Bijbelstudie Matths 24 Deel 1 - 03

  1. Matt.24:10 en 11
  2. Matt.24:12 , 13 en 14.

Matt.24:10 en 11

De haat van de wereld tegen Christus.

Matt.24:10 En dan zullen er velen gergerd worden, en zullen elkander overleveren, en elkander haten.

 

De Here Jezus gaat vervolgens verder met Zijn uitleg over de verdrukking die over ons komt, omdat wij een keuze vr Jezus Christus hebben gemaakt. Iemand die daar specifiek over schreef is de apostel Johannes.

         Joh.7:7 De wereld kan ulieden niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn.

         Joh.15:18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

         1Joh.3:13 Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat.

 

De wereld haat ons, omdat wij gekozen hebben vr Hem Die door de wereld gehaat wordt. En dat vloeit voort uit wat de Here Jezus eerder al zei, namelijk door de aanwezigheid van de verleider in deze wereld waartegen wij ons zouden wapenen. De haat van de wereld tegen ons, uit zich volgens de Here Jezus in het ergeren van velen, in het afvallen van medegelovigen in de uitbeelding van het “elkander overleveren” en de haat. Zodra er van deze dingen sprake is in de Gemeente, weet u dat het niet getuigd van broederliefde, maar van het werk van de duivel in de Gemeente.

maar Mij haat zij, omdat Ik van dezelve getuig, dat haar werken boos zijn

Aan de andere kant spreekt dit natuurlijk ook over de toestand in de wereld. Aangezien God liefde is en dat aan onze kant uit in de liefde voor Hem, zo is de wereld niet in zijn liefde en resulteert dat in ergernissen en haat. Ik hoef u waarschijnlijk geen spiegel voor te houden, want onze samenleving zit er vol mee. Dit gaat officieel door tot aan de voleinding der wereld, omdat dan pas het oude wordt weggedaan en het Nieuwe zal komen. Daarmee worden ook de satan, de zonde en de dood weggedaan.

 

Vele valse profeten.

Matt.24:11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen verleiden.

In de Gemeentelijke periode zijn er vele valse profeten opgestaan. Om maar eens een beestje bij zijn naam te noemen: Charles Darwin. Deze is de grondlegger van de evolutietheorie zoals u waarschijnlijk wel weet. Was hij dan een profeet? Hij verkondigde wl een woord en aangezien in het (uit het Grieks afgeleide) woord “theorie”, het Grieks woord “theos” zit op gesloten, dat “God” betekent, heb ik er geen enkele moeite mee om zijn theorie als een vals profetische boodschap te kenmerken. De evolutietheorie impliceert dat er geen God is. En als er gn God is, kan Hij ook niet Zijn Zoon hebben gezonden en is Jezus dus niet in het vlees gekomen, waarvan Johannes zegt:

1Joh.4:3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

 

Dit is slechts n simpel voorbeeldje, helaas zijn er 10.000-den van dit soort theorien, die bij doorredeneren en toetsing aan de Schrift, uitwijzen dat het een valse leer is.

Dat is waar de Here Jezus op doelt. Er zullen vele van dit soort profeten, ieder met hun eigen leer en theorie, opstaan en zullen er velen verleiden. Ik zal u eerlijk vertellen dat ik nog altijd niet begrijp dat op Christelijke basisscholen de dag wordt begonnen met de Bijbel, maar in de biologieles geleerd wordt dat de Bijbel onjuist is, omdat Darwin gelijk had. Een tip voor ouders die daarmee worstelen: vertel uw kind, dat uw kind afstamt van Adam, die weldegelijk geschapen werd door God, maar de meester of juf sprak over zijn of haar eigen afstamming van de aap. Humor is vaak een goede remedie, aldus de Here Zelf!!!

Ps.2:4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.

Ps.2:4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten.

Terug naar begin

Matt.24:12 , 13 en 14.

Staan blijven in het geloof.

Matt.24:12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden.

Als gerechtigheid van God afkomstig is, dan is de ongerechtigheid van de ongerechtige afkomstig. Dat is de duivel. De duivel geeft de mens een leer, een theorie, een dogma en vooral de wet, zodat nog beter de beperking van de mens en zijn zondige aard zichtbaar wordt. Die ongerechtigheid werd in het voorgaande vers verkondigd door de vele valse profeten, die velen zullen verleiden. De Here Jezus zegt daarover in dit vers dat, dat alleen maar zal toenemen. Het zal vermenigvuldigd worden, met als gevolg dat men als maar verder van God af komt te staan. En als God liefde is en men juist van Die liefdesbron verwijderd, dan zal die liefde dus afnemen. Dat is het oorzakelijk verband tussen het vermenigvuldigen van de ongerechtigheid en het verkillen van de liefde.

 

2Tim.4:7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geindigd, ik heb het geloof behouden;

Matt.24:13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

Dan gaat de Here Jezus verder met een uitspraak waar een tijdsbepaling in voorkomt. Namelijk “tot het einde”. “Tot het einde waarvan?”, vragen wij ons dan af. In deze Bijbelstudie zijn er twee goede antwoorden mogelijk, namelijk n in de smalle betekenis en n in de ruime betekenis.

In de smalle betekenis gaat het om de individuele gelovige die zou volharden in het geloof in Jezus Christus tot het einde van zijn of haar aardse leven, zoals Paulus dat verwoordt:

2Tim.4:7 Ik heb den goeden strijd gestreden, ik heb den loop geindigd, ik heb het geloof behouden;

 

Maar in de ruime betekenis zouden we beseffen dat er vr ons gelovigen zijn geweest die zouden volharden, maar ook na ons uiteraard. Zolang er nog een tegenstander bestaat en de voleinding der wereld nog niet heeft plaats gevonden, zullen ook de mensen die na ons op deze oude aarde zullen leven, moeten volharden om zalig te worden. Want na het einde, en dan bedoel ik dit keer niet de lichamelijke dood, maar de dood en het dodenrijk, zou de tegenstander met de zonde en de dood definitief verdwijnen en zal er dus ook geen volharding meer nodig zijn. Er wordt hier dus niet gesproken over de Opname van de Gemeente voor de duidelijkheid.

 

Matt.24:14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

En dan komt n van de meest verkeerd genterpreteerde verzen van dit hoofdstuk. De idee die je in veel Gemeenten hoort, is dat het onze taak is om het Evangelie te verspreiden, want als dat is gebeurt komt Christus terug. Dat is per definitie een onjuiste en on-Bijbelse gedachte.

 

Het is goed dat wij het Evangelie van het Koninkrijk over de wereld verkondigen. Sterker nog, het is een Bijbelse opdracht:

Hand.1:8 Maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, Die over u komen zal; en gij zult Mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem, als in geheel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste der aarde.

Daar is ook geen twijfel over mogelijk. Maar het causaal verband tussen onze opdracht om te Evangeliseren en Zijn Wederkomst, maakt van het Lichaam van Christus het hoofd en het Hoofd tot het lichaam. Het is niet aan ons vermogen gekoppeld wanneer Christus terug komt. Die visie maakt onze Here afhankelijk van onze prestaties, terwijl de Bijbel leert dat wij afhankelijk zijn van Hem en niet andersom!

 

hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is;

Maar die visie kan ik ook niet in dit vers teruglezen hoor. We zouden lezen wat er wl en net staat. Er staat niet dat na de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk, Christus terugkomt. Er staat dat dan daarna het einde zal komen. Dat is ver na de Wederkomst van de Here Jezus, als u begrijpt wat ik bedoel. Want ik geloof dat Christus terugkomt op de oude aarde, maar het einde verwijst naar de voleinding der wereld, waarbij alle gelovigen die Nieuwe Schepping zullen binnengaan. Maar dat is dus iets heel anders dan de Wederkomst van Christus.

 

De tweede reden waarom ik het on-Bijbels vind om te zeggen dat het aan onze prestatie is gelegen in het verkondigen van het Evangelie, zodat de Here Jezus kan terugkomen, is dat het Evangelie al is gepredikt over de hele wereld. Tenminste dat zegt onze Bijbel er Zelf over.

Kol.1:23 Indien gij maar blijft in het geloof, gefondeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hope des Evangelies, dat gij gehoord hebt, hetwelk gepredikt is onder al de kreature, die onder den hemel is; van hetwelk ik Paulus een dienaar geworden ben;

 

De leer dat Christus afhankelijk is, of wij wel over de gehele wereld gaan prediken, maakt dat, omdat het Evangelie al gepredikt is over de hele wereld, dat Christus aarzelt in het vervullen van Zijn belofte om terug te komen. Hetgeen in strijd is met:

2Pet.3:9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

 

Van vers 1 tot en met vers 14 gaat de Here Jezus in op de tijd van Zijn uitspraak tot aan de voleinding der wereld, omdat het gaat om de invloed van de tegenstander die aanwezig blijft, totdat hij zal worden weggedaan. Dat neemt niet weg dat in die ruim 3000 jaren, bepaalde uitspraken van de Here Jezus een eigen of specifieke vervulling zullen krijgen. Nadat de Here Jezus eerst dit uiteen heeft gezet, zal Hij terugkomen op Zijn eerste zin, de verwoesting van de gebouwen des tempels, verwijzend naar Zijn uitspraak over de laatste dag van de 69ste week van Danil.

 

Terug naar begin