Bijbelstudie MatthťŁs 24 Deel 2 - 01

  1. Matt.24:15
  2. Matt.24:16, 17 en 18

Matt.24:15

Terug naar DaniŽl.

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

DaniŽl 9 : 70 weken.

De Here Jezus zei al: “Die het leest, die merke daarop”. Daarom gaan we eerst naar Dan.9.

 

Dan.9:24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

Dan.9:25 Weet dan, en versta: van den uitgang des woords, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op Messias, den Vorst, zijn zeven weken, en twee en zestig weken; de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwdheid der tijden.

 

Ik hoop dat u bekend bent met deze profetie. Kort gezegd: er zijn nu 7 en 62 weken de revue gepasseerd. Deze telling eindigde exact, op de dag precies, bij de intocht in Jeruzalem.

Luk.19:41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

Luk.19:42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag, hetgeen tot uw vrede dient! Maar nu is het verborgen voor uw ogen.

Luk.19:43 Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een begraving rondom u zullen opwerpen, en zullen u omsingelen, en u van alle zijden benauwen;

Luk.19:44 En zullen u tot den grond nederwerpen, en uw kinderen in u; en zij zullen in u den enen steen op den anderen steen niet laten; daarom dat gij den tijd uwer bezoeking niet bekend hebt.

 

Er blijft dus ťťn week over, namelijk de 70ste week van DaniŽl. En daar gaan de laatste twee verzen over.

Dan.9:26 En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar (Hij zal niet hebben (het Koninkrijk)) het zal niet voor Hem zelven zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen.

Dan.9:27 En hij zal de velen een (het) verbond versterken ťťn week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.

 

Een zijstap.

Dit gaat niet om de grote verdrukking die zou komen over de gehele wereld. Deze 70 weken en dus ook de 70ste week, gaan allťťn, volgens de Bijbel, over wat in vers 24 wordt genoemd “uw volk en uw heilige stad”. Wanneer u trouw blijft bij het lezen van de Bijbel, dan zult u die conclusie met mij delen. Dat neemt overigens niet weg, dat de grote verdrukking ook over de rest van de wereld komt, maar we zouden vaststellen dat we dat in ieder geval niet hier lezen!

 

Aangezien de Here Jezus nog steeds bezig is met het beantwoorden van de drie vragen van de discipelen, zouden wij onszelf de vraag moeten stellen, gaat dit over:

1.    Deze dingen

2.    Uw Toekomst

3.    Of om de voleinding der eeuw?

 

Het antwoord van de Here Jezus is een zijstap, dat deel uitmaakt van Zijn antwoord. Daarom verwijst de Here Jezus specifiek naar DaniŽl 9, zodat wij daar zouden lezen dat dit niet gaat om ťťn van de drie specifieke vragen van de discipelen, maar gaat om een tijdsperiode die daar ergens invalt.

Deze zijsprong wordt genoemd de 70 weken. Deze zijn voor de Joden die in Judea wonen en die vandaag de dag wonen in de Joodse staat IsraŽl. Een land met een zeer ongelukkige naamkeuze, want IsraŽl impliceert 12 stammen, terwijl er volgens de Bijbel slechts twee stammen zijn die daar nu wonen, te weten Juda en Benjamin. Dat was overigens al zo in de dagen van Jezus toen Hij deze woorden sprak.

De Here en Zijn discipelen waren Joden, maar de profetie uit DaniŽl 9 gaat niet over Joden die hun aardse woning hebben geruild voor een hemelse woning, maar gaat over de Joden die de Messias hebben verworpen en nog steeds Hem verwerpen, door bijvoorbeeld te zeggen dat Hij nog moet komen.

 

Wij geloven ook in de komst van Christus, maar wij weten dat het gaat om Zijn Wederkomst. De Joden erkennen Jezus niet als Christus, waardoor zij openlijk Hem verwerpen en Gods toorn over hen zal komen. Gods toorn zal gestalte krijgen in de laatste helft van de 70ste week van DaniŽl. Maar dat zullen we pas in vers 21 van MattheŁs concluderen.

 

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

 

Nu wij gehoor hebben gegeven aan de woorden van de Here Jezus, namelijk deze zaken opmerken en dus dit Schriftgedeelte te leggen naast DaniŽl 9, kunnen we het vers verdiepen door stil te staan bij de betekenis van de “gruwel der verwoesting”

 

“de gruwel der verwoesting”

De Here Jezus noemt het “de gruwel der verwoesting”,

DaniŽl noemt het de “gruwelijken vleugel”. Dit moeten synoniemen zijn, omdat de Here Jezus specifiek in Zijn bewoording refereert naar de gruwel. Deze woorden van DaniŽl hebben deels zijn vervulling gekregen in het jaar 168 vÚÚr Christus. Maar de Here Jezus zou deze woorden niet wederom aanhalen als de profetieŽn van DaniŽl in zijn geheel al vervuld waren. Dat is dus ook niet zo, want als de Here Jezus antwoord geeft op de vraag Zijn discipelen, die Hem de tempelgebouwen tonen, verwijst Hij naar de woorden die slaan op de laatste dag van de 69ste week van DaniŽl. Hetgeen weer een verwijzing is naar de hele profetie uit DaniŽl 9 over de 70 weken. Met andere woorden, de Here Jezus zegt: “69 van de 70 weken zijn voorbij gegaan, dus blijft er ťťn week over.”

 

Dat betekent dat weliswaar in 168 v.Chr. de gebeurtenissen die overeenkomen met de 70ste week, namelijk de oprichting van een “gruwel der verwoesting” in de tempel te Jeruzalem, zijn vervuld, maar dat de 70ste week zťlf nog NIET vervuld is. En in die 70ste week, die dus volgens de Bijbelse profetie nog moet komen, zal er wederom een gruwel der verwoesting rechtop worden gezet in de heilige plaats.

 

In 168 v.Chr. was de “gruwel der verwoesting” een afgodsbeeld, die door Antiochus Epiphanes in de Joodse tempel werd geplaatst. Antiochus Epiphanes is onder andere daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk, die in de Bijbel ook de namen krijgt “het beest uit de aarde” en “de antichrist”.

 

Het laat zich raden dat de toekomstige “gruwel der verwoesting” ook een afgodsbeeld is. De term “gruwel” voor afgodsbeeld komen we op twee verschillende manieren tegen.

1.    Een afgodsbeeld is in de ogen van de Heer een gruwel, in de zin dat Hij er van walgt en zeer sterke afkeer van heeft.

Deut.7:25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den Heere, uw God, een gruwel.

2.    Een afgodsbeeld wordt zelf een gruwel genoemd. Een afgodsbeeldje is dan een gruweltje.

2Kron.34:33 Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen, die der kinderen IsraŽls waren, en maakte allen, die in IsraŽl gevonden werden, te dienen; te dienen den Heere, hun God;…

 

DaniŽl noemt het afgodsbeeld de “gruwelijken vleugel”. Vleugel heeft in de Bijbel de betekenis van overdekken / overvleugelen zo u wil, dat we in ons dagelijkse taal noemen “bescherming”. Zo hebben de cherubs in het visioen van EzechiŽl 1 vleugelen en zegt de Here Jezus in:

Matt.23:37 … hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens bijeenvergadert onder de vleugels; en gijlieden hebt niet gewild.

 

“de gruwel der verwoesting”: een afgodsbeeld.

Maar de negatieve kant van het verhaal zijn bijvoorbeeld de beelden in de Rooms Katholieke kerk van de beschermheiligen. Dit zijn ook gruwelijke vleugels, als u nu begrijpt wat ik bedoel. Volgens de Here Jezus zal zo’n beeld van een beschermer in werkelijkheid een verwoester zijn. De oprichting van deze gruwel der verwoesting wordt in Openbaring 13 verder omschreven. Daar staat eerst:

Opb.13:11 En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.

Ik zei zojuist al: Antiochus Epiphanes is onder andere daarom een voorafschaduwing van de komende vorst van een volk, die in de Bijbel ook de namen krijgt “het beest uit de aarde” en “de antichrist”. In Openbaring komen we de toekomstige Antiochus Epiphanes, de echte antichrist tegen en hij richt een beeld op.

 

Opb.13:14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.

Opb.13:15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.

 

De gruwel der verwoesting, is een beeld dat uitbeelding geeft aan het eerste beest dat ook beschreven wordt in Openbaring 13. Dit beeld zou degenen, die verleid worden door het beest, beschermen, is de idee, want dat betekend het woord “vleugel” dat DaniŽl aan het afgodsbeeld meegeeft. Ook blijkt dat deze gruwel der verwoesting een geest krijgt, zodat het gaat spreken. En nog veel meer!!! Maar ik wil niet te ver afwijken van deze studie van MattheŁs 24, dus ik ga het hierbij laten. Nogmaals vers 15.

 

“staande in de heilige plaats”

Matt.24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door DaniŽl, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!)

Nu heb ik bijna alles wat dit vers in zich heeft behandelt. Allťťn nog niet het stukje “staande in de heilige plaats”. Hier staat niet zwart op wit dat het de tempel betreft.

Als “de heilige plaats” wťl de tempel is, dan betekent dat automatisch dat er in de 70ste week van DaniŽl een tempel gebouwd moet worden, zodat in de helft der week dit beeld daarin opgericht kan worden. Deze visie van een nieuwe tempel in Jeruzalem ten tijde van de 70ste week, wordt doorgaans ontleent aan dit vers. Maar dat mag u hier niet lezen, omdat het er simpelweg niet staat.

Een beter vers zou ik in dat verband vinden:

2Thess.2:4 Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geŽerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.

 

Maar ook dit vers is aan de hele magere kant, om te beargumenteren dat er een nieuwe tempel in Jeruzalem zal staan in de 70ste week. Veel belangrijker is om vast te houden aan wat er staat geschreven in de Bijbel. De Here Zelf zegt dat het beeld zal staan in de heilige plaats. Dat is de waarheid, waar die heilige plaats dan ook moge zijn.

LINK: De derde tempel in de 70ste week

Terug naar begin

Matt.24:16, 17 en 18

Start van de grote verdrukking voor Judea.

Matt.24:16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

 

De Here Jezus begint met “dat alsdan”. Dat wil zeggen dat wat Hij daarna gaat zeggen, gekoppeld moet worden aan het voorgaande wat Hij gezegd heeft. Met andere woorden, wat de Here Jezus nu gaat zeggen volgt direct op “als men ziet staan de gruwel der verwoesting, staande in de heilige plaats”.

 

Als men dŠt heeft gezien, zouden zij die in Judea zijn, de bergen op vluchten. Wie zijn dan die “zij”, die zouden moeten vluchten? De mensen die in Judea zijn. En Judea is de naam voor het gebied waar de stammen Juda en Benjamin wonen, namelijk de twee stammen van IsraŽl. De overige 10 stammen wonen daar niet, want we weten niet waar zij officieel zijn. Vandaag de dag is Judea ongeveer hetzelfde gebied als wat wij de staat IsraŽl noemen.

 

Aangezien deze 70ste week van DaniŽl, waar de Here Jezus naar refereert, nog niet is begonnen en het Judea in de tijd van de Here Jezus, vandaag de dag overeenkomt met de staat IsraŽl, mogen we zeggen dat dit vers, slaat op een ieder die dan in de staat IsraŽl is. Dus wie dan in de staat IsraŽl is, zou moeten vluchten als dat beeld wordt opgericht. Dat geld ook voor de volgende verzen.

 

dat men via de trap die buitenlangs het huis loopt, naar beneden gaat,Matt.24:17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

Ook dit vers mag worden toegepast op degenen die “in Judea zijn”. De reden is dat de Heer nog altijd bezig is met Zijn zijsprong over de 70ste week van DaniŽl, die gezien moet worden als een belangrijke tijdsperiode die eigenlijk buiten de drie punten van de vraag van de discipelen valt.

 

Als men op het dak is van een huis in Judea, dan is de Bijbelse gedachte erachter dat men via de trap die buitenlangs het huis loopt, naar beneden gaat, om vervolgens dan door de deur het huis binnen te gaan. De indeling van zo’n huis verschilt in dat opzicht met een Nederlands huis. Daarbij komt dat velen een puntdak hebben en daar hebben wij bijna nooit iets te zoeken. Maar de idee achter dit vers is, wanneer men de trap is afgegaan, men de korte tijd, die men anders zou gebruiken om in zijn huis iets weg te nemen, zou gebruiken, om te vluchten. Met andere woorden: “benut elke seconde!”

 

Wat de Here Jezus hiermee demonstreert is dat de tijd om dan te vluchten zeer gering is. En dat men daar acht op zou slaan, zodat men geen extra tijd verspeelt aan onbelangrijke zaken, maar elke seconde zou gebruiken om te vluchten. Diezelfde visie kunnen we ook opmaken uit het volgende vers.

 

Matt.24:18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg te nemen. 

 

Terug naar begin