Studie Openbaring 


Studie Openbaring 1 vers 1 tot 15.

 1. Wat is de bedoeling van deze openbaring? (Vers 1-3)
 2. Christus en Zijn Gemeente. (Vers 4-6)
 3. Met de wolken en alle oog zal Hem zien. (Vers 7 en 8)
 4. Aangekomen in de dag des Heren. (Vers 9-11)
 5. De beschrijving van Christus uiterlijk. (Vers 12-14)

../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130512-ISvG - Openbaring 1.mp3


Wat is de bedoeling van deze openbaring?

Opb.1:1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven heeft;

2 Dewelke het woord Gods betuigd heeft, en de getuigenis van Jezus Christus, en al wat hij gezien heeft.

Om te beginnen, wordt ons direct een veel gemaakte fout rechtgezet. Namelijk de term “de openbaring van Johannes”. Johannes is weliswaar de schrijver van dit laatste Bijbelboek, maar de openbaring is niet van Johannes, maar van Jezus Christus. Dan krijgen we direct in deze eerste twee verzen, antwoorden op belangrijke vragen. De vragen zijn:

 1. Wat is het doel van dit Bijbelboek?
 2. Voor wie is het een openbaring?
 3. Waar wordt openbaring over gegeven?
 4. Is het een nieuw gegeven of is het een openbaring van eerder, in de Bijbel, genoemde zaken?

 

 1. Het doel is: “Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden moeten”.
 2. Het is een openbaring en dus uitsluitend bedoelt voor: “Zijn dienstknechten”.
 3. Er wordt uit de doeken gedaan, geopenbaard: “De openbaring van Jezus Christus […], […] en de getuigenis van Jezus Christus”.
 4. Is er eerder over deze dingen gesproken in de Bijbel? Ja, namelijk: “Dewelke het woord Gods betuigd heeft”.

Dus, Openbaring toont de dingen die binnenkort zullen gebeuren. Daarover is er in de Bijbel (in de voorgaande Bijbelboeken) gesproken. Het openbaard ons wie Christus Jezus is. En dit boek is uitsluitend bedoelt voor Zijn dienstknechten. Mogen niet gelovigen dit boek dan niet lezen? Jawel, maar daar schieten ze niets mee op, want…

Luk.10:22 Alle dingen zijn Mij van Mijn Vader overgegeven; en niemand weet, wie de Zoon is, dan de Vader; en wie de Vader is, dan de Zoon, en dien het de Zoon zal willen openbaren.

Dan volgt eigenlijk het antwoord op de laatste vraag, namelijk: wat moeten we met dit boek Openbaring doen?

3 Zalig is hij, die leest, en zijn zij, die horen de woorden dezer profetie, en die bewaren, hetgeen in dezelve geschreven is; want de tijd is nabij.

Het boek zouden we moeten lezen en als je niet kunt lezen (analfabetisme), luister dan naar deze woorden. Want dit heeft alles van doen met zaligheid. Hoe ontvang je de zaligheid dan? Door acht te slaan op deze woorden, namelijk ze te bewaren. Mag je daar nog even rustig over nadenken? De Bijbel geeft als antwoord daarop: let op!!! De tijd is nabij.

let op!!! De tijd is nabij.

 

Terug naar begin

Christus en Zijn Gemeente.

4 Johannes aan de zeven Gemeenten, die in AziŽ zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn;

In Openbaring 2 en 3 gaat het inhoudelijk over de zeven Gemeenten. De zeven Gemeenten zijn uitbeelding van de gehele gemeentelijke periode van ongeveer 2000 jaren. Dat het gaat om AziŽ heeft mijns inziens de betekenis, dat de Evangelieprediking buiten Jeruzalem zou plaatsvinden en heeft plaats gevonden. Het was niet de bedoeling dat gelovigen zouden blijven in Jeruzalem dan wel Judea.

Hand.1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Heb 13:13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende.

 

Vandaar AziŽ. Voor mensen die de verschillende namen van de Here Jezus verzamelen, er zijn in dit hoofdstuk behoorlijk veel te vinden.

Die is, en Die was, en Die komen zal”.

 1. Die is: Mark 16:19 De Heere dan, nadat Hij tot hen gesproken had, is opgenomen in den hemel, en is gezeten aan de rechter hand Gods. (spreekt over waar Christus NU is.)
 2. Die was: John 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. (spreekt over de positie van de Here Jezus vÚÚr Z’n eerste komst.)
 3. Die zal komen: Matt 24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

De zeven geesten die voor Zijn troon zijn, is opnieuw een uitbeelding van de huidige en eeuwige positie van de Gemeente. Later meer daarover.

5 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed.

6 En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters Gode en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Duidelijk moet worden, dat de openbaring van Jezus Christus, zoals vers 1 dat al zei, inhoudt dat we beginnen en ook zullen eindigen met Christus Jezus. Hij is de getrouwe Getuige. Dat betekent dat Hij de waarheid spreekt en geen meineed. Een getuige legt een verklaring af van hetgeen hij gezien heeft. De Heer was het Woord, is God en getuigt dus van God. Dat is wat de Here Jezus heeft gedaan in Zijn bediening. 

Hij is de Eerstgeborene (van tussen uit) uit de doden. Hij is opgestaan en de Eerste die deel uitmaakt van de Nieuwe Schepping. Daarover zal Hij de Koning zijn. Hoeveel temeer is Hij dan nu al Koning / Overste over de koningen der (oude) aarde. Hij heeft ons liefgehad. Dit impliceert niet dat Hij dat nu niet meer doet. Wat de betekenis daarvan is, staat achter de komma. Namelijk: en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. Dit gaat over een andere tekst van Johannes.

Joh.3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Wanneer wij dan het eeuwig leven hebben ontvangen, ter gelegenheid van onze Wedergeboorte, zijn wij gemaakt […] tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader. Dit vertelt ons wat wij met Christus zullen gaan doen. Onze functie voor nu en in de eeuwigheid.

 

Terug naar begin

Met de wolken en alle oog zal Hem zien.

7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

8 Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, zegt de Heere, Die is, en Die was, en Die komen zal, de Almachtige.

Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien,

Met de wolken…

Vers 7 spreekt over de Wederkomst van de Here Jezus Christus. Wolken hoeven niet per definitie ook wolken te zijn. Want zolang je wolken niet kunt pakken, blijven zij uitbeeldingen zijn van “geest”. Soms wordt er gesproken van “op de wolken” en soms “met de wolken”. Maar aangezien Wedergeboren Christenen nu al in de hemel zijn (naar de geest (Ef.2:6)) en wij, bij de Opname van de Gemeente, een hemelslichaam zullen ontvangen (1Kor.15:49) en wij dan gelijk zullen zijn aan engelen (Luk.20:36), die in de Bijbel geesten worden genoemd (Hebr.1:7), is het mogelijk dat de wolken een uitbeelding zijn van de Gemeente, die met de Heer zal geopenbaard worden in heerlijkheid (Kol.3:4). Excuses voor de lange zin.

 

Alle oog zal Hem zien…

Als de Heer dan komt, zal alle oog Hem zien. Jammer voor de blinden zeg ik dan maar. Nee, dat is niet de betekenis van oog. Want ook blinden zullen Hem dan zien. Oog heeft in de Bijbel de betekenis van geest (Gr.= pneuma). U weet wel, dat rijtje van lichaam, ziel en geest. Het gaat in hoofdzaak niet om het met het blote oog, lichamelijk waarnemen dat de Here Jezus terugkomt. Men zal in zijn en haar binnenste ervaren en, belangrijker nog, tot erkenning komen dat Christus Jezus God is en dat Hij is: de Overste der koningen der aarde. Anders zou men bij wijze van spreken bij de Wederkomst de ogen even kunnen dicht doen en zeggen: “nee, ik heb niets gezien hoor.”

Vergelijkbaar is de tekst: Rom 14:11 Want er is geschreven: Ik leef, zegt de Heere; voor Mij zal alle knie zich buigen, en alle tong zal God belijden. Ook hiervan zou je kunnen zeggen, jammer voor degenen die beide onderbenen moet missen. Alle knie zal zich buigen betekent: alle tong zal God belijden Dat Christus Jezus de Ware, Levende God is en dat Hij de Koning der koningen en Here der heren is. Belijden = erkennen van.

Niet zo verwonderlijk dat maitreya, de antichrist, verklaart dat tijdens zijn verklaringsdag iedereen via televisie en telepathie zal weten dat hij de grote wereldleraar is. Dat heet na-apen en dat kunnen apen heel goed, naar het schijnt. Wie zullen Hem ook zien? Zij die Hem doorstoken hebben. Want wanneer de Here Jezus terug komt, zal Hij als eerste Zijn voeten zetten op de Olijfberg. Daar begint de Here.

Zach.14:4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten;

Waarom daar? Waarom niet in Nederland? Het is namelijk geprofeteerd bij de Hemelvaart van de Here, dat Hij exact daar, op dezelfde plaats zou terugkomen!

Hand.1:11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren. 12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende van daar een sabbatsreize.

Hand.1:11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.

Als de Here Jezus dan Zijn voeten op de Olijfberg heeft gezet, dan is de Here in het land IsraŽl. In dat land wonen de Joden. Dat zijn de twee stammen en niet de tien. Het waren de Joden die Hem niet hebben aangenomen als hun Messias en het waren de Joden die Hem hebben gekruisigd. Vandaag de dag verwachten zij nog altijd de komst van de Messias, maar geloven niet dat Jezus de Messias is. Maar als zij Hem dan zullen zien, Hij is immers toch in het land, dan valt het kwartje. Pijnlijk moment!

Zach.12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene. 11 Te dien dage zal te Jeruzalem de rouwklage groot zijn, gelijk die rouwklage van Hadadrimmon, in het dal van Megiddon.

De geslachten der aarde zijn hoogstwaarschijnlijk gewoon de Joden. Aarde is land / grond en na Oud Testamentisch gebruik vaak de aanduiding van het Joodse land. Aarde bedoelt als planeet bestaat niet in de Bijbel. Wel kent de Bijbel het begrip “wereld” dat meer is dan de wereldbol, want het bevat ook de twee hemelen, namelijk de sterrenhemel en de hemel waar het gevogelte des hemels vliegt.

 

Terug naar begin

Aangekomen in de dag des Heren.

9 Ik, Johannes, die ook uw broeder ben, en medegenoot in de verdrukking, en in het Koninkrijk, en in de lijdzaamheid van Jezus Christus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods, en om de getuigenis van Jezus Christus.

10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,

11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in AziŽ zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.

Johannes stelt zich bescheiden op. Ik denk dat velen wel eens hebben gehoopt om zoiets te zien als wat Johannes zag. Ik ook. Maar Johannes zegt dat hij net zo is als dat wij zijn. Niets meer en niets minder, een broeder, een medegenoot in de verdrukking.

Johannes was in den geest. We zouden zeggen geestesvervoering of buiten zichzelf. Op welke manier laat ik voor wat het is. Maar als Johannes zijn ogen open doet, is hij aangekomen in of op de dag des Heren. Dag en oordeel zijn synoniemen. Denk bijvoorbeeld aan ons Nederlandse woord “dagvaarding” of aan de uitdrukking “hij komt ermee voor de dag”. Als Christus komt, neemt Hij Zijn oordeel mee. Overigens is oordeel ook een synoniem voor loon. De positieve kant van het verhaal.

Opb.22:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

Gaat het boek Openbaring dan uitsluitend over de dag des Heren? Nee! Mogelijk dat die gedachte geÔmpliceerd zou kunnen worden, maar als Johannes in drie woorden moet verklaren wat hij allemaal heeft gezien (denk ook aan de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem(Opb.21)), benoemt hij het als de dag des Heren. De meest voor de hand liggende reden die ik u zou kunnen geven, is dat veel van wat Johannes heeft gezien inderdaad gaat over de dag des Heren.

 

De bazuin…

Het eerste wat hij hoort is een stem. Maar het klonk als een bazuin, een sjofar (of ter vergelijking een stadiontoeter). Je schrikt je rot! En dat is precies de bedoeling. Want de bazuin wordt geblazen om de koning aan te kondigen of om te verzamelen en zelfs om aan te geven dat dag des Heren er aankomt.

JoŽl 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.

JoŽl 2:1 Blaast de bazuin te Sion, en roept luide op den berg Mijner heiligheid; laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heeren komt, want hij is nabij.

Zef.1:14 De grote dag des Heeren is nabij; hij is nabij, en zeer haastende; de stem van den dag des Heeren; de held zal aldaar bitterlijk schreeuwen. … 16 Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken.

Vervolgens krijgt Johannes de opdracht om verslag te doen van hetgeen hij zal zien. En dit vervolgens te bundelen en te verzenden naar de zeven Gemeenten.

 

Terug naar begin

De beschrijving van Christus uiterlijk.

De 7 gouden kandelaren…

12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren;

Kandelaren zijn gebruiksvoorwerpen. Je zet er een kaars op. Goud staat in de hele Bijbel voor blijvende dingen, eeuwige dingen. De gouden kandelaar is dus een voorwerp dat zijn dienst eeuwig uitvoert. In vers zes lazen we al dat de Gemeente werd gemaakt tot priesters en koningen in de dienst aan God. En volgens vers 20 van dit hoofdstuk zijn de zeven gouden kandelaren: de Gemeente. Met andere woorden, wij zijn Zijn dienstknechten, geven zijn Licht (waarheid, Evangelie) door en dit doen wij voor altijd. Br. Klein Haneveld schreef het volgende over het getal 7, dat nog een aantal keren in Openbaring zal voorkomen. 

Het getal "zeven" wordt weergegeven door de Hebreeuwse letter "zajien" (z) die de betekenis heeft van "werktuig"/"gereedschap". "Zeven" is in de Bijbel de uitdrukking voor "rust" (= sabbat). De zeven is de afsluiting/voltooiing van een reeks (in deze oude schepping). Het getal "acht" duidt de nieuwe schepping aan. "Zajien" betekent "werktuig" en is daarmee een omschrijving van IsraŽl, hťt werktuig Gods in deze wereld. IsraŽl is in onze bedeling terzijde gezet. Daarom doet God niets, want Hij werkt in de wereld alleen via IsraŽl (een gelovig IsraŽl). Het woord voor Juda is verwant aan het woord voor "hand". IsraŽl is Gods hand in deze wereld. In de Bijbel vinden we vaak de term "een (uitgestrekte) hand" (bijvoorbeeld Jesaja 14 : 26; Jeremia 31 : 32). In Markus 3 : 1-6 wordt verteld over de genezing van een verdorde hand (in de synagoge en op de sabbat!). "Verdord" wil zeggen "zonder leven". De genezing van de verdorde hand is een type van de wedergeboorte van IsraŽl.

12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; 

Priesterschap…

13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;

Die Ene is de Zoon des mensen, namelijk de Zoon van Adam (letterlijke betekenis). Hij is Christus Jezus. Het lange kleed tot aan de voeten, maakt onderdeel uit van het priesterlijk gewaad, net als de gouden gordel om de borst. Ašron was de hogepriester van het oude verbond, Christus is de Hogepriester, naar de ordening van Melchizedek, van het Nieuwe Verbond (Hebr.7). Verwijzingen naar priesterlijke kleding, zowel oud als nieuw, zie Ex.28, Opb.15:6, 19:8,14.

 

Vurige ogen…

14 En Zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw; en Zijn ogen gelijk een vlam vuurs;

Wit is de uitbeelding van de Zoon van God. Over welk wit we het dan hebben, is wit als wol en als sneeuw. Wit bevat namelijk alle kleuren, denk bijvoorbeeld aan de werking van een prisma. En daarom is wit het hoogste in de kleurenrang.

Zijn ogen zijn als een vlam vuurs. Ogen kunnen zijn geesten, namelijk engelen.

Heb 1:7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en Zijn dienaars een vlam des vuurs.

Ik denk alleen niet dat, dat hier wordt bedoeld. Maar de ogen van de Here Jezus, waar Hij mee kijkt, zijn ook een vlam vuurs. Doet me denken aan de studie over de slang in de Bijbel, de vurige slang. De vurige slang = De Seraf. “Vlam vuurs” komt in de grondtekst overeen met “vurige” uit het OT. Daarover schreef ik het volgende:

En als het er dan helemaal om gaat, zou je moeten concluderen dat hťt hemelwezen Dť Seraf, de Opgewekte Christus is. Want allťťn Hij heeft eer en heerlijkheid ontvangen, allťťn Hij is voortreffelijker dan de engelen en ver boven hen geplaatst, allťťn Hem is alle macht in de hemel en op aarde gegeven, allťťn Hij heeft het oordeel, want Hem is de scepter van het Koninkrijk gegeven!!! 

Dus ťťn seraf = Dť Seraf, de Opgewekte Christus Jezus. En de serafs zijn Zijn uitbeelding.

Daarbij komt ook nog het aspect dat koper, dat we zo nog tegenkomen, en vurig en gloeiend, synoniemen zijn. Dat blijkt uit verschillende Schriftplaatsen. Koper is in de Bijbel, in positieve zin, de uitbeelding van het werk dat Christus, als Hogepriester voor ons doet. Namelijk ons reinigen en heiligen (Lev.16:19) en ons verzoenen met de Vader en voor ons bidden (Rom.8:34).

 

Terug naar begin