Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 4 -01

  1. Matt.24:32 en 33. “de les van de vijgenboom”
  2. De betekenis van de vijgenboom.
  3. Vijgen en sterren des hemels, beeld van IsraŽl.
  4. Dood en Opstanding van de vijgenboom in Mattheus.

Matt.24:32 en 33. “de les van de vijgenboom”

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

“de les van de vijgenboom”

Laat ik voor de verandering nu eens eerst iets over mijn eigen ervaring over dit vers met u delen. Ik heb altijd gelooft dat dit vers sprak over de stichting van de Joodse staat IsraŽl. Waarom? Tja, je luistert naar preken en Bijbelstudies en dan neem je dat aan voor de waarheid. Want degene die het woord verkondigd, heeft er waarschijnlijk voor geleerd en dķs zal het wel zo zijn.

 

Daar hebben we de grootste fout die een Christen kan maken. Want wij zijn ten aller tijden verantwoordelijk voor onze eigen zaligheid. We worden dan ook niet Wedergeboren omdat de predikant of voorganger gelovig is. Nee, wij zijn Wedergeboren door ons eigen geloof en dat kun je allťťn maar weten uit de Bijbel.

 

O, hier hamer ik graag op!

 

Joh.5:39 Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; …

 

Soms hoop ik dat u het met mij oneens bent, want dan pakt u de Bijbel en gaat uzelf onderzoek doen om uw gelijk te bewijzen. Het goede daarvan is, is dat u de Bijbel gaat bestuderen. En als u dat doet, heb ik mijn doel gehaald. Toetst u mijn woorden aan de Bijbel. Want we hoeven niet ons gelijk te halen, want aangezien de Bijbel de Waarheid is, is het Woord de enige die bewijst gelijk te hebben.

 

Goed, ik hoop dat u mij begrijpt. Ik doe mijn uiterste best om zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Dat, dat weleens lijnrecht ingaat wat anderen zeggen… Ja, dat zal! Toetst u daarom zelf aan de Bijbel. Want er zijn grote groepen Christenen die dat niet doen en wat je dan krijgt is zeer pijnlijk en heeft mij zelfs letterlijk bedroeft. Daar laat ik het bij, we gaan terug naar de les van de vijgenboom.

 

Terug naar begin

De betekenis van de vijgenboom.

Deze inleiding geeft al aan dat het nog maar de vraag is, of deze les van de Here Jezus slaat op de oprichting van de Joodse staat in onze dagen.

De vijgenboom is in de Bijbel heel vaak de uitbeelding van IsraŽl. Nu las ik laatst een artikel van iemand, die zei: “allemaal leuk en aardig, maar de vijgenboom wordt maar 1x in de Bijbel in verband gebracht met IsraŽl.” Prima! Dat kan kloppen. Maar dan laat je los dat vele andere Schriftplaatsen in de Bijbel, die spreken over de vijgenboom, typologisch spreken over IsraŽl. Met andere woorden dan hebben vele profetieŽn in de Bijbel weinig betekenis.

 

Hebben we daar een voorbeeld van?

Ps.105:33 En Hij sloeg hun wijnstok en hun vijgeboom, en Hij brak het geboomte hunner landpalen.

Als de wijnstok en de vijgenboom hier geen typologische betekenis hebben… Tja, wat houden we dan nog over? Alleen maar een vreemde letterlijke betekenis dat de Here wijnstokken en vijgenbomen breekt. Dat maakt God toch vreemd? Die vijgenboom is toch ergens de uitbeelding van!

Het voert mij te ver om u uitgebreid hier in mee te nemen. Wel durf ik u te zeggen dat de vijgen worden vergeleken met de Joden, dan wel met IsraŽl. Er zijn vroege vijgen en latere vijgen. De vroege vijgen zijn de eerstelingen oost en daarmee de uitbeelding van de Gemeente, die eersten zijn. En als je als eerste geboren wordt, dan ben je de oudste van de kinderen, toch? Dat is dan ook direct de betekenis van Oudsten of bijvoorbeeld de 24 ouderlingen uit openbaring 4: Eersteling. In Opb.6 waar ik u al een paar keer mee naar toe heb genomen, lezen we ook over een vijgenboom.

Opb.6:13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

 

Terug naar begin

Vijgen en sterren des hemels, beeld van IsraŽl.

Het bijzondere is dat dit vers twee waarheden in zich heeft. Namelijk het spreekt over de verduistering van de sterren, zoals we dat moeten verwachten vlak voor het “ver”schijnen van het teken van de Zoon des mensen aan de duistere hemel.

Aan de andere kant wordt hier gesproken over het “heir des hemels”, de sterren,  die de uitbeelding zijn, volgens de droom van Jozef in Gen.37:9-10, van IsraŽl. Dat de vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, maakt van deze gevallen vijgen, dat zij niet staande zijn gebleven in de Waarheid, maar zijn afgevallen. In de Bijbelse profetie komen we namelijk vaak tegen dat IsraŽl grotendeels in de afval terecht zou komen.

verering van Bašl

         Jes.34:4 En al het heir der hemelen zal uitteren, en de hemelen zullen toegerold worden, gelijk een boek, en al hun heir zal afvallen, gelijk een blad van den wijnstok afvalt, en gelijk een vijg afvalt van den vijgeboom.

         Jer.5:23 Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart; zij zijn afgevallen en heengegaan;

         Dan.8:12 En het heir werd in den afval overgegeven tegen het gedurig offer; en hij wierp de waarheid ter aarde; en deed het, en het gelukte wel.

         2Thess.2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

 

De vijgen zijn dus een uitbeelding van IsraŽl. En als de vijgen afvallen, is dat niet meer dan de vervulling van Bijbelse profetie. De vijgen horen geŽnt te zijn aan de Vijgenboom. Maar dan is de Vijgenboom geschreven met een hoofdletter en slaat dat op de onderwerping van de vijgen aan de Boom des Levens. Of gewoon: Een gelovige, Wedergeboren staat IsraŽl, waar Christus Jezus de Koning is.

 

Goed. Mijn probleem is altijd dat ik het u zo goed mogelijk wil uitleggen, maar ik soms twijfel of ik dat ook goed gedaan heb en het niet te moeilijk is geweest.

Daarom:

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis.

 

Terug naar begin

Dood en Opstanding van de vijgenboom in Mattheus.

Deze vijgenboom is dus mijns inziens, de uitbeelding van de gelovige staat IsraŽl. En niet van de in 1948 opgerichtte ON-gelovige staat IsraŽl. Anders moet ik u opnieuw uitleggen dat het gelovig overblijfsel in Jeruzalem de Naam des Heeren heeft aangeroepen, waardoor de Wederkomst heeft plaats gevonden en zij kunnen vluchten naar Azal, waarna de stad en staat geheel verwoest worden en dat alles en iedereen dood is, enz. enz. enz.

De Wederkomst vond plaats, juist OMDAT zij de Naam des Heeren aanriepen. Dan is het ongelovige volk toch tot bekering gekomen? Ik heb u nu al 2x meegenomen naar Ez.37, de profetie over de dal der dorre doodsbeenderen. Nadat EzechiŽl voor de tweede keer profeteert, werden de graven toch geopend?

Wanneer ligt iemand in een graf? Juist, als hij dood is. Wat is er dan gebeurt als het graf open gaat? Denk aan de Here Jezus “op de derde dag”… Men staat op uit de dood en dat is Wedergeboorte.

 

Goed, we hebben dit al behandeld. Dus de gelijkenis van de vijgenboom, waar de Here nu over gaat spreken, is dus de Wedergeboren vijgenboom. Is er dan ook nog een gelijkenis van de niet-Wedergeboren vijgenboom? Ja. En daar gaan we nu naar toe.

Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

Matt.21:18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem.

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond.

20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo terstond verdord?

21 Doch Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Voorwaar zeg Ik u: Indien gij geloof hadt, en niet twijfeldet, gij zoudt niet alleenlijk doen, hetgeen den vijgeboom is geschied; maar indien gij ook tot dezen berg zeidet: Word opgeheven en in de zee geworpen! het zou geschieden.

 

Deze vijgenboom beeld het ongelovige Joodse volk uit. Dat valt te concluderen. De discipelen vragen zich af “hoe kan die boom nu ineens verdorren, dan wel dood gaan?” En dan spreekt de Here Jezus over ons geloof. En niet afvallen van het geloof, maar juist versterken van je geloof. Deze gelijkenis gaat over een dode vijgenboom, die gelijk staat aan EzechiŽls eerst profetie over het dal der dorre doodsbeenderen. “maar er was geen geest in hen.” Ez.37:8

 

Van de Wedergeboren vijgenboom, die we nu gaan behandelen, daarvan sprak EzechiŽl, in Ez.37:10 Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend.

 

 

Matt.24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt.24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

 

De zomer die nabij gekomen is, is het geopenbaarde Koninkrijk Gods waar iedereen op wacht. Want zo verwoord Lukas dat:

Luk.21:31 Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.

 

Want de Koning is gekomen. Maar het land en de stad zijn nog verwoest en het land ligt nog bezaaid met lijken (Ez.39). De Here heeft alle tijd hoor! Hij is immers lankmoedig over ons. En Hij vertraagt Zijn belofte niet, hoewel sommigen dat traagheid achten. Het opruimen van de lijken in het land, waar Zijn troon zal worden opgericht, namelijk te Jeruzalem, duurt zeven maanden. Dat is een heel zorgvuldig klusje, dat echt niet in ťťn dag klaar moet zijn.

 

Dus als men de Wedergeboorte van IsraŽl ziet, dan begint de vijgenboom weer bladeren uit te spruiten, die eerst verdord waren. Als je die dingen ziet gebeuren, ook al is Jeruzalem helemaal verwoest, dan moet je weten dat het Koninkrijk voor de deur staat. Dat is de aanvang van de 1000 jaren. Maar er moet nog veel gebeuren en daarvoor heeft de Here Jezus Christus zo’n 2000 jaren uitgetrokken, om een goed functionerend korps te hebben, die met het Hoofd het Koninkrijk gaat openbaren en besturen.

U kent wel het korps mariniers of het KLPD, korps landelijke politiediensten? Korps is lichaam, dan weet u ook wie het Hoofd is van het Korps van Christus.

 

 

Matt 24:32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is.

Matt 24:33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de deur.

Terug naar begin