Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 3 -03

  1. Matt.24:29 en 30 “De Wederkomst”.
  2. Matt.24:30 “En alsdan”.
  3. Matt.24:30 “De Zoon des mensen”.
  4. Matt.24:30 "Het teken van den Zoon des mensen".
  5. Matt.24:30 "Al de geslachten der aarde zullen wenen".
  6. Matt.24:30 "Komende op de wolken".
  7. Matt.24:31 “Verzameling van de uitverkorenen”.

Matt.24:29 en 30 “De Wederkomst”

Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

zal de zon verduisterd worden 

Na 29 verzen is dan eindelijk de Wederkomst van de Here Jezus Christus in zicht. Dat moest ook wel volgen op het voorgaande vers, want de val van Jeruzalem, waarbij het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem via “de vallei Mijner bergen”(zach.14:5) kan vluchten, kon allťťn maar omdat zij de Naam des Heren hadden aangeroepen (JoŽl 2:32). En dat valt samen met de Wederkomst van de Christus.

De Wederkomst van Christus is de mooie en liefdevolle term voor dit moment. Deze mogen wij, Wedergeboren Christenen dan ook zo noemen, omdat Hij aan onze kant staat, na wij zelf een bewuste keuze vůůr Hem hebben gemaakt. Maar die mooie liefdevolle term is slechts zo voor ons. Voor de wereld is het de verschrikkelijke “Dag des Heren”. Deze term komt 18 keer voor in de Bijbel, maar dan heb ik alle overige varianten niet meegerekend.  Om u een kleine impressie te geven: een paar Schriftgedeelten die deze term in zich hebben.

 

Jes.13:6 Huilt gijlieden, want de dag des Heeren is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.

 

Jes.13:9 Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.

 

Joel 1:15 Ach, die dag! want de dag des Heeren is nabij, en zal als een verwoesting komen van den Almachtige.

 

Joel 2:11 En de Heere verheft Zijn stem voor Zijn heir henen; want Zijn leger is zeer groot, want Hij is machtig, doende Zijn woord; want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk, en wie zal hem verdragen?

 

Joel 2:31 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.

 

Mal.4:5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heeren komen zal.

 

Hand.2:20 De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

 

 

Alleen al uit deze paar verzen halen we de volgende kenmerken van de Dag des Heren:

1.    de Dag des Heren komt met verwoesting.

2.    de Dag des Heren is gruwelijk.

3.    de Dag des Heren komt met verbolgenheid en hittige toorn.

4.    de Dag des Heren is zeer vreselijk.

5.    de Dag des Heren is ondragelijk.

 

In ons Evangelisch jargon maken we vaak van de Wederkomst van Christus een stralende dag, waarin de Heer als een lieve Man alle problemen in liefde oplost, waarna iedereen elkaar een dikke knuffel geeft en sorry zegt. Toen kwam er een olifant met een hele lange snuit en blies het verhaaltje uit. Nou dat beeld is volledig in strijd met wat de Bijbel er Zelf over zegt. Ik hoop dat ik hiermee uw beeld over de Wederkomst van Christus, mocht deze verkeerd zijn, te hebben bijgesteld.

 

Wat u goed moet begrijpen is dat er een antichristelijk wereldrijk is ontstaan in de 70ste week van DaniŽl, dat afschuwelijk is en dat de wereld is onderworpen aan de zichtbare en tastbare god dezer eeuw, met al zijn geopenbaarde zondige engelen, die zich uit zullen geven voor christussen. Wat zei de Here ook al weer over de grote verdrukking:

Matt.24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 

Voor de uitverkorenen zouden de dagen van de grote verdrukking, die over de gehele wereld komt, gekort worden tot 1260 dagen. Daarover gaan deze twee verzen, 29 en 30, van Matt.24.

Matt.24:29 En terstond na de verdrukking dier dagen, … zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen;… en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Het eerste volk op aarde dat zich officieel heeft onderworpen aan de Enige Echte Koning der Koningen, is het gehele volk IsraŽl. Dat naast de Joden is aangevuld met de 10 overige stammen. Als de Here terugkomt zal Hij Zijn Koninkrijk in bezit gaan nemen, maar denkt u maar niet dat het antichristelijke wereldrijk dat zonder slag of stoot toe laat. Sterker nog de slag om Armageddon is dan nog toekomst.

Hoe kun je dat weten?

 

Dat is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar te weten dat overal waar de Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren, dat de Dag des Heren dan ook plaatsvindt. Of zoals Matt.24 dat verwoordt in vers 29 en afsluit in vers 30 met de komst van de Zoon des mensen:

 

Matt.24:29 …,

1.    zal de zon verduisterd worden,

2.    en de maan zal haar schijnsel niet geven,

3.    en de sterren zullen van den hemel vallen,

4.    en de krachten der hemelen zullen bewogen worden.

 

In de opsomming over Schriftgedeelten over de term “de dag des Heren”, noemde ik u ook deze:

Joel 2:31

1.    De zon zal veranderd worden in duisternis,

2.    en de maan in bloed,

eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt.

 

Hand.2:20

1.    De zon zal veranderd worden in duisternis,

2.    en de maan in bloed,

eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt.

 

De slag bij Armageddon vinden we in Openbaring 16:16, maar dat is nŠ de verzameling van de 144.000 waar ik straks nog op terug kom en dat is nŠ Openbaring 6 waar de 70ste week wordt beschreven.

Dan ga ik weer even heel erg snel:

De vier ruiters. De eerste ruiter op het witte paard is de uitbeelding van de Vrede. Deze vrede komt volgens Dan.9:27 tot stand door het versterken van een verbond. Men sluit een akkoord, waardoor tussen beide partijen enigheid is, in plaats van onenigheid en onvrede. Dit gebeurt in de eerste helft van de 70ste week, want dan is er nog gťťn grote verdrukking voor de staat IsraŽl. Daarna komen de andere drie ruiters die ruwweg in de uitbeelding overeenkomen met de tweede helft van de 70ste week, namelijk de grote verdrukking. En terstond na die dagen…

 

Opb.6:12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving;

1.    en de zon werd zwart als een haren zak,

2.    en de maan werd als bloed.

3.    13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.

4.    14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; (Matt.24:29 …krachten der hemelen zullen bewogen worden.) en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.

Opb.6:16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.

17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

 

U begrijpt hopelijk, dat die grote dag, dat het Lam verschijnt met Zijn toorn, hetzelfde is als:

Jes.13:9 Ziet, de dag des Heeren komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn…

De verduistering van zon, maan en sterren, is hťt synchronisatiemoment in de Bijbelse profetie. Dit gebeurt door een hemelbeving, waarbij er, volgens de grondtekst van Opb.6:14, een soort breuk of ruimte ontstaat tussen de eerste en de tweede hemel, niet dat ons dat veel zegt, maar daar houd ik me in ieder geval aan vast. Bent u nieuwsgierig hier na, dan verwijs ik u graag door naar mijn site, waar ik in een serie van drie lange artikelen inga op deze zeer onbekende Bijbelse hemelbeving.

 

Als vervolgens alles donker is geworden op aarde, doordat de hemelbeving heeft gezorgd voor het verduisteren van zon, maan en sterren, verschijnt er …ťn teken. Maar “pha-ino” dat hier wordt vertaalt met “verschijnen”, mag ook gewoon vertaalt worden met “schijnen”. Dus het enige dat schijnt in de compleet verduisterde wereld is het teken van de Zoon des mensen.

 

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel (ver)schijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Terug naar begin

Matt.24:30 “En alsdan”.

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel (ver)schijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

“En alsdan” slaat dus op de completen verduistering van de wereld, ten gevolge van de hemelbeving. Ja, went u maar aan die term. Mocht de hemelbeving echt helemaal nieuw voor u zijn, en u heeft zoiets van “zeg, heb je daar ook een Schriftplaats voor?”, ja, die heb ik. Meerdere zelfs. Maar naast Openbaring 6:14 kunt u het bijvoorbeeld ook lezen in:

Hag.2:7 Want alzo zegt de Heere der heirscharen: Nog eens, een weinig tijds zal het zijn; en Ik zal de hemelen, en de aarde, en de zee, en het droge doen beven.

Het verduisteren van zon, maan en sterren wordt meestal toegeschreven aan de stofwolken die ontstaan bij een aardbeving.

Hemelbeving?

De Wederkomst en de hemelbeving deel 1.

De Wederkomst en de hemelbeving deel 2.

De Wederkomst en de hemelbeving deel 3. Chronologie 

 

Terug naar begin

Matt.24:30 “De Zoon des mensen”.

Dat teken van de Zoon des mensen is het allereerste dat men dan zal zien. Nou, dat valt nog te bezien. Want als de ogen van de mensen wennen aan het donker, ik bedoel het pikkedonker en dan schijnt er ineens een zeer fel licht, dan is het eerste wat men zal doen, de ogenleden sluiten en zich wegdraaien van de lichtbron. Dat is een natuurlijke reactie overigens. Maar wat is precies dat teken van de Zoon des mensen.

 

Dan moeten we eerst weten wat de term “de Zoon des mensen” inhoudt. En dan zouden we er goed aan doen en recht doen aan de Bijbel, door alle 80 Schriftplaatsen nu te gaan onderzoeken. Wat ik bedoel is een systematische Bijbelstudie doen naar de term “de Zoon des mensen”. Maar dan kom ik nooit door deze Bijbelstudie van Matt.24 heen. Dus dat onderzoeken moet u zelf doen. En ik hoop van harte dat u dat zult doen.

 

“De Zoon des mensen”, duidt op erfopvolging. Want de eerstgeborene, waar heel Genesis over spreekt, zou een zoon zijn. En de eerstgeborene is voor God de Here.

Ex.13:2 Heilig Mij alle eerstgeborenen; wat enige baarmoeder opent onder de kinderen IsraŽls, van mensen en van beesten, dat is Mijn.

 

Over welke erfopvolging hebben we het dan? Wat zou de mens erven? Nog vÚÚrdat de eerste mens geschapen werd, profeteerde de Heer welk plan Hij had met de Mens.

Gen.1:26 En God zeide: Laat Ons Mens maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Dat is de Here Jezus nŠ Zijn opstanding uit de dood. 

Er staat overigens niet mensen, in meervoud, maar in enkelvoud, namelijk mens. Wie is die mens waarover de Here God sprak? Adam? Had Adam heerschappij over de vissen, de vogels, het vee en over de gehele aarde? Nee. Adam werd wťl geschapen, maar nŪet naar Zijn Beeld en nŪet naar de gelijkenis Gods. De Enige Die wel beelddrager Gods is, is Christus Jezus. Dat is de Here Jezus nŠ Zijn opstanding uit de dood.

         Christus is Zijn afschijnsel. Hebr.1:3 Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid,

         Christus is Zijn Beeld. en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid,

         2Kor.4:4 Christus, Die het Beeld Gods is.

 

Met andere woorden, al in Genesis 1 wordt geprofeteerd dat God een Mens zou scheppen, Die beelddrager van God zou zijn en zou heersen over de gehele aarde als Koning uiteraard. Maar de clou van het verhaal is dat uit de eerste mens, Adam, de laatste mens is voortgekomen. De Enige die volgens de Bijbel dan ook de titel heeft geŽrfd “Zoon des mensen”. Dat bevestigd 1 Kortinthe 15 ook.

1Kor.15:45 Alzo is er ook geschreven: De eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel; de laatste Adam tot een levendmakenden Geest.

1Kor.15:47 De eerste mens is uit de aarde, aards; de tweede Mens is de Heere uit den Hemel.

 

De tweede Mens, dan wel de laatste Adam, is de Zoon des mensen, of gewoon zoals 1Kor.15:47 al zei: “de Heere uit den Hemel”. Christus Jezus is dus Die Mens waarvan de Here God profeteerde in Gen.1, dat Hij heerschappij zou hebben over de gehele aarde.

 

Terug naar begin

Matt.24:30 "Het teken van den Zoon des mensen"

De Zoon des mensen is dus de Enige troonsopvolger van Adam. En alleen Hij heeft recht op die troon. En met een troon, moet er dus ook een Koning zijn. En als er een Koning is, moet er dus ook een Koninkrijk zijn. En dat Koninkrijk is onze dagen nog verborgen en krijgt dŠŠrom de toepasselijke titel “het Koninkrijk der hemelen”, want het is nog nŪet zichtbaar en wacht op de openbaarwording op aarde. Dat openbaren van het hemelse Koninkrijk op aarde zal de Koning Zelf doen en begint op het moment dat al de geslachten der aarde Hem zullen zien komen in grote kracht en heerlijkheid. Maar net daarvoor, zo lezen wij, zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen. Het teken van Christus. Dat kan allťťn daarom al geen kruisteken zijn. Want het kruis is het teken waar de mens Jezus, zoals alle mensen ooit eens zullen doen, stierf. De dood van de mens maakt van de Here Jezus volgens de Bijbel Zelf, nog geen Christus. Juist door wat er nŠ Zijn dood gebeurde werd Hij namelijk de Christus en ontving Hij niet allťťn de titel “Zoon des mensen”, maar nog vťťl hoger, namelijk de titel “de Zoon van God”. Die titels ontving Hij niet op grond van Zijn sterven, maar op grond van Zijn Opstanding uit de dood. Zulke feiten zijn essentieel voor elke Christen.

 

Goed, dus al zeker geen verlicht kruisbeeld, als teken van de Zoon des mensen. Want de Heer is waarlijk Opgestaan, AMEN!!! Verscheen er dan al eens eerder een teken aan de hemel, zodat we een aanknopingspunt hebben? Ik ken er maar ťťn, die daar enigszins voor in aanmerking kan komen.

Matt.2:2 …Waar is de geboren Koning der Joden? want wij hebben gezien Zijn ster in het Oosten, en zijn gekomen om Hem te aanbidden.

De wijzen uit het Oosten hebben in Babel Zijn ster gezien 

Toen de Here Jezus werd geboren, werd Zijn ster gezien. De ster die de wijzen uit het Oosten zagen, was hťt teken dat de “Koning der Joden” geboren was. Daarover twee opmerkingen.

1.    Zoals de titel “Zoon des mensen” wordt geŽrfd, zo wordt ook het koningschap over Juda geŽrfd. En dat lezen we in Matt.1. “de Koning der Joden” is dus een titel, die de Here Jezus erfde.

2.    Voordat de wijzen uit het Oosten de Here Jezus Zelf zagen, zagen zij ťťrst Zijn teken, in de vorm van een ster aan de hemel.

 

Wat is het teken van de Zoon des mensen dan? Dat weten we niet. Maar het zou heel goed een ster kunnen zijn, omdat in de Bijbel veelvuldig herhaling van bepaalde gebeurtenissen voorkomt. Het blijft suggestief en hypothetisch.

 

Terug naar begin

Matt.24:30 "Al de geslachten der aarde zullen wenen".

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Na het verschijnen, dan wel het schijnen, van het teken van de Zoon des mensen in de hemel, en men mogelijk kan zeggen: “wij hebben Zijn ster gezien”, zullen al de geslachten der aarde wenen. Ook hieruit blijkt maar weer eens dat het niet zo’n feestelijke gebeurtenis is als Zijn geboorte. De Wederkomst van de Here is het tegenovergestelde van feestelijk! Het is gruwelijk, zeer vreselijk, ondragelijk en komt met verwoesting. De Wederkomst is dus geen feest. Logisch dat men in tranen uitbarst. Of zoals Openbaring 6 de Wederkomst van het Lam prachtig verwoord:

 

Opb.6:16 …verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

en dan zullen al de geslachten der aarde wenen 

Wie zijn dan “al de geslachten der aarde”? Ik denk zelf dat dit zou moeten worden opgevat in de smalle betekenis van het woord aarde. Aarde is in de Bijbel NOOIT de betekenis van de globe, de wereldbol. Er is ook geen planeet Aarde in de Bijbel te vinden. Aarde is altijd de grond. U kunt het beter vergelijken met tuinaarde dan met de wereldbol. Aarde is de grond waarop de mens staat en waar de mens zijn woning heeft gemaakt.

In het O.T. is aarde talloze keren gekoppeld aan IsraŽl. U vindt dan in de Bijbel terug “het land IsraŽls”, dat in het Hebreeuws is “Adamah Yisrael”. En we vinden de term “het land IsraŽl” ook terug in Matt.2:20 en 21, dat is nota bene hetzelfde hoofdstuk waar de ster van Bethlehem in voor kwam en we net hebben gelezen. Dat zijn dan ook tevens de enige twee N.T. Schriftplaatsen waar deze term voorkomt.

Dus ik denk dat “al de geslachten der aarde”, slaat op het grondgebied van het land IsraŽl en niet de gehele wereld. Dat kan ik niet uit dit vers halen overigens, maar wel door dit vers te leggen naast een aantal andere Schriftplaatsen. Dat heet Schrift met Schrift vergelijken.

1.    Voor wie stopt de grote verdrukking ook al weer na 1260 dagen? De uitverkorenen (Matt.24:22).

2.    Voor wie waren de 70 weken bestemd? Uw volk en uw heilige stad (Dan.9:24).

3.    Wie wordt uitgebeeld “als de naar de woestijn vluchtende vrouw” in Openbaring 12? IsraŽl. (Opb.12:1 + Gen.37:9,10, Opb.12:6)

4.    Waar zet de Here Jezus Christus als eerste Zijn voeten neer? Op de Olijfberg (Zach.14:4)

 

Spreekt dit over de hele wereld? Nee. Dit spreekt over IsraŽl en Juda in het bijzonder. Als de Here Zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, is dat volgens mij niet te zien in AustraliŽ. Hooguit via de televisie. Maar of die dan nog werkt lijkt mij zeer twijfelachtig, omdat er dan een hemelbeving heeft plaatsgevonden en het licht van zon, maan en sterren de aarde niet kan bereiken. Dan kan het signaal van een satelliet de aarde waarschijnlijk ook niet bereiken.

De rassen, geslachten dan wel stammen der aarde, wat de vertaling is van het Griekse woord “phule”, zijn volgens mij gewoon de stammen van IsraŽl, waarvan ik zeker weet dat er 3 te vinden zijn in de staat IsraŽl. Want naast Juda en Benjamin, is “de woning” van de stam van Levi onder de rest van de 11 stammen verdeelt (Num.35:2, Joz.14:3). Een deel van de stam van Levi woont vandaag de dag dus gewoon in de staat IsraŽl. Ik zou zeggen: “Net als in de dagen van de Here Jezus.” (Joh.1:19, Hand.4:36)

 

Het wordt nog duidelijker als we precies weten waarom de stammen van IsraŽl intens zullen huilen.

 

         Zach.12:10 Doch over het huis Davids, en over de inwoners van Jeruzalem, zal Ik uitstorten den Geest der genade en der gebeden; en zij zullen Mij aanschouwen, Dien zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwklagen, als met de rouwklage over een enigen zoon; en zij zullen over Hem bitterlijk kermen, gelijk men bitterlijk kermt over een eerstgeborene.

         Opb.1:7 Ziet, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien, ook degenen, die Hem doorstoken hebben; en alle geslachten der aarde zullen over Hem rouw bedrijven; ja, amen.

 

Wie zijn volgens Zach.12:10 die “zij”? De inwoners van Jeruzalem. En Jeruzalem is “uw heilige stad” van “uw volk”, de Joden, uit Dan.9:24. Daarover spreekt ook Opb.1:7. En laat u niet verwarren door te denken dat “alle oog”, slaat op alle ogen van alle mensen op de wereld. In de zin van, zie je wel, het gaat toch om iedereen en niet alleen de Joden.

Want “alle oog zal Hem zien”, betekend net zo veel als “elke knie zal zich buigen” en “elke tong zal Hem belijden” en zo voort. Dat betekent dat als de Here komt, dus als de Dag des Heren aanvangt, Hij Zijn Koninkrijk gaat openbaren, waarbij de mensheid zich vrijwillig mag onderwerpen aan de Here, of een kopje kleiner wordt gemaakt.

 

Terug naar begin

Matt.24:30 "Komende op de wolken"

Matt.24:30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.

 

Goed. Zij, de drie stammen die terug te vinden zijn in de staat IsraŽl, zullen kapot zijn van verdriet en spijt als blijkt dat zij “Adonai Jehova” Zelf aan het kruis gespijkerd hebben en de Ware Koning de Joden, de Zoon des mensen, ja de Zoon van God, hadden verworpen, tot het moment van hun officiŽle bekering (JoŽl 2:32).

 

Die zij al die tijd verworpen hadden, zien zij nu komen op de wolken des hemels. De Bijbel kent in dat verband verschillende wijzen van komen op de wolken. Soms worden deze specifiek genoemd, soms gekoppeld aan een synoniem en soms alleen een synoniem van de betekenis van wolk. Ik som u even een paar op.

 

Wolken: met, op en in.

 

         … er kwam Een met de wolken des hemels, als eens mensen zoon, Dan.7:13

         … en komende op de wolken des hemels. Matt.26:64

         … en komen met de wolken des hemels. Mark.14:62

         … Zoon des mensen zien, komende in de wolken… Mark.13:26

         …den Zoon des mensen zien komen in een wolk… Luk.21:27

         … Ziet, Hij komt met de wolken … Opb.1:7

 

 

Synoniemen van wolken, met vermelding van wolken:

         … Zoon des mensen zien, komende in de wolken, (dat is / namelijk:) met grote kracht en heerlijkheid. Mark.13:26

         …den Zoon des mensen zien komen in een wolk, (dat is / namelijk:) met grote kracht en heerlijkheid. Luk.21:27

 

 

Synoniemen van wolken, zonder vermelding van wolken:

         …de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, (dat is / namelijk:) en al de heilige engelen met Hem, … Matt.25:31

         Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, (dat is / namelijk:) met Zijn engelen, … Matt.16:27

         … wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid Zijns Vaders, (dat is / namelijk:) met de heilige engelen. Mark.8:38

         … in de openbaring van den Heere Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; 2Thess.1:7

 

Door deze Schriftplaatsen naast elkaar te leggen, zien we dat de Bijbel gťťn verschil maakt in de manier hoe de Here Jezus Christus met de wolken komt. Br. Rudy Brinkman schreef onlangs in zijn Bijbelstudie over deze Wolk, dat de Wolk Zelf de uitbeelding is van God. Hij was als Wolk in de woestijn bij Zijn volk. Christus is Die Wolk.

Wat ik vaak zeg, is dat de Bijbel in Zichzelf verklaard kan worden. In een zin met een komma, komt het heel vaak voor dat hetgeen achter de komma een synoniem is van hetgeen daarvoor staat. Dat gaat ook op met de wolken ten opzichte van de grote kracht en heerlijkheid. Het zijn synoniemen.

Het blijkt zelfs dat de heerlijkheid van de Vader hetzelfde is als de heerlijkheid van de Zoon des mensen, omdat er tussen die twee geen verschil bestaat. Het is …ťn en Dezelfde.

En die heerlijkheid en grote kracht is weer synoniem aan Zijn engelen. En die engelen zijn wij, namelijk de Opgenomen Gemeente. Dat leg ik u graag nog eens uit.

1Kor.15:40 En er zijn hemelse lichamen, en er zijn aardse lichamen; maar een andere is de heerlijkheid der hemelse, en een andere der aardse.

1Kor.15:44 Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

1Kor.15:49 En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des Hemelsen dragen.

 

Onze verwachting is dat wij in een punt des tijds veranderd zullen worden en Hij ons aardse lichaam zal veranderen in een hemels lichaam. Dat staat een paar verzen verder in vers 52. Daarom zegt de Here Jezus over de verandering van ons lichaam:

         maar zij zijn als engelen Gods in den hemel. Matt.22:30

         maar zij zijn gelijk engelen, die in de hemelen zijn. Mark.12:25

         Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn den engelen gelijk; Luk.20:36

 

Christus is nu nog verborgen. Hij is niet zichtbaar en tastbaar. Maar wanneer de Wederkomst van Christus daar is, zal Hij dus zichtbaar zijn. Dat is de betekenis van de openbaring van Christus.

         Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, Die ons leven is, dan zult ook gij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kol.3:4

 

         Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn (Wederkomst), wij Hem zullen gelijk wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. 1Joh.3:2

 

De Gemeente is het lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is (Kol.1:18). De Gemeente moet hoe dan ook voor de Wederkomst van de Heer zijn opgenomen, anders kunnen wij onmogelijk met Hem verheerlijkt worden. Als de Here Jezus Christus terugkomt, is de Gemeente de uitbeelding van Zijn heerlijkheid. Wij zijn die grote kracht, namelijk een hemels engelen leger. Wij zijn Zijn engelen met Wie Hij komt en wij zijn die Wolk. Want de clou is, is dat Christus en de Gemeente ťťn zijn. Hoeveel Schriftplaatsen wilt u daarvoor?

  1. Als de Zoon des mensen komt mťt de wolken, betekent dat, dat Hij mťt ons komt.

  2. Als de Zoon des mensen komt Ūn de wolken, slaat dat op, dat Hij in ons is en wij in Hem.

  3. Als de Zoon des mensen komt op de wolken, dan beeld dat Zijn positie als Hoofd uit, dat bovenop het lichaam geplaatst is, namelijk het meest verheven.

 

Terug naar begin

Matt.24:31 “Verzameling van de uitverkorenen”.

Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

 

In het vorige vers hebben we geconstateerd dat als Christus komt, dat wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid en aan de engelen gelijk zijn. Ja zelfs meer dan dat, want wij zijn Zijn lichaam. In Christus Jezus hebben wij de hoogst denkbare positie. En ondanks dat wij nu nog in ons aardse lichaam zitten, zegt de Bijbel:

 

Ef.1:3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.

 

1Kor.6:3 Weet gij niet, dat wij de engelen oordelen zullen? …

 

Voelen we ons nu nog klein en nietig, doordat ons schuld aangepraat wordt door

de verklager onzer broederen, die ons verklaagt voor onzen God dag en nacht (Opb.12:10), we zouden moeten beseffen dat onze God ons niet zo ziet. Dat is wat de Bijbel noemt leven uit de rijkdom van Zijn genade. (Ef.1:7 en 2:7)

 

Als de Heer dan, Zijn engelen zal uitzenden, zouden we dat af kunnen doen door te zeggen dat dat Zijn engelen zijn, die er nu ook zijn en dus niet de Gemeente. Maar waarom zouden wij dat niet zijn?

 

 

een bazuin van groot geluid

De bazuin is in de Bijbel de uitbeelding van het krachtig spreken Gods. Als de bazuin klinkt wordt dat vaak in verband gebracht met de koning. Of de koning gaat spreken of men zou zich verzamelen bij de koning of er wordt een koning gekroond.

 

         1Kon.1:34 … (Salamo) aldaar tot koning over IsraŽl zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen, en zeggen: De koning Salomo leve!

         Jer.4:5 … ja, blaast de bazuin in het land; roept met volle stem en zegt: Verzamelt ulieden, en laat ons ingaan in de vaste steden!

 

De bazuin heeft in de Bijbel nu eenmaal veel met de koning te maken. En waar een koning is, is een koninkrijk.

Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid

 

Dus we mogen nu inmiddels wel raden waar dit opslaat. Wat werd ons ook al weer beloofd in Gen.1? Juist, Die Koning naar Zijn Beeld, Die zou heersen over de gehele aarde. Bij de Wederkomst van Die Koning, Die dus daarom de titel “Zoon des mensen” mag dragen, zal Hij beginnen met het openbaren van Zijn Koninkrijk. En omdat de Here Zijn engelen dan een opdracht gaat geven (het spreken Gods) wat alles te maken heeft met Zijn Koninkrijk, zouden ze niets anders mogen verwachten dan het klinken van een bazuin van groot geluid. Dat groot geluid, dat uit de bazuin komt, wil zeggen dat God krachtig spreekt. Wat zegt de Heer dan? “Ga uit en verzamel Mijn uitverkorenen. Vergader ze bijeen uit de vier winden.”

 

Matt.24:31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

 

Uit de vier winden, is heel simpel. Dat betekent Noord, Oost, Zuid en West. Maar van het ene uiterste van de hemel tot het andere uiterste, lijkt wat lastiger te zijn. Helemaal als ook nog eens blijkt dat in het Markus Evangelie iets anders staat.

En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid 

Mark.13:27 En alsdan zal Hij Zijn engelen uitzenden, en zal Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

 

Ook hier blijken het synoniemen te zijn. Ik zet ze even onder elkaar voor u.

         van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve.

         van het uiterste der aarde, tot het uiterste des hemels.

 

Hoe zit dat? De hemel strekt zich uit tot de aardbodem. Dat geld voor de eerste hemel, namelijk de hemel waar de vogels is vliegen en waar de wolken in drijven. Maar het geld ook voor de derde hemel, dat is de hemel waar de Heer Zijn troon heeft staan. Om ons heen is de eerste hemel. Dat is lucht, dat is waar wij ademhalen. En adem was “pneuma” en dat is hetzelfde woord als geest.

Om ons heen is ook de derde hemel. Dat is de onzienlijke wereld, de “pneuma wereld” als u begrijpt wat ik bedoel. De onzichtbare schepping waar de engelen zijn. En engelen waren gedienstige geesten.

 

Kol.1:16 Want door Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zienlijk en die onzienlijk zijn, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

 

Als wij als broeders en zusters bij elkaar komen, dan is de Heer in ons midden. Hij staat gewoon tussen ons, ondanks dat wij Hem niet kunnen zien.

Matt.18:20 Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.

 

Het uiterste van de hemel is het uiterste van de aarde. En aangezien de Heer gaat beginnen met het openbaren van Zijn Koninkrijk, zal Hij beginnen met het terug verzamelen van IsraŽl. Geheel IsraŽl wel te verstaan. Wie weet nu of hij of zij ergens een afstammeling is van bijvoorbeeld de stam van Ruben? Christus Jezus weet dat. Dan wordt vervuld de tweede gedeelte van de profetie van het dal der dorre doodsbeenderen. Merk op, dat we ook hier de vier winden terug vinden!

 

Wedergeboorte van IsraŽl.

EzechiŽl 37

9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

11 Toen zeide Hij tot mij: Mensenkind! deze beenderen zijn het ganse huis IsraŽls; ziet, zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord, en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden.

12 Daarom, profeteer en zeg tot hen: Zo zegt de Heere Heere: Ziet, Ik zal uw graven openen, en zal ulieden uit uw graven doen opkomen, o Mijn volk! en Ik zal u brengen in het land IsraŽls.

13 En gij zult weten, dat Ik de Heere ben, als Ik uw graven zal hebben geopend, en als Ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o Mijn volk!

14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

 

En uit deze groep van uitverkorenen, zal de Heer 144.000 ťchte Jehova’s getuigen verzamelen. Dat zijn anderen dan die van de wachttoren als u begrijpt wat ik bedoel. Merk op, dat we ook hier de vier winden terug vinden!

 

144.000 dienstknechten Gods

Openbaring 7

1 En na dezen zag ik vier engelen staan op de vier hoeken der aarde, houdende de vier winden der aarde, opdat geen wind zou waaien op de aarde, noch op de zee, noch tegen enigen boom.

2 En ik zag een anderen engel opkomen van den opgang der zon, hebbende het zegel des levenden Gods; en hij riep met een grote stem tot de vier engelen, welke macht gegeven was de aarde en de zee te beschadigen,

3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

4 En ik hoorde het getal dergenen, die verzegeld waren: honderd vier en veertig duizend waren verzegeld uit alle geslachten der kinderen IsraŽls.

5 Uit het geslacht van Juda waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Ruben waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Gad waren twaalf duizend verzegeld;

6 Uit het geslacht van Aser waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Nafthali waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Manasse waren twaalf duizend verzegeld;

7 Uit het geslacht van Simeon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Levi waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Issaschar waren twaalf duizend verzegeld;

8 Uit het geslacht van Zebulon waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Jozef waren twaalf duizend verzegeld; uit het geslacht van Benjamin waren twaalf duizend verzegeld.

 

 

Terug naar begin