over u komen zal.

Men heeft verzuimd om zich daarvan te bekeren, om orde op zaken te stellen, namelijk dat wat men kwijt was, weer terug te vinden. En daarom is het in Gods ogen niet VOL. Want men kent in die kringen nog steeds de doop, hoewel die doop geen doop is, maar besprenkeling van een baby, die daar zelf geen bewuste keuze voor heeft gemaakt.

 

Het enige goede wat men heeft te danken aan die periode, is dat men weer gelooft dat men behouden wordt door geloof alleen. Maar van de rest van de Bijbel heeft men praktisch geen weet. De positie van de Gemeente, NU, vandaag, in Christus Jezus (Rom.8:23), nu al met Hem in de hemel gezet (Ef.2:6) en gezegend met elke geestelijke zegening in Christus (Ef.1:3), is men nog altijd kwijt. Waar men overigens wel goed aan heeft gedaan is het bewust afstand nemen van de afgodsbeelden van de RK kerk.

 

Het ontstaan van Nederland hebben wij te danken aan deze periode, want Willem van Oranje streed niet voor de Nederlanden, die bestonden toen nog niet, maar voor godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid. Zo bleef het geloof, dan wel de kerk, in de handen van de politiek, dan wel de aardse machthebbers.

 

Terug naar begin

“Leven uit geloof & belofte”.

4 Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij het waardig zijn.

 

gij hebt enige weinige namen”, dat is de betekenis van de naam Sardis. Namelijk een gelovig overblijfsel. Een klein clubje dus. Een groepje dat leeft uit de Wedergeboorte in Christus Jezus (Kol.3:1-3). Met schone, onbevlekte kleren, kun je een schoon gelaat tonen. Niet naar de wereld (Gal.6:12), dat zijn die dingen die beneden zijn (Kol.3:1-3), maar naar de Here Jezus Christus. Want als je hier op aarde al hebt gewandeld in het hemelse (Hebr.11:16,40), zal je in de hemel niet naakt zijn, maar bekleed, dan wel overkleed (2Kor.5:1 ev). Namelijk: “zij zullen met Mij wandelen in witte klederen”. En dat geld alléén als zij ook hebben geleefd als Wedergeboren Christenen en gewerkt hebben als Wedergeboren Christenen. En daaruit vloeit natuurlijk voort de volgende belofte:

 

5 Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.

6 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

Terug naar begin