Studie Openbaring  


Studie Openbaring 1, vanaf vers 15.

 1. Zijn voeten, stem, rechterhand, mond en tweesnijdend zwaard. (Vers 15 - 18)
 2. Was, is en geschieden zal… (Vers 19)
 3. De verborgenheid der zeven sterren. (Vers 20)
 4. De 7 Gemeenten, Geesten, engelen en gouden kandelaren. (Vers 20)
 5. Concreet, wat is wat. (Vers 20)

../EiB-ISvG/Internet Samenkomst van Gelovigen/20130519-ISvG - Openbaring 1 - deel 2.mp3


Zijn voeten, stem, rechterhand, mond en tweesnijdend zwaard.

15 En Zijn voeten waren blinkend koper gelijk, en gloeiden als in een oven; en Zijn stem als een stem van vele wateren.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand; en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn aangezicht was, gelijk de zon schijnt in haar kracht.

 

Zijn voeten…

Zijn voeten, dat spreekt over waar de Heer heen gaat, Zijn handel & wandel. Onze voeten brengen ons overal. En het was de bedoeling dat we, waar dan ook, zouden getuigen van de Here en zo niet, dan het stof van onze schoenen zouden kloppen en weer verder gaan (Marc.6:11). Blinkend koper en gloeien heb ik zojuist al genoemd.

 

Zijn stem…

Aangezien de Here Jezus Christus geen mens op aarde meer is, maar gezeten is aan de rechterhand van God, heeft de Here dus een hemelse stem! De stem van de Here klinkt maar op één manier, maar dit kan op verschillende aardse dingen lijken. In de Bijbel wordt heel goed weergegeven waar het op lijkt. Straks mogen we het zelf meemaken. Even een paar vergelijkingen.

 1. Donderslag:          een stem van een donderslag: Opb.6:1
 2. Brullen:                De Heere zal brullen uit Sion… Am.1:2
 3. Bazuin:                 een grote stem, als van een bazuin… Opb.1:10
 4. Vele wateren:       Zijn stem als een stem van vele wateren. Opb.1:15
 5. Grote stem:          een grote stem, gelijkerwijs een leeuw brult; Opb.10:3

 een grote stem, als van een bazuin… Opb.1:10

Een dergelijke opsomming is toch veel mooier om te lezen, dan als Johannes had geschreven: “en toen ik me omdraaide zag ik de Here Jezus Christus.” Maar in het kort gezegd komt het wel daarop neer. Op nog preciezer te zijn, ziet Johannes de uitbeelding van de Gemeente met Christus in hun midden.

 

De rechterhand…

In de rechterhand van de Here, ziet Johannes zeven sterren. De rechterhand is anders dan de linker. De rechterhand komt meer dan 100 keer in de Bijbel voor. De meeste mensen zijn rechtshandig en in de Bijbel komt dit op dezelfde manier terug. Rechts handelt, werkt, doet iets. Bij systematisch Bijbelstudie, waar ik een groot voorstander van ben, zou je in dit geval alle verzen waar wordt gesproken over de rechterhand moeten bestuderen om zo te weten te komen wat de werkelijke betekenis is van de rechterhand.

In de rechterhand houdt de Here de zeven sterren vast. Diezelfde rechterhand komen we nog tegen in de Bijbel, bij:

 1. Zweren: De Heere heeft gezworen bij Zijn rechterhand, Jes.62:8
 2. Zegenen: want deze is de eerstgeborene; leg uw rechterhand op zijn hoofd. Gen.48:18
 3. Hoogste positie: gezeten aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen; Hebr.1:3
 4. Verkeerd handelen: Welker mond leugen spreekt, en hun rechterhand is een rechterhand der valsheid. Ps 144:8
 5. Verkeerd handelen: een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden; Opb.13:16

 

Zijn mond…

Na de zeven sterren, waar straks nog meer over wordt verteld, lezen we over de mond van de Here. Nog even het stukje over de mond uit vers 16: en uit Zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard;

De mond staat in de Bijbel voor dat wat de mond verlaat, namelijk dat wat gesproken wordt. We kunnen alleen maar spreken als we lucht / adem langs onze stembanden laten gaan en onze mond, tong en lippen gebruiken voor de klanken. Adem en lucht zijn de uitbeelding van geest. En mond, tong en lippen zijn de uitbeelding van vlees. In het vlees, waar wij nu nog zijn (aards gezien), belijden wij met onze geest (ons Nieuwe Leven), dat Christus Jezus, Heer is en met die geest kunnen wij zeggen: “Abba, Vader” (naar Rom.8:15). In 2Thess.2:8 staat:

2Thess.2:8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst;

Daarvan is de betekenis, dat wat de Here zal spreken, zal leiden tot het “te niet maken” van de geopenbaarde ongerechtige (de antichrist).

 

Het tweesnijdend scherp zwaard…

Uit de mond van de Here komt een tweesnijdend scherp zwaard. Dit komt vaker in de Bijbel voor, namelijk:

 1. Jes.49:2 En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard, onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt; en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld, in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.
 2. Ef.6:17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.
 3. Hebr.4:12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.
 4. Opb.2:16 Bekeer u; en zo niet, Ik zal u haastelijk bij komen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard Mijns monds.
 5. Opb.19:15 En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn des toorns en der gramschap des almachtigen Gods.

Ef.6:17 ...het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Nu mag het niet meer zo moeilijk zijn wat de betekenis is van dit zwaard. Dit zwaard:

  • komt uit de Zijn mond,
  • is Gods Woord,
  • is (maakt) levend en krachtig (voor gelovigen),
  • Scheid ziel van vlees (doden),
  • Beoordeelt de gedachten, namelijk wat in het hart opkomt,
  • slaat de heidenen (doden, oordelen)

Het zwaard is de Bijbel, Gods Woord en het Woord brengt nieuw leven. Maar voor degenen die dat nieuwe leven niet aannemen (de heidenen) is het een dodelijk wapen. Na de kruisiging van de Here is iedereen dood en wat hebben doden dan nodig? Nieuw Leven. Als je het Nieuwe Leven niet aanneemt in het aardse leven, dan zul je dood zijn in de eeuwigheid. Daarmee bedoel ik gescheiden zijn van het Leven, Christus.

 

Ik viel als dood…

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij leide Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en de Laatste;

Johannes zag wie de Here Jezus echt was, namelijk Dé Christus! En hij valt als dood aan Zijn voeten. Ik heb redelijk wat geschreven over de werkingen van de geest. Vallen in de geest is daar een van. Vallen in de geest is de uitbeelding van de dood en de vernedering van de mens. De mens valt immers in het stof der aarde tot waar hij zou wederkeren. Daarom lezen we hier een soortement synoniem:

 • viel ik … aan Zijn voeten
 • ik was als dood aan Zijn voeten

Het is de meest ultieme vernedering. Wat in charismatische gemeenten vaak voorkomt is dat ze de mensen, die gevallen zijn in wat voor een geest dan ook, even laten liggen. Maar waar mensen in de Bijbel vallen, wordt ogenblikkelijk opstanding geboden. Want de hele Bijbel getuigt daarvan! Niet dood zijn, maar Opstanding uit de dood = Wedergeboorte!!! Ook de Here Jezus aarzelt geen moment. Het eerste wat Hij doet, is Johannes de “Opstandingskracht” geven, door Zijn rechterhand, waar we het net al over hadden, op hem te leggen. Dit soort dingen zijn erg belangrijk om vast te houden. Misschien kunt u het hier er niet uit opmaken, dat neemt niet weg dat dit de gebruikelijke gang van zaken is. Bijvoorbeeld Dan.8:18

Dan maakt de Here Zich bekent. Hij is de Eerste en de Laatste.

18 En Die leef, en Ik ben dood geweest; en zie, Ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels der hel en des doods.

De sleutels van de hel en de dood wordt nog verder uitgewerkt in de Studie van Openbaring 20.

 

Terug naar begin

Was, is en geschieden zal…

19 Schrijf, hetgeen gij gezien hebt, en hetgeen is, en hetgeen geschieden zal na dezen:

 

 1. Hetgeen gij gezien hebt.

Wat heeft Johannes nu zojuist gezien? Gewoon even terug lezen:

Opb.1:12 En ik keerde mij om, om te zien:

…  en mij omgekeerd hebbende, zag ik:

  • zeven gouden kandelaren;
  • 13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde,

Dus nogmaals, wat heeft Johannes gezien? De Gemeente met Christus Jezus in hun midden.

 

 1. en hetgeen is.

Die is iets lastiger, maar valt denk ik ook wel mee. Wat is, is te lezen in de volgende hoofdstukken, namelijk Openbaring 2 en 3. Daar worden zeven brieven geschreven aan de Gemeenten. En deze zeven Gemeenten beelden de hele gemeentelijke periode van ongeveer 2000 jaar uit. Te beginnen bij Efeze, uitbeelding van de Gemeente in het eind van de apostolische eeuw. En het eindigt bij Laodicea, de uitbeelding van de Gemeente, en dat wat zich gemeente noemt, in onze dagen.

 

 1. en hetgeen geschieden zal na dezen.

“Na dezen”, slaat op “en hetgeen is”. Dat moet dus de Gemeente, dan wel de gemeentelijke periode van 2000 jaren zijn. Johannes stond immers aan het begin van de gemeentelijke periode, die toen voor hem aanving. En wat zal er dan gebeuren ná de gemeentelijke periode? Dat is iets wat de Here Jezus gelukkig ons zelf vertelt:

Opb.4:1 Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

 

In de inleiding van deze hele studie heb ik de chronologische volgorde uiteengezet. En die vinden we dus ook terug hier in vers 19. Zodat het niet kan missen! De Bijbel verklaart Zichzelf namelijk.

 • Hetgeen gij gezien hebt:
  • De Openbaring van Christus en briefzendingsopdracht.
 • en hetgeen is:
  • De brieven aan de Gemeenten, 7 stuks.
 • en hetgeen geschieden zal na dezen:
  • De 7 zegels, namelijk de 70ste jaarsweek uit Daniël 9
  • 7 schalen en 7 bazuinen, namelijk Gods Toorn in Zijn Wederkomst.
  • Aanvang van de 1000 jaren. (het Messiaans Vrederijk) en een “korte” periode waarin de satan ontbonden wordt.
  • De laatste / jongste dag. (De grote witte troon)
  • De nieuwe Hemel en nieuwe Aarde.

Nadat de Here dat heeft gezegd, sluit Hij het eerste deel, namelijk “hetgeen gij gezien hebt”, af. Logischerwijs volgt dan een aanloopje naar “hetgeen is”, de Gemeente, beschreven in de volgende twee hoofdstukken. We lezen het laatste vers, om te zien of dat klopt.

 

Terug naar begin

De verborgenheid der zeven sterren.

20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. 

Er staat inderdaad tot twee maal toe “die gij gezien hebt”, maar om misverstanden te voorkomen, dat slaat op “in Mijn rechter hand”, verwijzend naar Christus. Het is weldegelijk een aanloopje naar de Gemeente en daar gaat het nu om.

Om te beginnen wil ik graag de klemtoon leggen op het eerste stukje. De verborgenheid der zeven sterren. Het boek heet Openbaring en het is de bedoeling van dit boek, om te openbaren dat wat verborgen is.

Kol.3:3 … en uw leven is met Christus verborgen in God.  

20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand

Ook dat zal worden geopenbaard, te Zijner tijd. De gemeentelijke periode, waarin wij nu leven, wordt genoemd: “de bedeling der genade.” (Ef.3:2) Maar deze bedeling heeft ook nog een andere naam, namelijk: “de bedeling der verborgenheid.” (Ef.3:9) Het boek Openbaring, openbaard dat wat verborgen is en dat is uitsluitend voor hen die deel hebben aan een leven mét Christus, verborgen in God! Dit boek is uitsluitend bestemd voor Wedergeboren kinderen van God. Anders valt er niets te openbaren immers! 

Maar wat wordt ons nu precies geopenbaard? 

Als wedergeboren Christen woont de Here God in je. En dáárom wordt je bediend door Gods Geest, namelijk de Heilige Geest(Joh.15:26). We lezen over zeven kandelaren en nog een paar zevens. Lees mee:

1.   7 gouden kandelaren

2.   7 Gemeenten

3.   7 engelen

4.   7 geesten Gods

5.   7 vurige lampen

6.   7 hoornen

7.    7 ogen

8.    7 sterren

Wat ik heb moeten leren in deze studie, is onder andere geweest: dat het visioen van Johannes ons iets voorspiegelt. Ik stelde voorheen mijzelf vaak de verkeerde vraag, namelijk: “wie is het?”. Maar de vraag moet zijn: “wat wordt ons voorgesteld?” Zo ook hier bij de acht zevens.

 

Terug naar begin

De 7 Gemeenten, Geesten, engelen en gouden kandelaren.

 

 1. De 7 Gemeenten: Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: (Opb.1:4). De zeven Gemeenten zijn de zeven die genoemd worden in Opbaring 1:11 zeven gemeenten, die in Azië zijn, namelijk naar Éfeze, en naar Smyrna, en naar Pérgamus, en naar Thyatíre, en naar Sardis, en naar Filadelfía, en naar Laodicéa. De zeven Gemeente stellen mijns inziens voor: de hele gemeentelijke periode van ongeveer 2000 jaren. Omdat er aardse locaties worden gemeld, gaat het om de aardse positie van de Gemeente. Wanneer is de Gemeente aards? Tijdens de 2000 jaren van haar gemeentelijke periode. Daarna wordt de Gemeente opgenomen, dan wel weggerukt tot God en Zijn troon en veranderd de aardse bestemming en de geprofeteerde hemelse bestemming.

 

 1. De 7 Geesten: en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; (Opb.1:4). De zeven geesten kennen ook een locatie. Je mag dus vragen: waar zijn die 7 geesten? Het antwoord staat vaak achter de komma, zo ook hier. De 7 geesten zijn voor Zijn troon. Dat is de troon van God uiteraard. Maar 7 geesten komen we vaker in de Bijbel tegen. Dat kan zijn negatief, in bijvoorbeeld Matt.12:45 en Luc.11:26. En ook positief, namelijk in:

 

·         En schrijf aan den engel der Gemeente, die te Sardis is: Dit zegt, Die de zeven geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw werken, dat gij den naam hebt, dat gij leeft, en gij zijt dood. (Opb.3:1)

·         En van den troon gingen uit bliksemen, en donderslagen, en stemmen; en zeven vurige lampen waren brandende voor den troon, welke zijn de zeven geesten Gods. (Opb.4:5)

·         En ik zag, en ziet, in het midden van den troon, en van de vier dieren, en in het midden van de ouderlingen, een Lam, staande als geslacht, hebbende zeven hoornen, en zeven ogen; dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. (Opb.5:6)

 

In Opb.3:1 lezen we de Eigenaar van de 7 geesten Gods. Dat is Christus. In Opb.4:5 wordt vermeld dat de zeven geesten Gods zijn: de zeven vurige lampen. De locatie is de hemel. Dus die is ons nu geopenbaard en kunnen we afvinken. In Opb.5:6 zegt dat de zeven geesten God zijn: 1, de zeven hoornen van het Lam en 2, de zeven ogen van het Lam. Waar is de locatie? Het Lam staat op de troon en deze is in de hemel. Maar er komt een bijzondere toevoeging aan het einde van het vers: dewelke zijn de zeven geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. Zijn er dan ook landen in de hemel? Geen idee! Maar in ieder geval wel op aarde, toch? De gedachte hierachter is dat geesten per definitie hemels zijn. In positieve zin worden zij uitgezonden (denk aan het woordje zending) en bedienen dus op aarde. In negatieve zin wordt iemand bezeten door zeven andere geesten, maar ook dat slaat op een werking van de geest in de mens die aards is.

 

 1. De 7 engelen: De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten (Opb.1:20). We kunnen direct weer wat afvinken, want 1, de zeven engelen zijn de zeven sterren en 2, de engelen zijn (der =) van de zeven Gemeenten. Engelen zijn volgens de Bijbel:

Hebr.1:14 Zijn zij niet allen gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden, om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen?

Engelen staan in dienst van de Gemeente en zijn daarom uitgezonden, om dienst te doen. We komen de zeven engelen, naar mijn weten, alléén tegen in Openbaring.

·         Opb.8:2 En ik zag de zeven engelen, die voor God stonden; en hun werden zeven bazuinen gegeven.

·         Opb.8:6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

·         Opb.15:1 En ik zag een ander groot en wonderlijk teken in den hemel; namelijk zeven engelen, hebbende de zeven laatste plagen; want in deze is de toorn Gods geëindigd.

·         Opb.15:6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit den tempel, bekleed met rein en blinkend lijnwaad, en omgord om de borst met gouden gordels.

·         Opb.15:7 En een van de vier dieren gaf den zeven engelen zeven gouden fiolen, vol van den toorn Gods, Die in alle eeuwigheid leeft.

·         Opb.15:8 En de tempel werd vervuld met rook uit de heerlijkheid Gods, en uit Zijn kracht; en niemand kon in den tempel ingaan, totdat de zeven plagen der zeven engelen geëindigd waren.

·         Opb.16:1 En ik hoorde een grote stem uit den tempel, zeggende tot de zeven engelen: Gaat henen, en giet de zeven fiolen van den toorn Gods uit op de aarde.

·         Opb.17:1 En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;

·         Opb.21:9 En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen de Bruid, de Vrouw des Lams.

Wat duidelijk wordt, is de functie van de zeven engelen. Het zijn gedienstige geesten en in Openbaring 1:20 zijn zij in dienst voor de Gemeente. Maar als de Gemeente niet meer op aarde is, en dat is mijn verwachting (Opname van de Gemeente), dan wordt hun functie (het dienen van de Here) omgezet in uitgieten van plagen en het bazuinen, zodat er plagen komen. Dus een actieve rol in de toorn van het Lam.

Opb. 8:2 vermeld dat hun positie is: voor de troon van God. Opb.15:6 vermeld nog een hogere positie, namelijk: zij kwamen uit de tempel! En daar wordt ook nog eens hun priesterschap uitgebeeld door de kleding die zij dragen. Vers 16:1 vermeld nog eens de zendingsopdracht.

 Opb.8:6 En de zeven engelen, die de zeven bazuinen hadden, bereidden zich om te bazuinen.

 1. De 7 gouden kandelaren: Opb.1:12 En ik keerde mij om, om te zien de stem, die met mij gesproken had; en mij omgekeerd hebbende, zag ik zeven gouden kandelaren; Wat stellen de zeven gouden kandelaren voor? We lezen andere verzen waar zij voorkomen.

·         Opb.1:13 En in het midden van de zeven kandelaren Een, den Zoon des mensen gelijk zijnde, bekleed met een lang kleed tot de voeten, en omgord aan de borsten met een gouden gordel;

·         Opb.1:20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten.

·         Opb.2:1 Schrijf aan den engel der Gemeente van Efeze: Dit zegt Hij, Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt:

Opb.1:13 zegt: de zeven staan rondom Christus, anders kan Hij niet in hun midden staan. Vers 20 vermeld dat de zeven de uitbeelding zijn van de zeven Gemeenten. En Opb.2:1 is een aanvulling op 1:13.

 

Terug naar begin

Concreet, wat is wat?

Concreet, wat is wat?

·         De 7 gouden kandelaren = de 7 Gemeenten

Het beschrijft de aardse positie van de Gemeente, namelijk ten tijde van de gemeentelijke periode van ongeveer 2000 jaren. Na de Opname van de Gemeente wordt ons aardse lichaam vervangen door een hemelse (1Kor.15) en zullen wij voor altijd bij de Here wezen (1Thess.4:17). Wat gebeurt er dan met de zeven gouden kandelaren? Ik denk dat daarvan alleen de 7 vurige lampen overblijven. Naar mijn beste weten zijn de overige zevens een uitbeelding van de Gemeente in haar hemelse positie. Mijn Bijbelse argumentatie daarvoor is:

 1. Engelen: wij zullen na de Opname veranderd worden en gelijk de engelen zijn. Marc.12:25 en Luc.20:36. Engelen zijn altijd in dienst van God, dat waren wij al en dat zal niet veranderen.
 2. Vurige lampen: In onze gemeentelijke periode zijn wij al opgeroepen door de Heer om voor Zijn troon te verschijnen en daar te blijven (Hebr.4:16). Dus voor mij is het logisch dat we na de Opname nog steeds voor Zijn troon zijn. Voor de troon zijn de zeven vurige lampen, die voor mij de uitbeelding zijn van de Opgenomen Gemeente. Want dan zijn wij gelijk aan de engelen, engelen zijn geesten en ook de vurige lampen zijn geesten en eigendom van de Here.
 3. Hoornen: Hoornen zijn de uitbeelding van koningschap en heerschappij. In Opb.1:6 lazen we al dat Hij ons die functie heeft gegeven. De hoornen liggen niet los bij het Lam (Opb.5:6) maar zitten aan het Lam vast. Dit is mijns inziens niets minder dan onze positie als Wedergeboren Christenen, namelijk één met Christus zijn. Wij kunnen onmogelijk los gezien worden van Christus, want:, en daar hamer ik elke keer weer op, de Bijbel spreekt over één Lichaam en over één Tempel, die de uitbeelding zijn van Christus én Zijn Gemeente. Ditzelfde geld voor de ogen die vastzitten aan het Lam.
 4. Koning en priester: Na de Opname van de Gemeente zullen wij niet luieren in de hemel, want dienstknechten / engelen hebben een functie en werken voor de Heer. Onze functie is die van koningen en priesters en dit wordt uitgebeeld, mijns inziens, in de klederen van de zeven engelen in Opb.15:6.

 

Dit is mijn visie, die ik graag Bijbels beargumenteer. Of u het ook zo ziet, is aan u. Maar een daaruit voortvloeiende conclusie is, dat de Gemeente door de Heer zal worden gebruikt om Zijn toorn over de aarde te laten komen. Tenslotte nog eenmaal terug naar vers 20. 

20 De verborgenheid der zeven sterren, die gij gezien hebt in Mijn rechter hand, en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen der zeven Gemeenten; en de zeven kandelaren, die gij gezien hebt, zijn de zeven Gemeenten. 

Er worden mijns inziens in dit vers twee dingen onderscheden.

 1. De zeven sterren = de zeven engelen van de Gemeenten
 2. De zeven gouden kandelaren = de zeven Gemeenten.

 

Sterren zijn in de Bijbel ook wel de uitbeelding van engelen en engelen zijn geesten. De vraag is zijn de zeven sterren dan ook de zeven geesten Gods, die voor de troon zijn? Zo ja, dan zijn de sterren dus ook uitbeelding van de Opgenomen Gemeente. En zo nee, wat is dan het verschil?

Mijn uitleg is als volgt:

De Gemeente wordt in de Bijbel aangeduid als één Lichaam. In Openbaring lezen we dat de Gemeente wordt onderverdeeld in zevens stuks. Je kunt alleen onderdeel uitmaken van de Gemeente als je Wedergeboren bent. Bij die gelegenheid is onze geest met Zijn Geest één geworden.

1Kor.12:13 Want ook wij allen zijn door een Geest tot een lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknechten, hetzij vrijen; en wij zijn allen tot een Geest gedrenkt.

Die Geest is de Heilige Geest. Er bestaan alleen geen zeven Heilige Geesten, want er is er maar één. Maar zover de Gemeente één is en onderverdeeld werd in zeven, zo is ook de Geest die het Lichaam één maakt, onderverdeeld geworden in zeven. De sterren beelden mijns inziens dus Wedergeboren Christenen uit, die de Heilige Geest hebben ontvangen. De Heilige Geest is aan ons gegeven te opbouw van de gemeente. In het vlees zijn wij lichtdragers op aarde en verkondigen het Evangelie. Daarbij worden wij geholpen door Zijn Heilige Geest, die één is met onze geest, door Wie wij roepen: “Abba, Vader.” (Rom.8:15)

 

Terug naar begin