Bijbelstudie Mattheus 24 Deel 3 -01

  1. Matt.24:23
  2. Matt.24:24
  3. Matt.24:25
  4. Matt.24:26

Matt.24:23

Matt.24:23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.

 

De Here Jezus gaat verder met het woordje “alsdan”. Dit is de verwijzing naar “de verkorte dagen van de grote verdrukking ter behoud van het vlees van de uitverkorenen”. Die 1260 dagen durende periode, zal ongekend zwaar zijn. In het eerste deel zei ik dat dit hoofdstuk zich afspeelt vr de dood en Opstanding van onze Here. En dat daarmee is gezegd dat Hij dus nog niet de Christus is. In dit vers spreekt de Here over de Christus.

 

Als men in die 1260 dagen, voor hen die dan nog wel in Judea zijn en dus niet zijn gevlucht, hoort: “Ziet, hier is de Christus, of daar, gelooft het niet.” Waarom niet? Omdat Christus pas n deze 1260 dagen terug keert en dus niet gezien kan worden, in Judea, tijdens deze 1260 dagen. Want er wordt wel degelijk een christus gezien in Judea, maar dat is niet Jezus Christus. Hoewel hij erg lijkt op het Lam.

Opb.13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Opb.13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Dit is niet het Lam, maar iemand die lijkt op Christus, maar spreekt als de draak. De draak is dezelfde als de “vader der leugen”.

Joh.8:44 Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen.

1John 2:22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

 

De Christus waarvan men gedurende de grote verdrukking zal zeggen, hij is hier of hij is daar, die is er wel degelijk, maar is de antichrist, die zich in de plaats van (anti) Christus zal stellen. De oproep houd dan ook in, hoewel zij een soort “Lam” zullen zien, toets zijn woorden en je zult zien dat hij spreekt als de draak, namelijk leugens spreekt.

 

Terug naar begin

Matt.24:24

Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

 

Dan de volgende twee verzen ter vergelijking. En let u op het woordje “opstaan”.

         Matt.24:24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan,

         Dan.12:1 En te dier tijd zal Michal opstaan,

 

Het opstaan is hier hetzelfde woord dat gebruikt wordt, ook in het Nederlands, voor het opstaan na het slapen. Slapen en waken hebben in de Bijbel de typologische betekenis van de dood en de Wederopstanding uit de dood, zodat elk mens, vrijwel dagelijks geconfronteerd wordt met deze Bijbelse boodschap. Als je slaapt, ben je er wel en niet. Zo is het ook met het “opstaan” van de valse christussen en profeten en Michal.

In het vorige vers lazen we dat de christus die men dan ziet, de antichrist is en dat slaat op het “opstaan”, dan wel het openbaar worden van de duivel. Maar de duivel is niet de enige die dan is “opgestaan”, dan wel is geopenbaard.

Opb.12:9 En de grote draak is geworpen, en zijn engelen zijn met hem geworpen.

 

Opb.12:9 En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde; en zijn engelen zijn met hem geworpen.

 

Als de duivel, d valse christus is, dan zijn zijn engelen toch gewoon d valse christussen en d valse profeten! En valse profeet en valse christus zijn synoniemen, omdat Christus de Profeet met een hoofdletter is, is het tegenovergestelde ook waar.

 

 

Dit houdt in dat de satan als de antichrist geopenbaard is, vlees geworden is, want dat betekent “uit de hemel geworpen”, maar zijn personeel is net zo goed zichtbaar en vlees geworden. Dat vergeten we vaak. Maar je loopt er toch wel eens tegenaan als je de Bijbel bestudeerd. Deze wezens, zijn dan weliswaar gedegradeerd, dat neemt niet weg dat zij, ondanks dat zij in het vlees zijn gekomen, zij buitengewone gaven hebben, die de mensheid niet kent! En dat lezen we dan ook terug in dit vers.

 

… en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

* foto's van XP (Extreme Prophetic Ministries) Christelijk occultisme. => EiB LINK

1. 2. 3.

1. Vuurengel, 2. rode engel, 3. Patricia King, grondlegster van deze charismatische beweging, boven de doorlopende satanster.

4. 5.

4. goudzwetende man (echt goud), 5. "stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien?"

 

Het werk dat deze figuren doen is buitengewoon en zeer verbazingwekkend. Het is z bijzonder dat zij, als het mogelijk was, de uitverkorenen ermee zouden kunnen verleiden. Dat stukje “indien het mogelijk ware”, wordt soms uitgelegd als een vorm van geestelijke bescherming voor deze uitverkorenen. Ik lees dat hier niet. Wat ik wel lees is: wanneer men wl wordt verleidt, men geen uitverkorene is. Het tegenovergestelde daarvan is: een uitverkorene is dus niet verleid door deze wondertekenen. En een uitverkorene kan dus ook niet verleid worden door deze tekenen, anders is men gn uitverkorene meer.

 

Het “opstaan” van de valse profeten uit vers 11, zijn figuren van een heel ander kaliber, dan deze valse christussen, want bij deze lezen we zowel over woorden en daden, terwijl de valse profeten uit vers 11, alleen maar spreken.

 

Terug naar begin

Matt.24:25

Dit sluit de Here Jezus af. Eigenlijk gebruikt de Heer een soort “Amen”. Want Hij zegt:

Matt.24:25 Ziet, Ik heb het u voorzegd!

 

Na deze korte afsluiting, lijkt het alsof de Here er nog even op terug wil komen, want Hij zegt:

 

Terug naar begin

Matt.24:26

Matt.24:26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.

 

Maar dit is niet de verwijzing naar de valse profeten en valse christussen, maar naar de vers daarvoor over de Christus.

 

De antichrist is in Judea, maar als zij zeggen tot de uitverkorenen:

Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit.

Waarom zou men volgens de Here Jezus niet uitgaan? De landsgrenzen zijn dicht in deze 1260 dagen. Zelf denk ik dat de Heer mogelijk daar wel te vinden is. Waarom?

Opb.12:6 En de vrouw vluchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

Hier komen we een “zij” tegen, die de gevluchte vrouw in de woestijn zouden voeden voor 1260 dagen. Die “zij”, slaat volgens mij, maar dan moet ik wel heel ver van het onderwerp af, op de Opgenomen Gemeente in Christus. Werd Isral wel eens vaker door de Heer en Zijn engelen gevoed in de woestijn? Jazeker met manna en kwartels (Ex.16)! Het zou maar zo kunnen zijn dat er in de woestijn een Wolk is, maar die Wolk is Christus mt de Gemeente. Dezelfde Wolk waarmee de Here Jezus Christus zal terugkomen.

 

Maar als de mensen dan zullen zeggen:

“Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.”

Dat moet je niet geloven, omdat dat niet waar is. Maar dat Hij in de woestijn is, wordt absoluut niet ontkent. Dat zijn belangrijke tekenen die naar voren komen als we de Bijbel bestuderen.

Terug naar begin