Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 5

  1. Matt.24:42-51
  2. Matt.24:43
  3. Matt.24:45

Matt.24:42-51

Matt.24:42 Waakt dan; want gij weet niet, in welke ure uw Heere komen zal.

 

Vanaf hier gaat de Here Jezus tot en met Matt.25 uiteenzetten hoe men in het Koninkrijk binnen kan gaan. Dit vers, vers 42, zou u kunnen lezen als of de Here spreekt over Zijn Wederkomst. Het betekent dan dat zij die na de Opname van de Gemeente leven, niet kunnen weten wanneer de Wederkomst zal zijn. Dat lijkt mij nogal in strijd met de rest van Jezus’ woorden, omdat wij vanuit de Bijbel juist wťl kunnen weten wanneer de Wederkomst van de Here Jezus is.

 

De Wederkomst is terstond na de verdrukking dier dagen (Matt.24:29).

En die verdrukking duurt voor uitverkorenen, ter behoud van hun vlees, 1260 dagen en dat is op de helft van de 70ste week van DaniŽl. Dus het lijkt mij zeer aannemelijk dat de komst van de Heer, in Matt.24:42, over iets anders gaat dan over de Wederkomst van de Here Jezus Christus.

 

Is er dan nog een komst? Nee, dat niet. We zijn in dit hoofdstuk van Matt.24 nog steeds bij de Toekomst van de Zoon des mensen, die in vele opzichten vergelijkbaar is met de dagen van Noach (Matt.24:37). En daar gaat de rest van de uiteenzetting van Matt.24 en 25 over. Men zou iets doen met de les van de vijgenboom (Matt.24:32). Op het moment de IsraŽl officieel tot geloof komt, zou men moeten begrijpen dat het openbaar worden van het Koninkrijk nabij is, voor de deur (Matt.24:33).

In de Parousia, dus nŠ de Wederkomst, zouden 144.000 getuigen de wereld rondgaan om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. 

In de Parousia, dus nŠ de Wederkomst, zouden 144.000 getuigen de wereld rondgaan om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Dit duurt in ieder geval tot en met de aanvang van de 1000 jaren. Op die dag zal de satan voor 1000 jaren gebonden worden en zullen alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. Dat gebeurt op dezelfde manier volgens de Here Jezus, als de zondvloed dat deed in de dagen van Noach. Als men de ark, namelijk het Koninkrijk van God binnen wil gaan, zal met Wedergeboren moeten zijn.

 

Het is dus aannemelijk en niet meer dan logisch dat de komst van de Heer uit vers 42 dŠŠr over spreekt.

 

Terug naar begin

Matt.24:43

Matt.24:43 Maar weet dit, dat zo de heer des huizes geweten had, in welke nachtwake de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben, en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven.

Matt.24:44 Daarom, zijt ook gij bereid; want in welke ure gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen.

We zouden niet vergeten dat ieder mens dat dan leeft, in de periode dat de Here aanwezig is (parousia), zelf een bewuste keuze moet maken. Als de Here dan zeer onverwacht langskomt, om van de persoon in kwestie te weten welke keuze hij of zij heeft gemaakt, is het de bedoeling dat je al een keuze voor Hem hebt gemaakt. Ik zou het willen vergelijken met een bekend verhaal, waar de Heer ook ’s nachts van deur tot deur langsgaat om te zien wie uitverkoren zijn en wie niet.

Ex.12:29 En het geschiedde ter middernacht, dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou,

 

Ex.12:22 Neemt dan een bundelken hysop, en doopt het in het bloed, dat in een bekken zal wezen; en strijkt aan den bovendorpel, en aan de beide zijposten van dat bloed, hetwelk in het bekken zijn zal; doch u aangaande, niemand zal uitgaan uit de deur van zijn huis, tot aan den morgen.

Ex.12:23 Want de Heere zal doorgaan, om de Egyptenaren te slaan; doch wanneer Hij het bloed zien zal aan den bovendorpel en aan de twee zijposten, zo zal de Heere de deur voorbijgaan, en den verderver niet toelaten in uw huizen te komen om te slaan. […]

Ex.12:28 En de kinderen IsraŽls gingen en deden het, gelijk als de Heere Mozes en Ašron geboden had, alzo deden zij.

Ex.12:29 En het geschiedde ter middernacht, dat de Heere al de eerstgeborenen in Egypteland sloeg, van den eerstgeborene van Farao af, die op zijn troon zitten zou, tot op den eerstgeborene van den gevangene, die in het gevangenhuis was, en alle eerstgeborenen der beesten.

 

Voordat de 1000-jaren aanvangen, zal ieder mens ter wereld geoordeeld zijn. De Here komt langs bij een molen. Daar zijn twee vrouwen aan het werk. Ze zijn beiden verrast dat de Koning zomaar voor hen staat. De ene vrouw zal in de rust gelaten worden, maar de andere vrouw zal gearresteerd worden. Men weet niet wanneer de Heer langskomt.

 

Terug naar begin

Matt.24:45

Matt.24:45 Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknecht, denwelken zijn heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hunlieder hun voedsel te geven ter rechter tijd?

Matt.24:46 Zalig is die dienstknecht, welken zijn heer, komende, zal vinden alzo doende.

Matt.24:47 Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen.

Matt.24:48 Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen: Mijn heer vertoeft te komen;

Matt.24:49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;

Matt.24:50 Zo zal de heer van dezen dienstknecht komen ten dage, in welken hij hem niet verwacht, en ter ure, die hij niet weet;

Matt.24:51 En zal hem afscheiden, en zijn deel zetten met de geveinsden; daar zal wening zijn en knersing der tanden.

 

 Matt.24:49 En zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan, en te eten en te drinken met de dronkaards;

Een andere dienstknecht is met zijn collega op het land bezig. De ene neemt het allemaal niet zo nauw, maar de andere wel. De ene zegt: “vandaag komt de Here niet langs hoor”. De andere werkt  gewoon rustig door. Plots staat de Here voor hen. De getrouwe en voorzichtige dienstknecht zal mogen blijven en ontvangt loon in het Koninkrijk van God. De kwade dienstknecht wordt ogenblikkelijk gearresteerd en zal afgescheiden worden van de Koning en Zijn Koninkrijk en mag minimaal 1000 jaar in voorarrest zitten in afwachting van het eindoordeel.

 

Gaat dit over de Gemeente? Nee. Behalve als u kunt lezen dat wij deel uitmaken van Zijn leger en deze kwade dienstknechten arresteren en wegbrengen. Dan vinden we heel misschien de Gemeente hier in terug. Maar dit gaat over de periode nŠ de Opname van de Gemeente, ja zelfs na de Wederkomst, namelijk in Zijn toekomst. Deze mensen, die dan een keuze voor Christus maken, zullen al deze dingen meemaken tot aan de voleinding der wereld. Als een nieuwe hemel en een nieuwe aarde er zullen zijn. Dat is de belofte van de Heer.

 

 

Bedankt voor het lezen / luisteren naar de zeer belangrijke uiteenzetting van de profetische chronologie van Matt.24. Ik hoop dat deze Bijbelstudie u iets heeft opgeleverd. Mij in ieder geval wel. Een zeer blijde en hoopvolle toekomstverwachting, in Christus Jezus onze Heer.

 

Gods zegen toegewenst.

 

 

Melle Velema.

 

Terug naar begin