Bijbelstudie Matths 24 Deel 4 -03

  1. Matt.24:37 – 39 “gelijk de dagen van Noach”.
  2. Gelijk aan de toekomst van de Zoon des mensen.
  3. De eerste overeenkomst.
  4. De bezigheden in de dagen van Noach.
  5. Trouwende en ten huwelijk uitgevende in de dagen van Noach.
  6. DNA verandering.
  7. Matt.24:40 “Arrestatie & vergeving”.

Matt.24:37 – 39 “gelijk de dagen van Noach”.

En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Terug naar begin

Gelijk aan de toekomst van de Zoon des mensen.

Om maar direct van wal te steken, hier wordt ons een overeenkomst voorgesteld. De toekomst van de Zoon des mensen komt overeen, heeft veel gelijk, met de situatie van Noach’s dagen, ten tijde van voor de zondvloed. We kunnen spreken van een gelijkenis op verschillende manieren.

 

De “toekomst” die hier wordt genoemd, is de vertaling van het Griekse woord “Parousia”, dat presentie en aanwezigheid betekent. Wanneer mogen we dan spreken over Jezus Christus’ Parousia? Zijn aanwezigheid begint vanaf de Wederkomst van de Here. Want vanaf dan zal Hij zichtbaar zijn voor de wereld.

Dat lezen we als volgt:

         Matt.24:30 … en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels…

         Opb.1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben;…

 

Dus vanaf de Wederkomst, dat de Here zichtbaar verschijnt, namelijk Zich openbaart, zal Hij gezien worden. Vanaf dat moment is Hij present / aanwezig. Dat betekent dus tegelijkertijd dat vanaf dan ook de gelijkenis opgaat met “de dagen van Noach”.

Terug naar begin

De eerste overeenkomst.

Noach kennen de meeste mensen wel. Noach is zelfs bekend bij niet-gelovigen. Dus dat verhaal bespaar ik u verder. Wat wel de moeite waard is te vermelden, omdat de Here Jezus er Zelf waarde aan hecht en het dus expliciet vermeld, is dat “Noach de ark in ging”, vers 38. Dit in tegenstelling tot de rest van de mensheid, die door de watervloed “hen allen wegnam”.

De reden dat Noach gespaard werd, omschrijft de Bijbel als volgt:

 

Gen.6:9 …. Noach was een rechtvaardig, oprecht manNoach wandelde met God.

Gen.7:1 Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.

Hebr.11:7 Door het geloof heeft Noach, …, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin; door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid, die naar het geloof is.

Noach was rechtvaardig in de ogen van God en wandelde met God, lezen we in Genesis. Hebreen vertelt ons dat dit komt door het geloof. Op grond van Noach’s geloof in de Here God werd niet alleen hij, maar ook zijn familie gered. De redding was het ingaan in de ark. Die ark mocht Noach ingaan op grond van geloof.

De ark door Nederlanders gebouwd. 

Goed, bij de Wederkomst van de Here Jezus Christus komt er een zelfde soort oordeel over de gehele mensheid, zoals ik u in de voorgaande verzen heb laten zien. Voor de mensheid is er ook dan een ark waar men zou moeten ingaan, om te ontkomen aan het oordeel van God. Waar staat die houten boot dan? Die staat nergens. De toekomstige ark is ergens een uitbeelding van. De ark is de uitbeelding van het geopenbaarde Koninkrijk Gods bij de aanvang van de 1000 jaren, als de satan gebonden zal zijn. Want hoe komt men dat Koninkrijk ook al weer binnen?

Joh.3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan. […] 7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

 

Alleen door Wedergeboorte komt men in het Koninkrijk Gods. En aangezien de aanwezigheid van de Zoon des mensen doorloopt tot voorbij de 1000 jaren, zal men dus ook dan wederom geboren moeten worden om de ark in te kunnen en zo te kunnen ontkomen aan het oordeel van God. Want…

Hebr.10:31 Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.

 

Met andere woorden, de Here Jezus spreekt hier over het aanbreken van de 1000 jaren. Hoelang het duurt om het Koninkrijk der hemelen te openbaren op aarde, wordt ons niet gemeld en is ook ondergeschikt in Jezus’ betoog.

De Here Jezus vertelt vanaf hier over de zaken die antwoord geven op de vraag van de discipelen: en welk zal het teken zijn van Uw toekomst (Matt.24:3).

 

De gelijkenis van de dagen van Noach, is het teken van Zijn toekomst. Een teken is namelijk de uitbeelding van iets. Een teken stelt iets voor en dat lezen we hier terug. Maar er staat meer in deze drie verzen.

 

Terug naar begin

De bezigheden in de dagen van Noach.

Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

 

De Here Jezus spreekt niet zomaar deze woorden uit. Alleen al dat het moeilijk leest, zou onze aandacht al moeten trekken. We zouden ons af moeten vragen, is dit gewoon een voorstelling van de dagelijkse gang van zaken in de dagen van Noach, of is dit ook een teken? En als het een teken is, waar is dit dan de uitbeelding van?

 Jud.1:12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn

Allereerst zullen we stilstaan bij het “etende en drinkende”. Dit komen we aldus de Kanttekeningen der Statenvertaling tegen in Judas 1:12, waar staat:

Jud.1:12 Dezen zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, weiden zij zichzelven zonder vreze; zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden; zij zijn als bomen in het afgaan van den herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven, en ontworteld;

 

Wat ik zo mooi vind aan de brief van Judas, is dat hij in zijn zorgvuldig gekozen bewoordingen, zondige engelen en ongelovigen met elkaar verweeft, zodat je bijna geen verschil kunt opmaken tussen beiden. Dat is ook hier het geval. Want waterloze wolken is de verwijzing naar hemelse lichamen, dat zijn engelen die Judas in vers 6 benoemd. Maar de “dezen”, die maaltijd hebben met hen, zijn de goddelozen, die zonder vreze des Here zichzelf weiden.

 

Terug naar begin

Trouwende en ten huwelijk uitgevende in de dagen van Noach.

Laten we dit even vasthouden en even het vers verder lezen na “etende en drinkende”. Dan lezen we: “trouwende en ten huwelijk uitgevende”. Ik heb daar mijn visie op, die ik contextueel in de Bijbel vind, maar die ik niet hard kan maken.

In hetzelfde Bijbelboek Judas lezen we over de zondige engelen.

Jud.1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

Jud.1:7 Gelijk Sodoma en Gomorra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs.

 

En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond;

De engelen die hun beginsel niet bewaard hebben, hebben, volgens Judas, hun eigen woonstede verlaten. Een engel is een hemelwezen en is dus per definitie onzichtbaar. Want die hemel is onzienlijk volgens de Schrift (Kol.1:16). De hemel, die onzienlijke wereld, is de woonstede van de engelen, net als dat de wereld de woonstede van de mens is, omdat de mens uit het stof der aarde geformeerd is (Gen.2:7). Dat begrijpt u? Mooi, gaan we verder.

Als een engel de onzienlijke woonstede verlaat, wat gebeurt er dan? Denk aan Sodom en Gomorra, waar Judas ons specifiek op wijst.

 

Gen.19:1 En die twee engelen kwamen te Sodom in den avond; en Lot zat in de poort te Sodom; en als Lot hen zag, stond hij op hun tegemoet, en boog zich met het aangezicht ter aarde.

 

Engelen worden zichtbaar als zij hun woonstede verlaten. Nu in dit geval, waren het engelen die in opdracht van de Here God zichtbaar moesten worden voor een specifieke opdracht. Zij hebben hun beginsel wel bewaard, hoewel zij hun woonstede tijdelijk verlieten. Als u zelf de tijd zou nemen om dit verhaal van Lot in Sodom te bestuderen, begrijpt u hopelijk hoe in contextueel tot de volgende conclusie kom.

 

In Sodom kwamen wel vaker engelen, dan alleen deze twee. Dat is mijn idee. Judas zegt daar over dat de inwoners van Sodom en Gomorra hebben gehoereerd, namelijk nder vlees zijn nagegaan. Onder ander vlees kan alles verstaan worden. Dat ben ik met de meeste Bijbelvertalers eens. Zo wordt gedacht aan homoseksualiteit om aan bestialiteit. Maar als we lezen wat de Sodomieten met deze twee engelen wilden doen, begrijp ik heel goed wat Judas bedoelt met “ander” vlees.

 

Gen.19:5 En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn? breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen.

breng hen uit tot ons, opdat wij ze bekennen. Seks met engelen. Seks met engelen.

Ik ga er geen doekjes om winden, het gaat hier gewoon om ordinaire seks. Seks met engelen. Ik denk, maar goed daar mag u het met mij oneens zijn, dat de mannen van Sodom heel goed wisten dat de twee mannen in het huis van Lot, engelen waren. Want in Genesis komen we, uitgerekend in de dagen van Noach, deze seksuele omgang tussen mensen en “ander” vlees tegen.

 

In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarnaGen.6:1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden, 2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.

 

Gen.6:4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.

 

Hier vinden we ook engelen die hun woonstede hebben verlaten en zelfs nageslacht hebben verwekt bij vrouwen. In de dagen van voor de zondvloed waren er reuzen op aarde en ook daarna lezen we in Gen.6:4. Dat zal ongetwijfeld in de dagen van Lot ook zijn geweest.

Als de Here Jezus dan bezig is met tekenen te geven over Zijn toekomst, zouden we moeten begrijpen dat het openbaren van het Koninkrijk Gods, inhoudt dat er een vloed komt, namelijk oordeel die hen allen wegneemt. Het trouwende en ten huwelijk uitgevende is mijns inziens gewoon de verwijzing naar seksuele omgang die een man en vrouw hebben. Laten we alsjeblieft niet vergeten dat we in de toekomst geopenbaarde zondige engelen op aarde hebben lopen. En als zij in de dagen van Noach en zelfs na de zondvloed gemeenschap hebben gehad met de vrouwen van mensen, dan zullen ze dat ook doen als satan met zijn zondige engelen geopenbaard zijn op de aarde.

 

Opb.12:8 En zij hebben niet vermocht, en hun plaats is niet meer gevonden in den hemel. 9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

en zijn engelen zijn met hem geworpen. 

Vanaf de Opname van de Gemeente zullen er vele, vele geopenbaarde zondige engelen zijn, die hoogst waarschijnlijk, net als in de dagen van Noach, waar de Here Jezus ons specifiek op wijst, zullen ingaan tot de dochters der mensen. Dan is er wederom sprake van het nagaan van “ander” vlees, zoals Judas dat al zei en zullen de dochters met hen trouwen, dan wel ten huwelijk uitgegeven worden, zoals dat in het Midden-Oosten veelvuldig het gebruik is. Want het antichristelijke wereldrijk van Babel, is mijns inziens in het Midden-Oosten gevestigd. Maar ook daarvan zeg ik, neem dit niet klakkeloos aan, maar toets ook mijn woorden aan de Bijbel, want alleen de Bijbel is de waarheid!

 

Matt.24:37 En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

Matt.24:38 Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging;

Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

Terug naar begin

DNA verandering.

Naast dat ik denk dat er seksuele omgang zal zijn tussen de uit de hemel geworpen engelen van de satan, n de Opname van de Gemeente en vrouwen hier op aarde en dat er dus weer reuzen zullen geboren worden, geloof ik dat de “dagen van Noach”, waar de Heer specifiek even bij stil staat, nog een andere gelijkenis kent, op een heel ander niveau.

 

Want dat de dagen vr de zondvloed in vele opzichten anders waren dan onze huidige tijdsperiode, lijkt mij buiten onderwerp van discussie te staan. Ik wil u wijzen op het volgende.

Voor Genesis 6 vinden we, hoe kan het ook anders, Genesis 5. Dat hoofdstuk is vrij saai om te lezen. Het is namelijk n van de vele geslachtrekeningen die de Bijbel rijk is. En gelukkig staan ze in de Bijbel, zodat onomstotelijk vast gesteld kan worden dat Jezus de Enige echte laatste Adam is. Ik zei al, lezen is saai, maar bestuderen is veel interessanter. We vinden de leeftijden van de eerste aartsvaders op het moment dat zij zonen kregen en bij hun sterven. Die leeftijden lagen in de dagen van voor de zondvloed vele malen hoger dan vandaag de dag het geval is. De oudste Bijbelse persoon is Methusalach, die in andere vertalingen van de Bijbel ook wel Metusalem genoemd wordt.

Gen.5:27 Zo waren al de dagen van Methusalach negenhonderd negen en zestig jaren; en hij stierf.

 

Ja, dat leest / hoort u goed. De beste man werd bijna 1000 jaren oud. En dan maak ik direct een bruggetje naar de 1000 jaren. Want in de 1000 jaren, zo is de bedoeling, zal men wederom heel oud worden en zelfs de 1000 jaren overleven.

 

Even terug in Matt.24 lazen we over dat geslacht dat geenszins voorbij zal gaan. Dat slaat op de mensen die na de 70ste week Wedergeboren worden en dus per definitie het Koninkrijk in zullen gaan. Zij zullen dus volgens Matt.24:34 blijven leven wanneer al deze dingen zullen geschied zijn.

Welke dingen zijn dat dan? Nou, Matt.24:35, het voorbijgaan van de hemel en de aarde. Dit houdt in dat “dit geslacht” een verandering in het DNA ontvangt waardoor de mensen weer honderden jaren oud kunnen worden. Want dat is exact wat we zojuist lazen:

De dagen van Noach, van vr de zondvloed zullen gelijk zijn aan de Parousia van de Zoon de mensen (vers 37 en 38). Dan zouden we inderdaad moeten denken aan de patriarch Methusalach, Gen 5:27, hij werd 969 jaar, “…en hij stierf”. Maar ook in de 1000 jaren zal men kunnen sterven. Dat lezen we bijvoorbeeld in Jesaja 65.

 

Jes.65:20 Van daar zal niet meer wezen een zuigeling van weinig dagen, noch een oud man, die zijn dagen niet zal vervullen;

Dit is de uitgangspositie van de mens in de duizend jaren. Een oude man zou zijn dagen gewoon vervullen. Dat betekent dat men niet sterft, maar gewoon oud en ouder kan worden. Dat leest net als Matt.24 over het geslacht dat geenszins voorbij zal gaan. Maar dan lezen we door:

want een jongeling zal sterven, honderd jaren oud zijnde, maar een zondaar, honderd jaren oud zijnde, zal vervloekt worden.

 

 

want een jongeling zal sterven

honderd jaren oud zijnde

maar een zondaar, zal vervloekt worden

honderd jaren oud zijnde

 

Als Methusalach bijna 1000 jaar werd en een zelfde soort situatie ontstaat in de duizend jaren, dan is een honderdjarige een jongeling. Dat is een tiende van zijn hele leven om het zo maar te zeggen. In onze dagen hebben we het dan over een kind van 7 tot 10 jaar.

De reden waarom men toch kan sterven in het Koninkrijk is omdat men vervloekt kan worden. Waarom wordt men dan vervloekt? Omdat men een zondaar is, want hoewel de satan gebonden is, is de zonde nog altijd in de aardse mens aanwezig. U weet toch dat vlees en bloed van deze aarde, nog altijd gn deel uit maken van die Nieuwe Schepping waar iedereen op wacht? Deze zonde, van de 100 jarige zondaar, is dan ook niet zomaar een zonde, het is ongeloof.

Maar er leefden toch alleen Wedergeboren mensen in de 1000 jaren? Ja, bij de aanvang van de 1000 jaren wel. Maar u moet begrijpen dat zij net zulke mensen zijn als wij en dus ook een gezin zullen stichten. En ook hun kinderen zullen zelf een bewuste keuze voor De Koning moeten maken en Wedergeboren moeten worden, willen zij blijven leven en niet sterven.

 

Dus als men 100 jaar oud is en men leeft dan nog in ongeloof, dan zal men alsnog sterven.

 

Tot slot wil ik nog even met u stilstaan bij het laatste vers over de dagen van Noach. Daar staat:

 

Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.

 

Matt.24:39 En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.Wanneer de Zoon des mensen gekomen is, ik bedoel geopenbaard is in heerlijkheid en u met Hem geopenbaard bent in heerlijkheid (Kol.3:4), zal de Here Jezus Christus beginnen aan het openbaren van Zijn Koninkrijk. De wereld leeft in een vreselijke tijd, omdat de satan ook geopenbaard is en de mensheid poogt te onderwerpen aan zijn antichristelijk regime, en deed het, en het gelukte wel.(Dan.8:12). In dat regime is de verering van de gruwel der verwoesting een feit en zullen zij die dat niet doen en zich niet onderwerpen aan dit regime, onthoofd worden (zoals de Koran voorschrijft). Daarom lazen we dan ook dat direct na de Wederkomst van onze Here, Hij Zijn uitverkoren bijeen zal vergaderen, zodat uit hen 144.000 verzegeld kunnen worden, zodat zij het Evangelie van het Koninkrijk kunnen verspreiden.

Men zal verkondigen dat men zich niet moet onderwerpen aan het beest, met alles wat daarbij hoort, maar Wedergeboren moet worden zodat men die ark binnen kan gaan. Juist, net als in de dagen van Noach. Want als het Koninkrijk aanvangt, zullen alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan.

 

Samenvatten zou ik willen zeggen dat vanaf de Wederkomst er grote overeenkomsten zijn qua zonde en qua leefsituatie als in de dagen van Noach van voor de zondvloed. En boven alles men tot geloof en erkenning moet komen dat Jezus de Christus is.

 

Terug naar begin

Matt.24:40 “Arrestatie & vergeving”.

Matt.24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden.

Matt.24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden.

 

En dan komen we volgens vele gelovigen ineens bij de Opname van de Gemeente terecht. Kennelijk is dat logisch als de Gemeente kort daarvoor al mt de Heer is Wedergekomen. Ik vind dat juist onlogisch. En het past ook totaal niet in de prachtige chronologie die de Heer ons schetst. Matt.24 is juist daarom, omdat het zo’n zeldzame chronologische profetie is, the back-bone of prophecy.

 

De eerste en meest voorkomende fout die men maakt, door te zeggen dat dit slaat op de Opname van de Gemeente is gelegen in het uitelkaar trekken van de chronologie van Matt.24. Dat komt door gebrek aan Bijbelkennis. Ten tweede zou ik willen zeggen dat wij Schriftplaatsen extra nodig hebben om aan te geven dat de Opname van de Gemeente geen fabel is, maar werkelijkheid. Daar ben ik het mee eens, alleen zouden we lezen wat er wl staat en wat er niet staat. En dat is punt drie. De vertaling impliceert dat dit spreekt over de Opname van de Gemeente om dat de woorden “aangenomen” en “verlaten”, lezen als Opgenomen worden (1Thess.4:17) en “Left behind”, zoals de welbekende filmtitel over de Opname en de grote verdrukking.

Paralambano kunnen we misschien beter vertalen met “gearresteerd”. 

Matt.24:40 Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal aangenomen... worden.

Aangenomen is in het Grieks “paralambano”. Dat zijn twee Griekse woorden die aan elkaar gekoppeld zijn. “Para” betekent “beschuldiging, aangeklaagd” en “lambano” betekent “gepakt, vast gezet, weggebracht”. Paralambano kunnen we misschien beter vertalen met “gearresteerd”. Want iemand die vast gezet of gepakt wordt in de zin dat er grond is, zoals een beschuldiging een goede grond is, doen we met arrestanten.

 

Matt.24:40 …en de ander zal gelaten worden.

Gelaten worden is in het Grieks “aphiemi”. Dit woord heeft de betekenis van vergeven en met rust gelaten worden. Of in de vrede gelaten worden.

 

Alsdan zullen er twee op den akker zijn, de een zal genomen (gearresteerd), en de ander zal (in de rust) gelaten worden.

Matt.24:41 Er zullen twee vrouwen malen in den molen, de ene zal (aan)genomen, en de andere zal (ver)gelaten worden.

 

Zij die gelaten worden en dus mogen blijven, gaan de 1000 jaren in, op grond van Wedergeboorte! Zij die genomen worden, worden dus niet opgenomen naar de hemel, maar worden naar beneden gebracht. Als alle ongelovigen van de aarde zijn weggenomen en de satan gebonden zal zijn, dan zullen de 1000 jaren aanvangen. De 1000 jaren van het geopenbaarde Koninkrijk Gods.

 

Als dit nieuw voor u is, onderzoekt u dan zelf de Bijbel. Toetst ook deze woorden want alleen de Bijbel is de Waarheid!

 

Dit is het einde van deel 4.

 

Terug naar begin