Studie Openbaring


Inleiding op de studie & chronologie.

  1. Ter inleiding.
  2. Chronologische volgorde van Openbaring.

Ter inleiding.

Het Bijbelboek Openbaring is voor veel mensen zo ingewikkeld, dat men dit boek niet leest. Er zijn gelukkig ook mensen, die het wel lezen, maar het toch niet snappen. En er zijn mensen, die het wel snappen of ten dele. 

Onder deze laatste categorie plaats ik mezelf. Om dit Bijbelboek ook maar enigszins te begrijpen, is het noodzakelijk dit te leggen op Gods Heilsplan en Zijn Tijdslijn. Als je dat niet doet, raak je helemaal het verband en het overzicht kwijt. Juist daarom is deze studie een herziening op de vorige. Want gelukkig ben ik niet uitgeleerd en heb mij verdiept in Gods Heilsplan en Zijn Tijdslijn. Dit is onder andere te lezen in de studie van de bedelingen.

Terug naar begin

Chronologische volgorde van Openbaring.

Openbaring kent een bepaalde chronologische opbouw. Deze is:

  1. De Openbaring van Christus en briefzendingsopdracht.
  2. De brieven aan de Gemeenten, 7 stuks.
  3. De 7 zegels, namelijk de 70ste jaarsweek uit DaniŽl 9
  4. 7 schalen en 7 bazuinen, namelijk Gods Toorn in Zijn Wederkomst.
  5. Aanvang van de 1000 jaren. (het Messiaans Vrederijk) en een “korte” periode waarin de satan ontbonden wordt.
  6. De laatste / jongste dag. (De grote witte troon)
  7. De nieuwe Hemel en nieuwe Aarde.

 

 

Deze volgorde zegt volgens mij het volgende:

Punt 1 begint met Christus. Erg logisch, want juist in het eerste hoofdstuk lezen we dat Hij het begin en het einde is (Opb.1:8). Daarom begint Openbaring met Christus en eindigt Openbaring met “Amen”, het slotwoord van Dezelfde Here Jezus Christus.

Punt 2 beschrijft de Gemeentelijke periode. Het verzamelen van een volk dat geen volk is, uit de heidenen (Rom.10:19). Deze stopt op aarde, in de zin van brieven, dan wel opdrachten die de Here Jezus geeft. Maar gaat op een heel andere wijze weer verder in Openbaring hoofdstukken 4 en 5.

In punt 3 zijn we terecht in de periode na de Gemeente op aarde, namelijk Opb.6 en loopt waarschijnlijk parallel met de periode beschreven in de hoofdstukken 4 en 5. Deze periode wordt de 70ste week van DaniŽl genoemd in Christelijk jargon. Deze eindigt met de verduistering van zon, maan en sterren. Gevolgd door de Wederkomst van de Here Jezus met Zijn Gemeente. De periode van de 70ste week wordt ook beschreven in hoofdstuk 12.

Als Christus terug komt, aan het einde van de 70ste week van DaniŽl, vangt de Dag des Heren aan. Dag en oordeel zijn synoniemen. Denk bijvoorbeeld aan ons Nederlandse woord “dagvaarding” of aan de uitdrukking “hij komt ermee voor de dag”. Als Christus komt, neemt Hij Zijn oordeel mee. Overigens is oordeel ook een synoniem voor loon. De positieve kant van het verhaal.

Opb.22:12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

Punt 4 begint vanaf het moment dat Christus Zijn voeten op de Olijfberg zet (Zach.14:4). Dan begint er een periode van 33 jaren, die voor mij en wellicht ook voor u nieuw zijn, waarin Jeruzalem zal worden herbouwd en Babel zowel opkomt als ondergaat en het Evangelie zal worden gepredikt over de hele aarde. In deze periode vinden we dan ook de bazuinen en schalen terug.

Punt 5 begint bij de aanvang van de 1000 jaren, beschreven in Openbaring 20. Satan is gedurende die jaren gebonden, maar de zonde bestaat nog steeds. Het geopenbaarde Koninkrijk van Christus op aarde is een voorafschaduwing van Zijn Koninkrijk dat vervolg krijgt, tot in eeuwigheid, op de Nieuwe aarde. Aan het einde van de 1000 jaren volgt er een korte periode, waarin de satan ontbonden zal worden en de laatste grote oorlog zal plaatsvinden. Dit is eigenlijk een apart puntje, omdat het valt tussen de 1000 jaren en de laatste dag van de oude aarde.

Punt 6 is de laatste dag wordt ook wel de Jongste Dag genoemd. Want opnieuw lezen we het woordje “dag” en het heeft dan ook alles te maken met oordeel en loon. Want voor de Grote Witte Troon zal iedereen die nog geen loon of oordeel heeft ontvangen, dit krijgen. En daarna vangt het allerlaatste punt aan.

Punt 7 is de vervulling van de belofte dat al het oude is weggegaan en het nieuwe is gekomen (2Kor.5:17). Wedergeboren Christenen hebben daar nu al deel aan. Omdat Wedergeboorte, Nieuw leven is en thuis hoort in de Nieuwe Schepping.

Opb. 21 Het nieuwe Jeruzalem

Als u goed kijkt, ziet u, dat de volgorde van deze punten oorzakelijk met elkaar verband houden. Zo kan Gods Toorn pas komen na het einde van de Gemeente. Of andersom gezegd, Gods Toorn kan niet voor het einde van de gemeentelijke periode komen. Dit is een Bijbelse verwijzing naar het verhaal van Lot. Hij was een type van de Gemeente, omdat hij rechtvaardig was en wij, de Gemeente, gerechtvaardigd zijn door het Bloed van het Lam. De Toorn van God kwam pas over Sodom, Gomorra en de naburige steden, nadat  het type van de Gemeente uit de stad Sodom werd losgerukt. Lot werd aan de hand van de Engelen uit de stad geleid. Daarna kwam pas Gods Toorn. 

Ook kunnen bijvoorbeeld de 1000 jaren pas aanvangen, als het antichristelijke wereldrijk, met Babel als hoofdstad, voorbij is en de satan gebonden is. En zo kan het Nieuwe pas aanvangen als het oude voorbij is gegaan. Dit is de logica van het Bijbelboek Openbaring.

 

Terug naar begin