Bijbelstudie Matths 24 Deel 1 - 02

  1. Matt.24:4
  2. Matt.24:5

  3. Matt.24:6,7 en 8

  4. Matt.24:9


Matt.24:4

Waarschuwing voor de verleider.

Matt.24:4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand verleide.

 

Nu gaat de Here, als Onderwijzer, Leraar, Zijn volgelingen onderwijs geven, door de drie vragen van de discipelen te beantwoorden. Daarbij zouden wij onszelf de vraag moeten stellen, gaat dit over:

1.    Wanneer zullen “deze dingen” zijn?

2.    Of over “Uw toekomst”, namelijk de Wederkomst van Christus?

3.    Of over “de voleinding van deze eeuw”, namelijk het wegdoen van deze aarde en met inbegrip van de god dezer eeuw?

 

Het eerste antwoord van de Here Jezus is: “Ziet toe, dat u niemand verleide.” Daarvan kunnen wij met zekerheid vaststellen dat het niet gaat over de voleinding van deze wereld, want dan is de verleider zelf weggedaan. De Schriftverwijzingen van dit vers geven ons een beeld. Laten we die eens nader bestuderen.

 

1.    Jer.29:8 Want zo zegt de Heere der heirscharen, de God Israls: Laat uw profeten en uw waarzeggers, die in het midden van u zijn, u niet bedriegen, en hoort niet naar uw dromers, die gij doet dromen.

2.    Ef.5:6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.

3.    Kol.2:18 Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses;

4.    2Thess.2:3 Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij, en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs;

5.    1Joh.4:1 Geliefden, gelooft niet een iegelijken geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld.

 

De uitspraak van de Here Jezus heeft toepassing op zowel “deze dingen”, als “in Zijn Toekomst”. Want “deze dingen”, hebben betrekking op de periode vanaf dat het voorzegt is tot op het moment van de Wederkomst van Christus. En “Uw Toekomst” heeft betrekking op de periode vanaf de Wederkomst van Christus tot aan het wegdoen van de oude schepping, dat we hier lezen als “de voleinding der wereld”.

“Ziet toe, dat u niemand verleide”

“Ziet toe, dat u niemand verleide”, is de eerste waarschuwing, namelijk pas op voor het werk van de verleider. Die verleider is de god dezer wereld, hetgeen wil zeggen dat deze wereld door hem geregeerd wordt en dat hij daar dus de overste, dan wel koning van is.

Ik hoop dat u dan ook kunt begrijpen, dat als de wereld al in zijn macht is, zijn rol daarin is uitgespeeld. Zijn werkterrein is dus dan ook niet meer de wereld, die is immers al aan hem onderworpen, maar is dat, wat niet aan hem onderworpen is, namelijk de Gemeente.

Die idee wordt ons dan ook kenbaar gemaakt in het lezen van de brieven aan de Gemeenten of aan de gelovigen. Neem bijvoorbeeld dat vers uit 1Joh.4:1. Johannes schrijft dit tot de “geliefden”, waaruit wij direct zouden vaststellen dat het gaat om de liefde voor onze broeders en zusters, die met ons ht Lichaam van Christus vormen.

 

“Ziet toe, dat u niemand verleide”, gaat dus over de periode, waarin de verleider er nog steeds is en zijn werk binnen de Gemeente verricht door wat de Bijbel expliciet noemt: “valse profeten”.

Terug naar begin

Matt.24:5

Waarschuwing voor het werk van de verleider.

Matt.24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

Vervolgens lezen we dat de Here Jezus nader toelichting geeft op Zijn waarschuwing over de verleiding die uitgaat van de verleider zelf, namelijk de duivel. In het kort zou ik willen concluderen dat ook dit vers spreekt over de periode waarin de satan nog niet is weggedaan, dus tot aan de voleinding der wereld.

 

Hoe de duivel zijn verleidingstactiek binnen de Gemeente inzet, omschrijft de Here Jezus als de komst van de valse profeten. Profeten zijn mensen die het Woord van God verkondigen. De Bijbel is tot stand gekomen doordat God Zijn Woord gaf aan de profeten, aldus Hebr.1:1

Hebr.1:1 God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;

 

Dat maakt dat de Profeet, met een hoofdletter wel te verstaan, de Christus is.

Luke 24:19 En Hij zeide tot hen: Welke? En zij zeiden tot Hem: De dingen aangaande Jezus den Nazarener, Welke een Profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk.

 

Dus als er anderen komen met een boodschap van God, dan is het de taak, zelfs een verplichting van elke Christen, volgens Joh.4:1, om de geest te beproeven of hij wel van God afkomstig is. Want pas dan geven wij gehoor aan de waarschuwing van de Here Jezus: “Ziet toe dat niemand u verleidde.”

Op welke wijze men dan verleidt zal worden, legt de Here Jezus dus uit in vers 5:
Matt.24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.

 

Men zal verleid worden door een Christelijke boodschap. Christus heeft gezegd, wie Hij is. Het Evangelie van Christus gaat primair om Wedergeboorte en daaruit vloeit voort dat men daaruit zou leven. Elke leer die daar direct of indirect om heen draait, is afkomstig van de valse profeet, namelijk de antichrist. De Here Jezus spreekt niet in het bijzonder over d antichrist, maar over de komst van vele antichristenen.

1Joh.2:18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.

 

Het werk dat de duivel de Gemeente in brengt, werpt volgens de Here zijn vruchten af, omdat de Here Jezus er aan toevoegt, dat “zij”, die valse profeten dus, velen zullen verleiden.

 

Schriftverwijzingen van Matt.24:5 zijn:

 

         Jer 14:14 En de Heere zeide tot mij: Die profeten profeteren vals in Mijn Naam; Ik heb hen niet gezonden, noch hun bevel gegeven, noch tot hen gesproken; zij profeteren ulieden een vals gezicht, en waarzegging, en nietigheid, en bedriegerij huns harten.

         Jer 23:25 Ik heb gehoord, wat de profeten zeggen, die in Mijn Naam leugen profeteren, zeggende: Ik heb gedroomd, ik heb gedroomd.

         John 5:43 Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.

Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods,

Nu we weten dat satans werkterrein binnen de Gemeente ligt en hij door middel van valse profeten een andere waarheid (dat is dus de leugen) brengt, dan het Woord ons leert, doen wij er goed aan, gehoor te geven aan de oproep van de Here Jezus “ziet toe dat niemand u verleidde”, door ons te wapenen tegen de duivel.

 

Ef.6:11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.

12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.

 

Terug naar begin

Matt.24:6,7 en 8

Tekenen van de eindtijd: Oorlogen.

Matt.24:6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

 

Nadat de Here Jezus Zijn discipelen heeft uitgelegd waar alles zou moeten beginnen, namelijk met het kennen van de Bijbel, het Woord van God, door de Bijbel niet te lezen, maar te bestuderen n de volgeling van Christus zijn vijand kan bevechten, snijdt de Here een nieuw punt aan, in de beantwoording van de vragen van de discipelen.

De Here Jezus geeft overduidelijk aan dat het einde er nog niet is. Het einde, waar de Here Jezus op doelt, is de voleinding dezer wereld. Dus wanneer wij horen van oorlogen en of geruchten van oorlogen, dan wil dat niet zeggen dat de wereld vergaat en de nieuwe aarde zal verschijnen. Want al deze oorlogen moeten gebeuren. Dat geeft ons ook de bedenkingen welk nut vredesbewegingen eigenlijk hebben. Niet dat ik daar nu op tegen ben, maar als de Heer Zelf zegt, dat we ons daardoor niet van de wijs zouden laten brengen, wie zijn wij dan, om aan Zijn woorden geen gehoor te geven en uit onze emotionele overtuiging voor vrede te strijden. Vrede komt volgens mij niet voort uit het werk van een vredesbeweging, maar uit het werk van de Vredevorst Zelf. Denkt u daar maar eens rustig over na. Het is een zijsprongetje waar u het eens of oneens mee mag zijn.

want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

Dus als we horen van oorlogen, het is verschrikkelijk en afkeuringswaardig, maar dat neemt niet weg dat het einde nog niet in zicht is. Er komt nog veel meer.

 

Matt.24:7 Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen zijn hongersnoden, en pestilentien, en aardbevingen in verscheidene plaatsen.

 

Vervolgens licht de Heer toe op welke manier we de oorlogen en de geruchten van oorlogen zouden moeten interpreteren. Want Hij zei dat die dingen moesten gebeuren en dat daarmee het einde, dan wel de voleinding der wereld nog niet gekomen was.

 

         Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan

Dit is in gewoon Nederlands de opstand van het volk, dat tegen een ander volk opstaat. Of dat nu buiten de landsgrenzen is, of binnen de landsgrenzen, we zouden het interpreteren als oorlog. Vandaag de dag zien we dit terug in de “Arabische Lente”.

 

         en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk

Maar een oorlog is ook het ene koninkrijk tegen het andere. Als we de cijfers van de oorlogen vanaf 1100 na Christus tot vandaag de dag onder de loep nemen, zien we een explosieve stijging van het aantal oorlogen, waar niemand een antwoord op lijkt te hebben. De Bijbel wel: “al deze dingen moeten geschieden”.

 

Tekenen van de eindtijd: Aardbeving.

Maar de Here Jezus voegt er iets aan toe. Namelijk, niet alleen de oorlogen vallen onder het kopje “al deze dingen moeten geschieden”, ook hongersnoden en ziektes en aardbevingen. Ook deze dingen kennen een explosieve stijging qua aantal en de hoeveelheid slachtoffers die daar mee gepaard gaan.

en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

Voor de aardbevingen betreft, is er een Bijbelse grond, die aanwijzing geeft wanneer de aardbevingen zullen stoppen. Ik denk dat zij zullen stoppen bij de aanvang van de 1000 jaren waarin de satan gebonden zal zijn. De argumenten daarvoor zijn:

1.    Nadat de Here God Zelf heeft gesproken: “het is geschied”, bij de allerlaatste oordeel in de uitbeelding van de zevende schaal in Openbaring 16:17, lezen we voor de laatste keer in de Bijbel over een aardbeving. Openbaring 16:18, en er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot.

2.    Het blijkt de “megaklapper te zijn”, die wij bij een bevalling van een zwangere vrouw zouden noemen “de laatste perswee”. Die laatste perswee voor de schepping is een zeer Bijbels idee. Dat lezen we in Rom.8 namelijk.

a.    Rom.8:22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is tot nu toe.

b.   Rom.8:20 Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil, die het der ijdelheid onderworpen heeft; Dit wil zeggen dat er een “die” is, die de schepping aan de ijdelheid, lees de zonde, onderworpen heeft. Dat is de satan. Waardoor, door het binden van de satan, de zonde misschien dan nog niet weg is, maar “die onderwerper aan de ijdelheid” wel weg is.

3.    Nadat het “geschied” is, zal de satan gebonden worden 1000 jaren lang en beschrijft Jesaja 14 zeer uitgebreid hoe “de koning van Babel, dan wel het Nieuw Testamentische Babylon” wordt verwelkomt in de put des afgronds en er met hem de spot wordt gedreven. Als die periode aanbreekt, komen we geen enkele beschrijving van een aardbeving meer tegen in de Bijbel. Ook voegt dat zelfde stuk van Jesaja 14 er het volgende aan toe: Jes.14:7 De ganse aarde rust, zij is stil; zij (de volken uit vers 6) maken groot geschal met gejuich.

 

Dit is contextueel Bijbels gezien logisch. Als we de aardbevingen gelijk mogen trekken met de hongersnoden en ziekten, dan vragen wij ons af waarop is dit een antwoord van de Here Jezus? Zijn het “deze dingen” of “Uw Toekomst” of de “Voleinding der wereld”? Nou in ieder geval tot en met “Uw toekomst”, want pas na de Wederkomst en in Zijn Toekomst zal de satan gebonden worden. Voor wat betreft de oorlogen gaat dat niet op, want na de 1000 jaren vindt er nog een allerlaatste oorlog plaats, als de satan de Gog en de Magog inzet om tegen Christus en Zijn volk te strijden. Maar daar komt Matt.24 later nog op terug.

 

In ieder geval sluit de Here Jezus dit stukje af met:

Matt.24:8 Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten.

Want er komt nog meer!!!

 

Terug naar begin

Matt.24:9

Onze lichte verdrukking.

Matt.24:9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

 

De Here Jezus begint vervolgens met “alsdan”. Zo begint een antwoord op een vraag die begint met “wanneer”? Laten we niet uit het oog verliezen dat alles wat de Here Jezus spreekt, in z’n geheel antwoord geeft op de drie vragen van de discipelen:

 

1.    wanneer zullen deze dingen zijn?

2.    welk zal het teken zijn van Uw toekomst?

3.    welk zal het teken zijn van de voleinding der wereld?

Dus op de vraag “wanneer?”, begint de Heer met “Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking”. Er staat verdrukking en geen grote verdrukking. De grote verdrukking komen we straks uitgebreid tegen, maar dat staat niet in dit vers. Het gaat bij het bestuderen van de Bijbel om het goed lezen wat er wl en net staat. Of het zou uit de context moeten blijken dat het hier alleen maar om de grote verdrukking zou moeten gaan.

 

In dit geval laat ook de context zien dat het niet noodzakelijk om de grote verdrukking gaat. Dus gaat het hier om de verdrukking die wij Christenen elke dag ondervinden. Als u in de Bijbel onderzoekt hoe vaak de apostelen schrijven over hun verdrukking, begrijpt u misschien dat het onlosmakelijk verbonden is met ons geloof in Jezus Christus. Zolang de mensen om u heen u zullen uitlachen en bespotten als u met een spandoek “Ik geloof in Jezus Christus” zou lopen, is de verdrukking dr!!!

         Rom.5:3 En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt;

         Rom.12:12 Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed.

         2Kor.4:17 Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

 

Paulus schrijft over onze lichte verdrukking. Dat is natuurlijk niet voor niets dat Paulus dat z benoemd. Het is bijna het tegenovergestelde van de grote verdrukking. En daar gaat het om als de Here Jezus ons antwoord geeft en het heeft over verdrukking. Daar komt nog eens bij dat de Here zegt: “zij zullen u overleveren in verdrukking”. Dat zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen die toen bij Hem waren, maar ook tegen Zijn discipelen die nu een bewuste keuze hebben gemaakt om Jezus te volgen.

als u met een spandoek “Ik geloof in Jezus Christus” zou lopen, is de verdrukking dr!!!

Die keuze voor Jezus in onze dagen, wordt in landen als China en in de tijd van het “ijzeren gordijn”, wel eens met de dood bekocht. Mensen dat is NIET de grote verdrukking. Dat heet lichte verdrukking, omdat de Here Jezus straks precies gaat uitleggen wat de grote verdrukking dan wel is. De Here Jezus zegt dan ook dat een keuze voor Hem verdrukking met zich meebrengt, dat betekent: en zullen u doden, en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

 

 

         Matt.10:17 Maar wacht u voor de mensen; want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen.

         Luk.21:12 Maar voor dit alles, zullen zij hun handen aan ulieden slaan, en u vervolgen, u overleverende in de synagogen en gevangenissen; en gij zult getrokken worden voor koningen en stadhouders, om Mijns Naams wil.

         Joh.15:20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen; indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.

 

Dit vers over de verdrukking gaat over wat de Here Jezus benoemt “u”. Wij vormen Zijn Lichaam, maar niet alleen vandaag, dat is al bijna 2000 jaren bezig. En daarom vinden we in de Bijbel ook specifieke tekenen van ons tegenwoordig lijden terug.

         Joh.16:2 Zij zullen u uit de synagogen werpen; ja, de ure komt, dat een iegelijk, die u zal doden, zal menen Gode een dienst te doen.

Hoeveel gelovigen die hun rug hadden gekeerd tegen de Rooms Katholieke kerk zijn er gedood of bij de inquisitie?

 

         Opb.2:10 Vrees geen der dingen, die gij lijden zult. Ziet, de duivel zal enigen van ulieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt; en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens.

Dit spreekt al helemaal in het bijzonder over de Gemeente in een Gemeentelijke periode van zeven. Waarbij ik nu in het midden laat wat die verdrukking van tien dagen precies is, is onze oproep om Hem, ondanks het leven in verdrukking, trouw te zijn tot de dood.

 
Terug naar begin