Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 2 -03

  1. Matt.24:21
  2. Matt.24:22

Matt.24:21

Matt.24:21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

 

Dan pas krijgen we de term “grote verdrukking”. De Here Jezus heeft een aantal verzen gebruikt ter aanloop van het gebruik van deze term, zodat de grote verdrukking niet allťťn in dit vers als een climax wordt voorgesteld, maar ook door al het voorafgaande.

De Here Jezus zegt dat de grote verdrukking een ongekend begrip is, omdat nog nooit iemand, sinds dat de “kosmos” bestaat, zoiets heeft meegemaakt. Dat wil dus zeggen, dat hoe erg ook alle voorgaande oorlogen en rampen zijn geweest, dat niet vergelijkbaar is met de periode die dan zal aanvangen. Wat ik al eens eerder in dit verband heb gezegd, is dat de tweede wereld oorlog, hoe erg die is ook geweest, kinderspel is bij de toekomstige grote verdrukking.

 

De grote verdrukking is in het Grieks “Megas Thlipsis”. Iemand met een klein beetje taalgevoel haalt uit dat Griekse woord “Megas”, ons woordje “mega”. “Thlipsis” betekent “druk”, zoals in “iets onder druk zetten” en “de druk opvoeren”. En niet van “ik heb het zo druk”. Die “druk, Thlipsis” wordt in de vertalingen gebruikt voor “ellende, verdrukking, vervolging, lijdend, benauwdheid”.

 

Grote verdrukking zou je kunnen vergelijken met een zeer strak zittende korset, niet dat ik daar persoonlijk ervaring mee heb overigens. Maar u kent vast wel van die films waarin een vrouw vast gesnoerd wordt in een korset. Daardoor komt er veel druk op de borstkas en wordt het ademhalen bemoeilijkt. Dat is die druk, waardoor je in benauwdheid komt. Je probeert adem te halen, maar dat lukt bijna niet. Wat je ook probeert, je snakt naar lucht en die krijg je pas als dat korset wordt losgemaakt. Iemand met een ingeklapte long of zware astma zal begrijpen wat benauwdheid is.

 

In de grote verdrukking is men dan ook op zoek naar een beetje lucht, zodat men weer op adem kan komen. Dat komt doordat de grote verdrukking, zware vervolging met zich meebrengt. Het mooie in deze vergelijking is dat het Griekse woord lucht of adem, waar naar men op zoek is, “pneuma” is, dat hetzelfde woord is voor geest. Er is maar ťťn geest Die hen dan kan helpen. En dat lezen we in de enige Schriftverwijzing van dit vers.

 

Dan.12:1 En te dier tijd zal MichaŽl opstaan, die grote vorst, die voor de kinderen uws volks staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.

 

Dan.12:1 En te dier tijd zal MichaŽl opstaan, die grote vorst 

MichaŽl is de eerste engel (Jud.1:9), dat is namelijk de betekenis van aartsengel. En een engel is een gedienstige geest (Hebr.1:7). En geest is pneuma. Waardoor DaniŽl 12:1 uitlegt dat “de kinderen van uw volk”, dat zijn exact dezelfden als “uw volk en uw heilige stad” uit Dan.9, op adem komen door MichaŽl. Dat maakt MichaŽl de aartsengel op z’n minst een type van Christus, maar zelf heb ik er geen moeite mee om te zeggen dat Christus de eerste, namelijk de hoogste engel des Heren is. Maar als dat voor u te discutabel is, is MichaŽl in ieder geval de uitbeelding van Christus.

 

Vanuit DaniŽl 9 over de 70 weken en hier in MattheŁs 24 wordt niet duidelijk dat de grote verdrukking over de hele wereld zal komen. Toch is dat wťl het geval. Maar dat is een Bijbelstudie op zich zelf. Heel in het kort wil ik toch in dit verband aanhalen Openbaring 3:10.

Opb.3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

De “ure der verzoeking” is hetzelfde als de “tijdsperiode van de verzoeker”. Deze verzoeker zal over de gehele wereld komen en zal volgens Opb.12:9 t/m 12 grote toorn hebben, omdat hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft, om hen, die de aarde en de zee bewonen, te verzoeken. Legt u zelf deze twee Schriftplaatsen maar eens naast elkaar, of raadpleegt u mijn bevindingen anders.

De Opname in "De ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal."

 

Terug naar begin

Matt.24:22

We houden even vast dat de grote verdrukking begint vanaf wat de Here Jezus Zelf zei, het zien staan van de gruwel der verwoesting in de heilige plaats. En dat de grote verdrukking volgens andere Schriftgedeelten spreekt over meer dan alleen “uw volk en uw heilige stad”, maar komt over de hele wereld!!!

 

Matt.24:22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden.

 

Dus als de Here Jezus verder gaat, met de grote verdrukking, die volgens andere Schriftgedeelten en Oud Testamentische profetieŽn, over de gehele wereld zou komen. Over de die grote verdrukking zegt Hij dat “zo die dagen niet verkort werden”, “geen vlees behouden zou worden”. Waarover spreekt de Here dan? De Here spreekt over het behoud van het vlees van de uitverkorenen. Want voor de uitverkorenen allťťn zullen de dagen van de grote verdrukking verkort worden. Wat betekent dat dan voor de niet-uitverkorenen? Voor hen gaat de grote verdrukking dus gewoon door!

 

Want de lengte van de grote verdrukking voor de uitverkorenen is 1260 dagen, zoals ik eerder al had aangegeven. Ik haalde toen Openbaring 12 aan, waar gesproken wordt over de vrouw die de woestijn invlucht, gedurende de eerste helft van de 70ste week en waar zij, gedurende de tweede helft van de 70ste week,:

Opb.12:6 … een plaats had, haar van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend tweehonderd zestig dagen.

 de vrouw die de woestijn invlucht (Petra)

De 70ste week is namelijk een periode van 7 profetische jaren van 360 dagen elk. Dus rekenen we uit: 7 x 360 dagen = 2520 dagen. Dat is ook wat de Heer met Zijn hand, op de wand schreef, in DaniŽl 5. Hij schreef:

Dan.5:25 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN.

Mene is 1000, tekel is 500 en Upharsin is 20. Mene wordt 2 x genoemd, waardoor je krijgt, dus tel op: mene, 1000, mene, 1000, tekel, 500, upharsin 20 = 2520.

2520 dagen, de laatste profetische jaarsweek, zijn de totale lengte, niet van de grote verdrukking voor de hele wereld, maar:

Dan 9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad,

1.    om de overtreding te sluiten,

2.    en om de zonden te verzegelen,

3.    en om de ongerechtigheid te verzoenen,

4.    en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen,

5.    en om het gezicht, en den profeet te verzegelen,

6.    en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

 

MENE, MENE, TEKEL, UPHARSIN

Ook DaniŽl zegt dat het niet gaat om de hele wereld, maar beperkt zelfs nog meer dan ieder ander deze toepassing op de twee stammen. Terwijl, in de profetie van Johannes, de vrouw die de woestijn invlucht, de uitbeelding is van alle twaalf de stammen IsraŽls. Dat gaat over twee helften van de 70ste week. Dus rekenen we die ook uit:

2520 dagen zijn 1 profetische jaarsweek. 2520 dagen gedeeld door twee helften is (2520 : 2 =) 1260 dagen.

 

De uitverkorenen die de Here Jezus benoemd in Matt.24:22 zijn kennelijk, in ieder geval, dezelfde als die in DaniŽl 9 worden benoemd “uw volk”. Dus vanaf de oprichting van de gruwel der verwoesting tot 1260 dagen daarna, noemt de Here Jezus “de verkorte dagen voor het vlees van de uitverkorenen”. Want de Here Jezus sprak vele woorden over het laatste moment dat men nog zou kunnen vluchten. Concluderend zouden we moeten vaststellen dat direct na de oprichting van de gruwel der verwoesting de landsgrenzen dichtgaan en zij als ratten in de val zitten, met excuses voor deze vergelijking. Het einde van de grote verdrukking zal een uitkomst, een vluchtweg bieden voor hen die dan nog levend in de stad Jeruzalem zijn. Deze groep noemt de Bijbel “een gelovig overblijfsel”, maar dit zijn de ook dezelfden die hier de uitverkorenen worden genoemd. In Zach.14 lezen we hoe die uitvlucht er uitziet.

 

Zach.14:1 Ziet, de dag komt den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u, o Jeruzalem!

2 Want Ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen geschonden worden; en de helft der stad zal uitgaan in de gevangenis; maar het overige des volks zal uit de stad niet uitgeroeid worden.

3 En de Heere zal uittrekken, en Hij zal strijden tegen die heidenen, gelijk ten dage als Hij gestreden heeft, ten dage des strijds.

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeŽn gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.

5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, den koning van Juda; dan zal de Heere, mijn God, komen, en al de heiligen met U, o Heere!

 

Nu zal ik u proberen te laten zien waarom de dagen van de grote verdrukking voor het vlees van de uitverkorenen al na 1260 dagen stopt. Daarvoor moeten we weten dat overal waar de Bijbel spreekt over de verduistering van zon, maan en sterren, dat al deze profetieŽn spreken over het moment van “terstond na de verdrukking van die dagen” of “de komst van de Zoon des mensen”, wat de Bijbel vaak benoemd als de Dag des Heeren of een Dag der Toorn, wraak of dikke duisternis. Wie opgelet heeft, las of hoorde ook dat Zacharia 14:1 ook begint met de aankondiging: Ziet, de dag komt den Heere.

 

De reden waarom de grote verdrukking stopt, is om de eenvoudige reden dat het land IsraŽl verwoest is. En alles wat daarin is, dood is.

om de eenvoudige reden dat het land IsraŽl verwoest is. En alles wat daarin is, dood is.

 

         Jes.24:6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands verbrand worden, en er zullen weinig mensen overblijven. Isa 24:23 En de maan zal schaamrood worden, en de zon zal beschaamd worden, als de Heere der heirscharen regeren zal op den berg Sion en te Jeruzalem, en voor zijn oudsten zal heerlijkheid zijn.

         Jer.4:7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in verwoesting; uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in wone. Jer.4:8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de hittigheid van des Heeren toorn is niet van ons afgekeerd.

         Jer.7:33 En de dode lichamen dezes volks zullen het gevogelte des hemels (Matt.24:28), en het gedierte der aarde tot spijze zijn, en niemand zal ze afschrikken. Jer.7:34 En Ik zal uit de steden van Juda (uw volk) en uit de straten van Jeruzalem (uw heilige stad) doen ophouden de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de stem des bruidegoms en de stem der bruid; want het land zal tot een verwoesting worden.

 

Terug naar begin