Studie Openbaring

Studie Openbaring 2 en 3 - Filadelfia


Studie Openbaring 3 - Filadelfia

  1. Filadelfia.
  2. De Gemeente met kleine kracht.
  3. De synagoge des satans.
  4. U bewaren uit de ure der verzoeking.
  5. Een pilaar in den tempel Mijns Gods.
  6. Het schrijven van een nieuwe naam en het ontvangen van een nieuwe naam.

Filadelfia.

Filadelfia de periode van ongeveer 1750 tot  ongeveer 1940.

 

 

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

Dit mogen we zien als de mooiste periode in de Gemeentelijke geschiedenis. Er staat niets negatiefs in deze brief. Filadelfia betekent “broederliefde”. Het meest kenmerkende aan een gelovige is dat hij zijn broeders liefheeft, lezen we in de Johannesbrief. Dezelfde schrijver als die van dit Bijbelboek Openbaring uiteraard.

1Joh.4:21 En dit gebod hebben wij van Hem, namelijk dat die God liefheeft, ook zijn broeder liefhebbe.

 

Hier vinden we dan ook echte broederliefde en echt geloof.

 

Terug naar begin

De Gemeente met kleine kracht.

7 En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Filadelfia is: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige,

Hier vind je dus de waarheid weer terug. Dat is de waarheid die men in voorgaande Gemeentelijke perioden kwijt was geraakt.

 

Die den sleutel Davids heeft; Die opent, en niemand sluit, en Hij sluit, en niemand opent:

Namelijk er gingen namelijk alle maal deuren open, dat is het volgende vers.

Jesus' Second Coming

 

 

8 Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten;

Aansluitend op het voorgaande.

want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend.

 

Hier betreft het de periode van ongeveer 1750 tot  ongeveer 1940. Er gebeurde iets bijzonders, namelijk men ging uit zichzelf uit, om het evangelie te verkondigen. Niet vanuit een Kerk, of een Gemeente of een stichting. Bekende naam is bijvoorbeeld John Wesley.

http://www.catalystmin.org/storage/John_Wesley-3.jpg?__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1297813184381

 

Individuele mensen die er op uit gingen, omdat zij dachten dat zij die bediening hadden. Zij maakten geen reclame voor hun kerk, maar ze predikten gewoon het evangelie. Men wilde de Waarheid prediken, ondanks dat ze tekortkomingen hadden. Kleine kracht. Maar ze deden het. Ze waren dan ook een doorn in het oog van de gevestigde kerken, zoals de RK kerk. Dit deden ze op eigen kracht, zonder financiële hulp van de kerk, stichting of familie. En zo hoort het, net als de apostelen. Zonder anderen, dat is zonder afhankelijk te zijn. Want als je dat doet, vertrouw je op de Heer.

Dus als je het idee hebt ik moet naar Afrika gaan om te prediken: GA! Vertrouw op de Heer. Juist omdat je een kleine kracht hebt, zal blijken hoe groot Zijn kracht is. Maar hoe groter de kracht is van welk orgaan dan ook dat jouw onderhoud, dan wel voorziet in je behoeften, hoe minder je nodig hebt van de Heer. De apostelen hadden ook regelmatig niets te eten, dat hoort erbij. Dat is die lijdzaamheid die wij hebben, dan wel zouden moeten hebben.

 

Terug naar begin

De synagoge des satans.

9 Zie, Ik geef u enigen uit de synagoge des satans, dergenen, die zeggen, dat zij Joden zijn, en zijn het niet, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

 

...zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen, en aanbidden voor uw voeten, en bekennen, dat Ik u liefheb.

Dat zal in de toekomst alsnog gebeuren.

 

Deze synagoge van satan zijn degenen die dit soort mensen, die bewust er op uit gaan om het Woord Gods te prediken en zich niets aantrekken van welke achterban of organisatie dan ook, zeggen dat dát niet kan. De synagoge van satan is de uitbeelding van de mensen, naamchristenen die dus “Mijn Naam wél verloochend” hebben, die deze vrijheid aan banden willen leggen door hen te onderwerpen aan een systeem waar men zich in zou bewegen. Een zendingscomité dat voor hen beslist waar ze naar toe gaan, wat ze daar moeten doen en niet te vergeten het uitdragen van de leer van hun Gemeente, hoewel men zich daar niet altijd in kan vinden. Kortom het wegnemen van de vrijheid, dat men heeft in Christus Jezus. De Bijbel is hier overigens heel duidelijk in:

 

  1. 2Kor.3:17 De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

  2. Gal.2:4 En dat om der ingekropen valse broederen wil (dat is die synagoge des satans dat we net lazen), die van bezijden ingekomen waren, om te verspieden onze vrijheid, die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons zouden tot dienstbaarheid brengen.

  3. Gal.5:1 Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.

 

Met name in de Galatenbrief vinden we dat we zouden moeten blijven staan in de vrijheid en ons niet in een één of ander keurslijf gedrukt moeten worden. Of zoals de Bijbel het beschrijft “het juk der dienstbaarheid (Gal.5:1)”.

 

Terug naar begin

U bewaren uit de ure der verzoeking.

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

 

Over dit vers heb ik een complete Bijbelstudie geschreven. Daar verwijs ik u dan ook graag naar. Maar in het kort:

De ure der verzoeking is een korte tijd, waarin de satan (verzoeker) geopenbaard is en hij grote toorn heeft. Dat lezen we in Openbaring 12. Daar staat tot tweemaal toe de verwijzing dat het gaat om de hele wereld, dat ook in dit vers staat, namelijk “die over de gehele wereld komen zal”.

 

Slaat dit dan alleen op de christenen die hebben geleefd in de Gemeentelijke periode van Philadelphia? Nee. De inhoud van alle gemeentelijke brieven, die de Gemeentelijke periode beschrijven, zijn voor de Gehele Gemeente van toepassing. Ook voor mij geld dat ik mij zou onttrekken aan de leer dan wel de werken van de Nikolaïeten (Opb.2:6,15) en de leer van Jezabel, namelijk de diepten des satans (Opb.2:24). Dit geld voor elk lid van Zijn Lichaam. Dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant is dat elke brief een Gemeentelijke periode voorstelt, waarin bepaalde zaken, zoals ik zojuist al even noemde, expliciet gestalte kregen en dan met name voor hen uit die betreffende periode gold. Snapt u dat? De brieven aan de Romeinen, de Romeinenbrief is toch ook niet alleen voor hen! Dit is toch ook voor ons, in onze dagen van toepassing! Nu, zo mag u dit zien.

 

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

http://3.bp.blogspot.com/-_iFva3uIdpI/TxZ_1eHW9_I/AAAAAAAAEHI/hNivLrUyb1M/s1600/crowns-graphicsfairy007.jpg

Dan roept de Heer hen, maar ook ons, op, om vast te houden aan hetgeen wij hebben. Dat is die vrijheid in Christus Jezus en vanuit die vrijheid te leven en Zijn getuige te zijn. Want door met Christus te wandelen, dat is naar de Geest, onze geestelijke wandel (Kol.3:1-3), zouden wij met Christus erven en dus loon ontvangen (Rom.8:17). En het loon dat wij zouden ontvangen met Christus wordt ons hier uitgebeeld als een kroon. En de betekenis van een kroon is zeer eenvoudig, namelijk koningschap. Wij zullen mét Christus heersen, vanuit de hemel, voor eeuwig! Hoe? Als koningen en priesters (Opb.1:6) voor Zijn Naam. En dat vinden we ook weer terug in de Bijbel.

 

Rom.1:5 (Door Welken wij hebben ontvangen genade en het apostelschap, tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen, voor Zijn Naam;

3John 1:7 Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, niets nemende van de heidenen.

 

Want Zijn Naam, Jezus Christus, is niet zomaar een naam. En Zijn Naam en de kracht die daarin ligt opgesloten lezen we dan ook in het volgende vers.

 

Terug naar begin

Een pilaar in den tempel Mijns Gods.

12 Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

 

Een pilaar is “een staander”. En ik heb al vaker gezegd dat waar wij in de Bijbel dingen, zaken, objecten, uitbeeldingen terugvinden die staan, dan wel verkeren in een verticale positie, dit de uitbeelding is van opstanding (= op STAAN) uit de dood. En dat is hetzelfde als Wedergeboorte. Zo komen we in de Psalmen tegen “Uw stok en Uw staf”, ook dit slaat op Wedergeboorte.

 

De tempel is het huis Gods. En dat huis van God is nu al in de hemel. Want:

1Kor.6:19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt?

 

Ja, dat leest u goed. Ulieder = meervoud. Het spreekt namelijk over de Gemeente collectief als zijnde één Lichaam, namelijk dat van Christus, waarvan Hij het hoofd is. En lichaam = enkelvoud. Hier wordt niet gesproken over onze individuele lichamen, maar over Zijn lichaam. Één Lichaam, van één Heer.

Wij zijn Zijn tempel. En wij zijn als Wedergeboren Christenen al in de hemel. Ja, nu al, voor de Opname al!

Ef.2:6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

 

Want Christus is in de hemel! En wij zijn onlosmakelijk met Hem verbonden. Vanaf het moment dat wij Wedergeboren werden, zijn wij in de hemel, in Christus. Over dat huis Gods, de tempel van Christus, wordt ook gesproken in 1Tim.3:15

 

1Tim.3:15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

http://4.bp.blogspot.com/_uEA1o9Pzza4/SkFlw_QhilI/AAAAAAAAAYI/WEjlSSAoqw8/s400/pilar.jpg

En ook hier komen we de pilaar tegen. De pilaar die hier wordt genoemd is de vastigheid der waarheid. Het woordje “en” dat daartussen staat, mag u gewoon lezen als “namelijk”. Dat komt in de Bijbel zeer vaak voor. Het betreft een synoniem, waardoor de Bijbel in Zichzelf verklaart kan worden. Want het is Dé Waarheid.

Een pilaar is namelijk iets vast, het houdt iets vast. En in 1Tim.3:15 wordt gesproken over de waarheid dat vastgehouden wordt. Maar dat is hetzelfde als “het staan in de waarheid”. En daar worden we in het N.T. vaak toe opgeroepen, zoals in 2Thess.2.

2Thess.2:15 Zo dan, broeders, staat vast en (namelijk) houdt de inzettingen, die u geleerd zijn…

Of zoals de Heer in het voorgaande vers Zelf al zei:

11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

 

Terug naar begin

Het schrijven van een nieuwe naam en het ontvangen van een nieuwe naam.

12 …en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.

 

Dat van die nieuwe naam, werd ons ook al gemeld in de brief aan Pergamus. Een nieuwe naam slaat op Wedergeboorte, dan wel het ontvangen van Zijn Geest, maar dat gebeurt bij Wedergeboorte. Uit God geboren worden, noemt Johannes dat. Of zoals dat in de naam van Abram dat zich uitbeeld. Abram werd AbraHAm. Maar de letter “H” is eigenlijk alleen maar lucht. Het is de klank die wij voortbrengen als we voor de spiegel staan en we “H” zeggen en er condens op de spiegel komt. Lucht of adem is in het Grieks “pneuma” en dat is hetzelfde woord als “geest”. De “H” die Abraham ontving is de uitbeelding van het ontvangen van de Geest. Dat slaat op Wedergeboorte. Hij is niet letterlijk Wedergeboren! Het is daar de uitbeelding van. Want Christus is en was de eerste Die Wedergeboren werd. Dat betekent dat iedereen voor Hem dat dus NIET kan zijn.

 

Het nieuwe Jeruzalem is volgens mij niet een stad dat nu in de hemel gebouwd wordt en letterlijk naar beneden gelaten wordt, door bijvoorbeeld duizenden hijskranen. Nee, het nieuwe Jeruzalem is die hemelse stad van “Salem” (vrede), waar de Vredevorst vanuit regeert en uitbeelding geeft aan het Koninkrijk der hemelen, (van waaruit de Koning regeert!), dat zich zou openbaren op aarde. Dat ten eerste.

Ten tweede wil het “nieuwe” zeggen dat het niet vervangen zal worden en dus iets eeuwigs is en betrekking heeft op de nieuwe schepping van hemel en aarde, zoals beschreven is in Openbaring 21. En het Nieuwe Testament is daar natuurlijk net zo goed een uitbeelding van.

 

13 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt.

 

Terug naar begin