Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 3 -02

  1. Matt.24:27 “Parousia”
  2. Matt.24:28

Matt.24:27 “Parousia”

Matt.24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

Matt.24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen. 

En nu pas gaat de Here echt spreken over Zijn Wederkomst. Of nog beter gezegd, nu gaat de Heer spreken over Zijn Parousia. Zijn Parousia is de tijd vanaf de Wederkomst van Christus. Want, dan mag ter gelegenheid van de Wederkomst van onze Here met ons, de verkorte dagen van de verdrukking voor de uitverkorenen, zijn geŽindigd, voor de wereld gaat de grote verdrukking gewoon door. Deze periode wordt in de Bijbel beschreven als de periode waarin de Heer geopenbaard is en zal beginnen met het openbaren van het Koninkrijk waar iedereen op wacht.

 

In dit vers wordt de toekomst van de Zoon des mensen vergeleken met “het uitgaan van de bliksem”. In de kanttekening van de Statenvertaling wordt in het kort vermeld dat het te maken heeft dat het snel zal gebeuren. Men past de snelheid van een bliksemflits toe op de toekomst van de Zoon des mensen.

Als we dat moeten geloven gaat de Heer ongeveer net zo snel weer weg, als Hij kwam. Dat lijkt mij een verkeerde interpretatie van de Bijbelse term bliksem. Ik had u graag nu een volledige systematische Bijbelstudie gegeven over de bliksem. Want door alle verzen in de Bijbel te bestuderen, kom je achter de betekenis van de term “bliksem”.

 

De term “bliksem” komt 25 keren voor in de Bijbel. Ik zou mij kunnen vergissen, maar bij mijn weten is er geen enkel vers in de Bijbel waarin de term “bliksem” wordt gebruikt voor het aangeven dat is supersnel komt en verdwijnt. Wel komen we tegen dat Iemand net zo blinkt als het licht van de bliksem. Dus uiterst fel wit licht. Maar we komen bliksemen meestal tegen als het gaat om oordeel van Gods wege. Dat is punt ťťn. En ten tweede ligt in dat verlengde, dat het bliksemt wanneer God spreekt en Hij dus oordeel spreekt. Synoniemen voor bliksem zijn donderslagen, stemmen en bazuinen. Ik zou u willen zeggen, pakt u zelf eens een concordantie en zoekt u “bliksem” op en zet al deze verzen eens onder elkaar, dan zult u zien dat we tot dezelfde conclusie komen. Laten we het Lukas Evangelie er eens naast leggen.

 

Luk.17:24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.

Luk.17:24 Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag. 

De dag van de Zoon des mensen slaat niet op een 24 urige periode. Dag is een ander woord voor oordeel, zoals we dat in het Nederlands ook wel tegenkomen in “dagvaarding” en “er mee voor de dag komen”. Dan komt iets aan het licht en wordt het geoordeeld. Wat in Luk.17 “de dag van de Zoon des mensen” heet, heet in Matt.24 “de toekomst van de Zoon des mensen”. Laten we eerlijk wezen. Het zou toch erg jammer zijn als Christus’ Toekomst slechts uit 24 uren zou bestaan. Dat gelooft u toch zeker zelf niet. De Dag des Heren is hetzelfde als de Toekomst des Heren, namelijk Zijn Parousia, Zijn presentie / aanwezigheid.

 

Matt.24:27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

 

Hier staat gewoon dat de Parousia, dan wel de Dag van de Zoon des mensen komt met oordeel, vandaar dat de bliksem uitgaat van uit het oosten. En Zijn oordeel komt over iedereen en eindigt in het westen. Oost en west is in dit geval vergelijkbaar met Alpha en Omega, dan wel Begin en Einde. Het oordeel dat de bliksem uitbeeldt is van God afkomstig en als het openbaren van het Koninkrijk zal beginnen, zal dat gepaard gaan met zwaar oordeel. Want, voor een ieder die nog op let: de grote verdrukking is nog niet afgelopen!

Opb.6:17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan? 

 

Terug naar begin

Matt.24:28

Matt.24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

Het voorgaande vers, vers 27, vertelde ons, dat de Toekomst van de Zoon des mensen komt met oordeel. En weer daar voor vertelde ik u dat de grote verdrukking voor de uitverkorenen zal stoppen nŠ 1260 dagen, omdat dan Jeruzalem verwoest zal worden en ter gelegenheid daarvan, volgens Zach.14 de Here Zijn voeten op de Olijfberg zal zetten, waardoor het gelovig overblijfsel uit Jeruzalem als nog kan vluchten, waarna vervolgens Jeruzalem geheel verwoest zal worden. Niet alleen Jeruzalem, maar de gehele Joodse staat.

 Matt.24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

Ik neem u even mij naar de recente gebeurtenissen in LibiŽ. Geheel LibiŽ was tot voor kort in handen van de opstandelingen op ťťn stad na. Dat was Sirte, de geboortestad van kolonel Kadaffie. Pas toen het laatste bolwerk Sirte viel, viel de dictatuur van Kadaffie, omdat Kadaffie toen gedood werd. In de 2de helft van de 70ste week zal Jeruzalem dŠt laatste bolwerk zijn, dat stand houdt tegen de opstandelingen. Dat zijn de opstandelingen tegen Here. Zelf geloof ik dat het de oprukkende legers van de Russen zijn. Eigenlijk moet ik u nu weer een complete Bijbelstudie daarover geven, maar dat maakt het allemaal zo vreselijk langdradig. Nou goed, heel in het kort dan.

In JoŽl 2 wordt gesproken in vers 1 dat de Dag des Heren, dat is hetzelfde als de Parousia van Christus, nabij is. In vers 2 wordt een leger benoemd, dat geen naam krijgt.

JoŽl 2:1 …een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is, en na hetzelve niet meer zal zijn tot in jaren van vele geslachten.

Er is maar ťťn volk dat profetisch precies overeenkomt met dit vers. En dat is namelijk het leger van Gog uit Magog. Gog is de hoofdvorst van Mesech en Tubal (Ez.39:1). Moscow zou haar naam ontleent hebben aan Mesech en Tobolsk aan Tubal. En de legers van Gog zullen niet meer zijn, TOT ze in jaren van vele geslachten, namelijk na de 1000 jaren nog ťťnmaal ten tonele zullen verschijnen, bij het ontbinden van de satan, zoals beschreven in Opb.20. Goed!

 

Die laatste dag van de 70ste week, om het zomaar te noemen, is de dag waarop de verdedigingswerken van Jeruzalem definitief zullen vallen. Ter gelegenheid van die dag, zal de Here de Olijfberg doen scheuren, zodat het gelovig overblijfsel uit de stad Jeruzalem zal vluchten, maar de rest zal gedood worden.

 

Dat komt omdat God eerst de legers van Gog inzet om de Joodse staat te verwoesten, maar vanaf het moment dat Hij z’n voeten op de Olijfberg heeft gezet, zal een ander vers uit JoŽl 2 vervuld worden.

Joel 2:32 En het zal geschieden, al wie den Naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de Heere zal roepen.

En vanaf dat moment is IsraŽl officieel een bekeerd volk. Eindelijk!!! Maar dat houdt in dat de Messias Zich niet langer zal verbergen en Zich zal laten zien als hun God en hun Koning. Dan zullen de rollen omgedraaid worden en zullen de legers die eerst door de Here naar het land waren gebracht, door de Here verslagen. Want zij moesten van de Here strijden tegen de ongelovige Joden, maar Hij strijd dan vůůr Zijn volk. En dat is voor Gog erg vervelend, want juist op het moment dat ze bijna klaar zijn met de totale vernietiging van de Joodse staat, komt het volk tot geloof en zal de Here de legers van Gog daar afslachten.

op het moment dat ze bijna klaar zijn met de totale vernietiging van de Joodse staat, komt het volk tot geloof en zal de Here de legers van Gog daar afslachten. 

Gog en Magog - Bijbelstudie

Nu, en daar gaat dit vers over in Matt.24

Matt.24:28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden.

 

Het dode lichaam is deze huidige Joodse staat. Het is namelijk nog niet Opgestaan uit de dood, namelijk Wedergeboren. En de arenden worden in de Bijbel wel eens aangeduid voor volkeren die door God worden ingezet om het land te verwoesten.

 

Al in Deut.28 wordt over IsraŽl als een dood lichaam geprofeteerd.

 

Deut.28:26 En uw dood lichaam zal aan alle gevogelte des hemels, en aan de beesten der aarde tot spijze zijn; en niemand zal ze afschrikken.

 

Maar nog veel bekender is de profetie in EzechiŽl 37 “het dal van de dorre doodsbeenderen”. Waar EzechiŽl tot twee maal toe profeteert. De eerste keer blijkt het een dood lichaam te zijn. Dat is de Bijbelse profetische vervulling van het ontstaan van de huidige ongelovige staat IsraŽl.

Ez.37:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere Heere, Gij weet het!

4 Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot dezelve: Gij dorre beenderen! hoort des Heeren woord.

5 Alzo zegt de Heere Heere tot deze beenderen: Ziet, Ik zal den geest in u brengen, en gij zult levend worden.

6 En Ik zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen opkomen, en een huid over u trekken, en den geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat Ik de Heere ben.

7 Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was, en er werd een geluid, als ik profeteerde, en ziet een beroering! en de beenderen naderden, elk been tot zijn been.

8 En ik zag, en ziet, en er werden zenuwen op dezelve, en er kwam vlees op; en Hij trok een huid boven over dezelve, maar er was geen geest in hen.

Ez.37:3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind! zullen deze beenderen levend worden? 

Maar daarna moet EzechiŽl nogmaals profeteren en dan ontvangt dat dode lichaam de geest, dat uiteraard duidt op opstanding uit de dood, door Wedergeboorte.

Ez.37:9 En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere Heere: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

10 En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir. (…)

Ez.37:14 En Ik zal Mijn Geest in u geven, en gij zult leven, en Ik zal u in uw land zetten; en gij zult weten, dat Ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.

 

 

Dat dode lichaam in Matt.24:28 zal dus bezocht worden, vanwege de bliksem van de Zoon des mensen, door de arenden. Die arenden zijn de volkeren die de Here gebruikt om tegen IsraŽl te strijden, zoals ik al zei. En dat kunt u uitgebreid lezen in Ez. 39. In de eerste twee verzen wordt Gog door de Here Zelf naar IsraŽl gebracht.

Ez.39:1 Voorts, gij mensenkind! profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Heere Heere: Zie, Ik wil aan u, o Gog, hoofdvorst van Mesech en Tubal!

Ez.39:2 En Ik zal u omwenden, en een zeshaak in u slaan, en u optrekken uit de zijden van het noorden, en Ik zal u brengen op de bergen IsraŽls.

 

Maar wanneer in het dode lichaam Zijn Geest komt, zal Gogs menigte op de bergen van IsraŽl vallen. En daar spreken de overige 27 verzen over. En dan krijgt het dode lichaam en het gevogelte des hemels een hele andere betekenis.

Ez.39:17 Gij dan, mensenkind! zo zegt de Heere Heere: Zeg tot het gevogelte van allen vleugel, en tot al het gedierte des velds: Vergadert u, en komt aan, verzamelt u van rondom, tot Mijn slachtoffer, dat Ik voor u geslacht heb, een groot slachtoffer, op de bergen IsraŽls, en eet vlees, en drinkt bloed.

 

Terug naar begin